BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozdra Karol (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przestępczość gospodarcza w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe
Economic Crime in the Excise Tax on Tobacco Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 45-53, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Akcyza, Podatek akcyzowy, Rynek wyrobów tytoniowych, Przemysł tytoniowy, Przestępstwa gospodarcze
Excise duty, Excise tax, Tobacco products market, Tobacco industry, Economic crimes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestępczość gospodarcza jest jedną z bardziej wyrafinowanych form działania zorganizowanych grup przestępczych, często dokonywaną przez tzw. "białe kołnierzyki". Wymaga ona od organizatorów szerokiej wiedzy z zakresu prawa, finansów oraz bardzo dobrej znajomości procedur i przepisów. Często ma charakter międzynarodowy, a niedozwolona działalność wplatana jest w struktury legalnego biznesu, w celu zatarcia śladów i utrudnieniu dotarcia do faktycznych organizatorów i beneficjentów przedsięwzięcia. Przestępstwa gospodarcze, do których należy proceder wyłudzania podatku VAT oraz unikanie opłacenia akcyzy i cła, jest jedną z najbardziej dochodowych działalności grup przestępczych, porównywalną nawet z produkcją i handlem narkotykami. Stanowi ogromny problem dla struktur państwowych oraz powoduje największe straty w budżecie Skarbu Państwa. Rok rocznie, odnotowywany jest wzrost wykrywalności przestępstw gospodarczych, mimo dużej elastyczności w działaniu grup przestępczych oraz wykorzystywaniu na szeroką skalę cyberprzestrzeni, zapewniającej większą anonimowość.(abstrakt oryginalny)

Economic crime is one of the more sophisticated forms of organized crime activities, often carried out by the so-called " white collars ". It requires from the organizers a wide knowledge of law, finance, and a very good knowledge of the procedures and regulations. It frequently has an international form with the prohibited activities involved in the legitimate businesses, in order to cover the traces and making it more difficult to reach the actual promoters and beneficiaries of the project. Economic crimes, which include VAT extortion and avoiding payment of excise and customs duties, are the most profitable activities of criminal groups, comparable even with drug production and trafficking. It is a huge problem for the state structures and causes greatest losses in the budget of the State Treasury. The increase in the economic crime detection is recorded every year, despite a huge flexibility in the operation of criminal gangs and the use of large-scale cyberspace, providing greater anonymity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cichomski Mariusz, Dubis Karolina. 2015. "Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 jako strategiczny dokument określający główne kierunki polityki państwa w zakresie wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr. 13 (7): 321-338.
  2. Fedewicz Henryk, Kisiel Piotr. 2007. Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu.
  3. Grabarczyk Grażyna. 2002. Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Toruń: TNOiK.
  4. Gąsiorowski Jerzy. 1999. "Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym. Jej istota i geneza". Przegląd Policyjny Nr 4 (56):147-155.
  5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2015a, Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020.
  6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2015b, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku.
  7. Mordwa Stanisław. 2012. "Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce - Przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnic". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 12/2012: 89-110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu