BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędziorek Włodzimierz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Płocku), Różycka Eliza (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Płocku)
Tytuł
Wpływ procesów globalizacji na przeobrażenia rynku turystycznego i ekspansję grupy największych działających na nim międzynarodowych sieci hotelowych w XXI w
The Impact of Globalization Processes on the Regeneration of Tourist Market and the Expansion of the Largest Group, the International Hotel Chains, Acting in Poland in Xx I Century
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 71-85, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Turystyka, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Marketing usług hotelarskich, Globalizacja
Tourism market, Tourism, Hotel industry, Hotel services, Hotel services marketing, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja aktywuje wolnorynkowy mechanizm swobodnej alokacji czynników produkcji, co powoduje wyrównywanie się cen, a w konsekwencji jednakowe szanse na dochody. Globalizacja nie jest procesem jednolitym i spójnym, jej przyczyny, swoiste motory, takie jak liberalizacja, prywatyzacja czy postęp techniczny. W turystyce obserwujemy z jednej strony globalizację konsumpcji i popytu, a z drugiej globalizację produkcji i sektora. Globalizacja skutkuje narastaniem polaryzacji rynku turystycznego i jednocześnie bezpośrednią rywalizacją przedsiębiorstw lokalnych i ponadnarodowych. Rozwój przedsiębiorstw międzynarodowych może zostać zobrazowany na przykładzie internacjonalizacji międzynarodowych systemów hotelowych (MSH). Stanowią one ponad 60 tysięczną grupę międzynarodowych korporacji, z których 37% prowadzi działalność usługową. Transformacja systemowa, liberalizacja i integracja zintensyfikowały zainteresowanie międzynarodowych grup hotelowych polskim rynkiem hotelarskim. Ekspansja MSH na polski rynek spowodowała zwiększenie konkurencji, uzupełnienie struktury rodzajowej obiektów hotelarskich oraz zmusiła rodzimych hotelarzy do podniesienia standardu świadczonych usług i wdrażania nowych strategii działania.(abstrakt oryginalny)

The article presents the impact of the globalization processes on the regeneration of tourist market and the expansion of large tourist groups of companies over the world regional markets.Due to these interactions, globalization enhances the further expansion of International Hotels Chains (IHC) in achieving additional gains as a result of the use of comparative advantages of their localization and used high-tech. This process also enables more efficient allocation of resources, the easIer flow of goods, services and people, access to capital and modern expansion of IHC on the Polish market. It has resulted in increased competition, to supplement the generic structure of tourist accommodation facilities and forced Polish hoteliers to raise the standard of the services provided and the implementation of new strategies and technologies for knowledge diffusion. Generally speaking, we can observe a change in the model of the functioning of companies: from the headquarters of the decisive about everything (hierarchical structures,) to business partners, suppliers, customers-shaping together innovation with flexible structures, applying technological advances to the optimal use of business processes in different locations aiming at providing a connection to the client in different places on the globe with the correct price and the appropriate level of quality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk Jadwiga, Bartkowiak Piotr. 2004. Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.
 2. Balcerowicz Leszek. 1987. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Warszawa: PWN.
 3. Bednarczyk Małgorzata. 2006. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 4. Brzeg-Wieluński Stanisław. 2004. "Otwarte niebo nad Polską". Skrzydlata Polska, nr 4.
 5. Budnikowski Adam. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 6. Cho M. (2005). The Key Factors for a Successful Cooperation Between SMEs, OECD, Korea: Gwangju.
 7. Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegidewicz J. 2009. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce. Warszawa.
 8. Czarny Elżbieta. 2002. Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego. Warszawa: SGH.
 9. Drucker Peter. 1998. W kierunku organizacji nowego typu W: Hasselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.). Organizacja przyszłości. Warszawa: Business Press.
 10. Jankowska Barbara. 2011. "Konsekwencje globalizacji dla klastrów". Studia Ekonomiczne, nr 2.
 11. Januszewska Małgorzata, Nawrocka Elżbieta. 2011. Wpływ procesów transformacyjnych na konkurencyjność podmiotów na rynku turystycznym.
 12. Kachniewska Magdalena. 2010. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH.
 13. Kachniewska Magdalena, Nawrocka Elżbieta, Pawlicz A. 2012 Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej W: Kachniewska Magdalena, Nawrocka Elżbieta, Niezgoda Agnieszka, Pawlicz A. red. Rynek Turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 14. Krugman P., Venables A., J. 1995. "Globalisation and the Inequality of Nations". The Quarterly Journal of Economics, no. 4.
 15. Liberska Barbara 2002. Globalizacja. Warszawa: PWE.
 16. Nawrocka Elżbieta. 2008. Rozwój międzynarodowych systemów hotelowych w dobie globalizacji W: Dworzecki Zbigniew, Romanowska Maria red. Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Warszawa: SGH.
 17. Nowakowska Anna. 2006. Turystyka a proces globalizacji. W: Gołembski Grzegorz red. Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 18. Rymarczyk Jan. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 19. UNWTO (2014). Tourism Highlights. 2014 Edition• Smeral E. 1998. "The Impact of Globalisation on Small and Medium Enterprises: New Challenges for Tourism Policies in European Countries". Tourist Management, no. 19(4).
 20. Smeral E. 1998. "The Impact of Globalisation on Small and Medium Enterprises: New Challenges for Tourism Policies in European Countries". Tourist Management, no. 19(4).
 21. Stankiewicz Marek Jacek. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
 22. Tulibacki Tadeusz. (2000). Międzynarodowe systemy hotelowe. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki.
 23. Turner L.W., Reisinger Y., Witt S. 1998. "Tourism Demand Analysis Using Structural Equation Modeling". Tourist Economics, no. 4, s. 301-323 [za:] Panasiuk Aleksander. 2007. Ekonomika Turystyki. Warszawa: PWN.
 24. Wysokińska Zofia., Witkowska Janina. 2004. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej. Łódź: Wyd. UŁ.
 25. Yu L. 1999. The international Hospitality Business. Management and Operations. Binghampton: Haworth Hospitality Press.
 26. Zorska Anna. 1998. Ku globalizacji? Warszawa: PWN.
 27. [www1] MKG Hospitalilty database - June 2014: http://www.hotel-online.com/ press_releases/release/global-hotel-rankings-the-leaders-grow-stronger-ihg-retains- top-spot (stan na 12.05. 2015r.).
 28. [www2] http://hospitality-on.com/en/news/2012/04/11/worldwide-hotel-ranking- 2012/(stan na:12.05.2015r.).
 29. [www3] http://www.hotel-online.com/press_releases/release/global-hotel- ranking-2015-a-second-chinese-operator-climbs-into-the-top-10 (stan na: 12.05.2015r.).
 30. [www4] http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID= 28&nav=category (stan na: 12.05.2015r.).
 31. [www5] http://hospitality-on.com/en/news/2013/04/04/exclusive-mkg-hospitality -world-ranking-2013-of-hotel-groups-and-brands/ (stan na: 12.05.2015r.).
 32. [www6] http://www.propertynews.pl/hotele/liczba-pokoi-hotelowych-w-polsceszybko- rosnie-a-to-rodzi-nowe-wyzwania,29752.html (stan na: 12.05. 2015 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu