BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwot Janusz (Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku), Bondaruk Jan (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
Tytuł
Innowacyjna współpraca pomiędzy sektorem B+R a przemysłem w praktyce
Innovative Collaboration between R&D and Industry Sector in Practice
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 17-27, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Badania naukowe, Innowacyjność, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Management, Scientific research, Innovative character, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione geneza oraz uwarunkowania tworzenia trwałych mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości a B+R, który jest fundamentem gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy i innowacjach. Na podstawie praktycznych doświadczeń autorów zidentyfikowano sekwencję etapów (kroki) realizacji projektów badawczych w ramach konsorcjum przemysłowo-naukowego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę prawidłowo dobranej struktury organizacyjnej wraz z określeniem powiązań funkcjonalnych. Zaprezentowane podejście może być elementem dobrych praktyk w zarządzaniu multidyscyplinarnymi zespołami badawczo-technologicznymi. Zwrócono również uwagę na bezpośrednie i pośrednie korzyści, płynące z podejmowania tego typu współpracy zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jak i instytucji naukowo-badawczej. Konkludując autorzy stawiają tezę, że formuła konsorcjów przemysłowo-naukowych, wspierana środkami dotacyjnymi jest efektywnym narzędziem kształtowania rynku usług badawczych oraz budowania trwałych, interdyscyplinarnych relacji na linii sektor przedsiębiorczości - nauka. (abstrakt oryginalny)

The article presents the genesis and the conditions for creation of permanent mechanisms of cooperation between the business and R & D sector that are the foundation of a competitive economy based on knowledge and innovation. As a result of practical experience the authors have identified the stages (steps), research projects within a industrial - research consortium. Special attention was paid to the role of properly chosen organizational structure, including the determination of functional relations. The presented approach can be an element of good practice in managing multidisciplinary research and technology teams. Also noted were the direct and indirect benefits of making this type of cooperation, both from the viewpoint of enterprises and R&D institution. In conclusion, the authors advance a thesis that the formula of industrial - research consortia - supported by subsidy funds is an effective tool for shaping the market of research services and building long - lasting interdisciplinary relationships on the line of business and science sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Transfer technologii a rozwój. Podręcznik szkoleniowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie, Warszawa 2004.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa 2010.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Difin, Warszawa 2008.
 4. Wniosek aplikacyjny dla projektu celowego nr 6 ZR7 2008C/07051 pn. "Zwiększenie redukcji biogenów przez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik - Orzepowice".
 5. Raport z pracy badawczo-rozwojowej realizowanej we współpracy PWiK Sp. z o.o. z Politechniką Śląską, pt. "Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych cele spełnienia wymagań Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki", projekt nr UDA-POIG01.04.00-24-026/09-00, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.
 6. Chodyński A.: Innowacyjność i jakość strategii w rozwoju firmy. Wydawnictwo BIT, Sosnowiec 2003.
 7. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. PWE, Warszawa 1992.
 8. Glińska-Newes A.: Tendencje w ewolucji kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia. "Przegląd Organizacji", nr 708, 2001.
 9. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002.
 10. Lewandowski J., Szomburg J.: Propozycje przekształceń gospodarki polskiej. Wydawnictwo PTE, Warszawa 1989.
 11. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2001.
 12. Potocki A., Mikuła B.: Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego. Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kluczbork 1997.
 13. Zarządzanie wiedzą - czasopismo poświęcone wiedzy i zarządzaniu wiedzą, pod red. Jacka Rąba. Oficyna Wydawnicza na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, Zabrze 2001.
 14. Materiały konferencyjne, Projekt celowy nr 6 ZR7 2008C/07051, pt.: "Zwiększenie redukcji biogenów przez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik - Orzepowice", Rybnik 2009.
 15. Raport z realizacji Zadania 6, pt.: Wytyczne i zalecenia projektowe dla modernizacji części biologicznego oczyszczania ścieków w Rybniku - Orzepowicach, w ramach projektu celowego nr 6 ZR7 2008C/07051, pt.: "Zwiększenie redukcji biogenów przez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik - Orzepowice", GIG, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu