BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeńca Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Możliwości implementacji idei tematyzacji przestrzeni do nowej polityki miejskiej
The Possibilities of Implementation of Ideas Thematisation Space to the New Urban Policy
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Krajowa Polityka Miejska, Przestrzeń publiczna, Jakość życia
National Urban Policy, Public space, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyzacja przestrzeni definiowana w krajowej literaturze przedmiotu jako proces świadomego i intencjonalnego nadawania przestrzeniom życia człowieka specyficznego i wyrazistego charakteru poprzez wprowadzanie form architektonicznych nawiązujących do wzorców minionych czasów lub innych kręgów cywilizacyjnych zyskuje coraz większą popularność w skali globalnej a znaczenie społeczne i ekonomiczne w skali lokalnej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba wskazania potencjalnych płaszczyzn i zakresu implementacji idei tematyzacji przestrzeni (głównie publicznych) w perspektywie wypełniania założeń Krajowej Polityki Miejskiej 2023 w Polsce. Szkicując miejsce i rolę tematyzacji w realizacji sugerowanego w tym dokumencie zasadniczego celu, na który desygnowano poprawę jakości życia mieszkańców miast i terenów zurbanizowanych, wskazano przykłady typów działań i form narracyjnych w przestrzeniach publicznych. Zestawienie podstawowych założeń i wątków tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej z trajektoriami i specyfiką procesów tematyzacji przestrzeni pozwoliło na zaakcentowanie wspólnych elementów i zakresu ich zbieżności. Syntetyczne wnioski wypływające z przeprowadzonych rozważań pozwoliły na postawienie tezy, iż w rękach władz jednostek samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych tematyzacja przestrzeni okazać się może w bliskiej przyszłości cennym, choć zasadniczo komplementarnym narzędziem wspierającym zarządzanie obszarami zurbanizowanymi. Jako instrument o stosunkowo niewielkim zasięgu przestrzennego oddziaływania, względem fizycznej powierzchni potencjalnych obszarów realizacji zadań postawionych w nowej polityce miejskiej, tematyzacja pozostanie jednym z wielu działań dedykowanych pracom na rzecz kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców terenów niewielkich obszarowo, o specyficznych cechach, zdegradowanych, konfliktogennych etc. (abstrakt oryginalny)

Thematisation space defined in the national literature as a process of deliberate and intentional transmission of human life spaces specific and distinctive character by introducing architectural forms referring to patterns of past times or other civilizations is gaining popularity on a global scale and the social and economic importance on a local scale. The present article is an attempt to identify potential planes and extent of the implementation of the idea thematisation (mostly public areas) in the perspective of fulfilling the assumptions of the National Urban Policy in 2023 in Poland. Sketching place and role in the implementation thematisation suggested in this document, the basic purpose for which were designated to improve the quality of life of city dwellers and urban areas, pointed out examples of the types of actions and narrative forms in public spaces. A summary of key objectives and main themes of the National Urban Policy of trajectories and specificity of processes thematisation space allowed for emphasizing the common elements and the scope of their convergence. Synthetic conclusions of the deliberations conducted allowed us to hypothesize that in the hands of the authorities, local governments and local communities, theming may prove valuable in the near future, but generally complementary tool to support the process of managing urban areas. As an instrument of relatively small spatial extent of impact, relative to the physical surface of the potential areas for the implementation of the tasks set in the new urban policy, theming remains one of the many activities dedicated to working towards the development of socio-economic development and improve the quality of life of residents of the small-area, with specific characteristics, degraded, conflictive, etc. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015), Warszawa.
  2. Lorens P. (2005), Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta [w:] Jałowiecki B., Majer A., Szczepański Marek S. (red.), Przemiany miasta: wokół socjologii Aleksandra Wallisa, "Scholar", Warszawa.
  3. Lorens P. (2006), Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
  4. Nowakowska A. (2015), Zintegrowane plany rozwoju - w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej [w:] Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Pietrzyk I. (2004), Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny [w:] Jewtuchowicz A. (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Ruczyński R. (2010), Tradycyjna urbanistyka a współczesne realizacje przestrzeni publicznych [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto - Metropolia - Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
  7. Rzeńca P. (2015), Tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym [w:] Nowakowska A. (red.) Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  8. Zuziak Z.K. (1993), New challenges for the revitalization and management of our urban heritage [w:] Managing historic cities, Kraków, International Cultural Centre.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu