BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych
Analysis of the Internal Control Standards and Legal Requirements in Banks in the Context of Globalization of Financial Markets
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 493-506, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Bankowość, Kontrola wewnętrzna, Rekomendacje, Globalizacja rynków finansowych
Banking, Internal control, Recommendation, Globalization of financial market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Analiza zmian wymogów formalnoprawnych i standardów w zakresie mechanizmów kontroli wewnętrznej w sektorze bankowym. Dynamiczny rozwój rynków finansowych oraz globalizacja przyczyniły się w ostatnich dekadach do upowszechnienia usług oraz internacjonalizacji banków, co skutkuje wzrostem liczby nowych ryzyk, przed którymi stoją banki i pozostałe instytucje finansowe. W celu odpowiedzi na pytanie odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa banków jako przedsiębiorstw działających na rynku finansowym, dokonano dogłębnej analizy aktów prawnych i dokumentów regulujących w sposób bezpośredni lub pośredni zagadnienia dotyczące kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania banków i zapewnia standardy skutkujące minimalizowaniem wszystkich rodzajów ryzyk, na które są one narażone. Metodologia badania - Analizę retrospektywną aktów prawnych obowiązujących od 1997 roku oparto głównie o metody: obserwacji oraz analizy i konstrukcji logicznej. Wynik - Badania wykazały, iż struktura regulacji dotyczących kontroli wewnętrznej jest bardzo rozbudowana i złożona. Ma swoje źródło zarówno w aktach prawnych wyższego rzędu (ustawy), jak i niższego (rozporządzenia, uchwały, rekomendacje KNF). Wraz z rozwojem sektora bankowego wymogi formalne w badanej kwestii podlegały dynamicznym zmianom, które wskazano i opisano w kolejności chronologicznej. Oryginalność/wartość - Niniejsze opracowanie jest częścią szerszych badań autora nad zagadnieniami sektora finansowego w zakresie bezpieczeństwa instytucji finansowych oraz ich klientów. Badania obejmują obszar nauki i praktyki analizowanego przedmiotu nieopisywany szerzej w takim ujęciu oraz kontekście.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of the legal standards and requirements on banking sector in the field of internal control mechanisms since the 1997. The dynamic development of financial markets and globalization have contributed in recent decades to the promotion of services and internationalization of banks, resulting in a rise of the number of new risks faced by banks and other financial institutions. Internal control is a key element of the safety of the banks and provides standards resulting in minimizing all types of risks to which they are exposed. Design/methodology/approach - Retrospective analysis of legislation since 1997. It was based mainly on the methods: observation, analysis and logical design. Findings - Studies have shown that the structure of regulation on internal control is very complex. It has sources in the legal acts of the highest order (the Act) and non-higher order (regulations, resolutions, recommendations). Originality/value - This study is part of a broader study on security at financial sector in terms of both financial institutions and their clients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożek, W. (2014). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
 2. Gad, J. (2012). Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych - nowe regulacje oraz wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
 3. Garczyński, D. (2003). Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kontekście globalizacji rynków finansowych. W: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
 4. Gwizdała, J. (2012). Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
 5. Gwizdała, J. (2014). Rola sterowania ryzykiem kredytowym w zarządzaniu portfelami kredytowymi w polskim sektorze bankowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
 6. Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dz.U. 2014, poz. 101, z późn. zm.
 7. Krzyżkiewicz, Z. (2008). Bankowość. W: W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Podręcznik akademicki. Warszawa: Poltekst.
 8. Łęgowik-Świącik, S. (2012). Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
 9. Rekomendacja D - dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach (2013). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 10. Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (1997). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
 11. Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (2002). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
 12. Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (1999). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
 13. Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (2002). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
 14. Rekomendacja H - dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (2011). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 15. Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2004). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
 16. Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2013). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 17. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 1 października 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 10 grudnia 2001 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 29 sierpnia 2008 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
 22. Sikorski, G. (2015). Prawo bankowe - komentarz, Warszawa: CH Beck.
 23. Smyczek, S. (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
 24. Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 25. Uchwała nr 383/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
 26. Uchwała nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 140, poz. 939, wraz późn. zm.
 28. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 wraz z późn. zm.
 29. Zawadzka, Z. (2003). Globalizacja a sektor bankowy w Polsce. W: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu