BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodzińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Brodziński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aktywność kobiet wiejskich na rzecz wsparcia lokalnego rozwoju
Activity of Rural Women in Local Development Support
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 2, s. 29-44, rys., tab., bibliogr. s. 42-44
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Kobieta, Działalność społeczna, Rozwój lokalny, Wspieranie rozwoju lokalnego
Woman, Social activity, Local development, Local development support
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania kobiet wiejskich w działalność samorządową oraz ocena ich aktywności w partnerstwach terytorialnych. Identyfikacja możliwości tkwiących w potencjale kobiet aktywnych społecznie, politycznie i gospodarczo jest szczególnie ważna w kontekście stymulowania rozwoju lokalnego. Materiał badawczy stanowiły dostępne dane GUS (Bank Danych Lokalnych) w zakresie struktury płci osób sprawujących funkcje sołtysa, radnych gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w latach 1958-2014 oraz informacje uzyskane z biur 12. partnerstw terytorialnych mających swoje siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że udział kobiet w strukturach samorządu lokalnego i wiejskiego w Polsce systematycznie wzrasta. W 2014 r. udział kobiet na stanowisku wójta, burmistrza, prezydenta miasta wyniósł blisko 11%. Kobiety stanowiły ponad 25% radnych gmin oraz prawie 36% ogółu sołtysów. Aktywność zawodowa i gospodarcza kobiet wiejskich przyczynia się do zmiany wizerunku kobiety w rodzinie, a także wpływa na wzrost ich pozycji społecznej. Są one również aktywne w nowych formach organizacji społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, partnerstwach terytorialnych). Ich aktywność w organach decyzyjnych partnerstw terytorialnych w województwie warmińsko-mazurskim jest zróżnicowana w zależności od zakresu działalności tych partnerstw i struktury podmiotów wchodzących w ich skład. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to evaluate the level of involvement of rural women in self-government activity and their activity in area-based partnerships. Identification of opportunities inherent in women's potential who are active socially, politically, and economically is particularly important in the context of the stimulation of local development. Research material was comprised of data available from Central Statistical Office (Bank of Local Data) in the range of gender structure of the people holding position of a village representative, community councillor, village mayor, city mayor, and city president in years 1958-2014, as well as of information gathered from 12 offices of area-based partnerships that have their location in the area of Varmia-Mazuria province. The analyses show that women participation in local and rural government structures in Poland is systematically rising. In the year 2014 women participation on post of village mayor, city mayor, and city president was around 11%. Women have occupied more than 25% positions of community councillors and almost 36% of village representatives. Their professional and economic activity contributes to a change of an image of a woman in a family and to an increase of their social status. They are also active in new forms of social organizations (associations, foundations, area-based partnerships). Their activity level in decision authorities of area-based partnerships in Varmia-Mazuria province is differentiated depending on the range of activity of these partnerships and the structure of entities that are part of them. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich (2012). Warszawa, CBOS.
 2. Bank Danych Lokalnych GUS. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
 3. Bartkowski, J. (1996). Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995. Warszawa: Wydawnictwo Interart.
 4. Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 5. Borawska, M., Brodzińska, K. Kurowska, K. (2014). Ruch naturalne i migracje. W: M. Borawska, Z. Brodziński (red.), Problemy demograficzne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim. Olsztyn: Wydawnictwo CROW UWM, Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 31-54.
 6. Brodzińska, K. (2004). Aktywność gospodarcza kobiet wiejskich, Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1, 65-70.
 7. Coleman, J. (2006). Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej. W: A. Jasińska--Kania, L. Nijakowski, J. Sacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne (t. 1, s. 145-163). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 8. Duch-Krzystoszek, D. (2007). Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 9. Furmankiewicz, M., Janc, K. (2012). Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców. W: A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. II, Warszawa: Studia KPZK PAN, CXL, 231-245.
 10. Fuszara, M. (2006). Kobiety w polityce. Warszawa: Wydawnictwo "Trio".
 11. Goszczyński, W. (2009). Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. W: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich (s. 15-27). Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe WSG.
 12. Gutkowska, K., Tryfan, B. (2005). Zmiany w roli kobiet na obszarach wiejskich w Polsce. W: K. Zawalińska, (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich (s. 296-314). Warszawa: IRWiR PAN.
 13. Halamska, M. (2009). Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju na przykładzie zależności kapitał społeczny - PP LEADER+. Wieś i Rolnictwo, 3(144), 9- 28.
 14. Herbst, J., Swianiewicz, P. (2008). Kapitał społeczny Dolnego Śląska i Małopolski na tle ogólnopolskiego zróżnicowania regionalnego. W: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek (red.), Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach (s. 54-124). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 15. Izdebski, H. (2010). Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Warszawa: Wydawnictwo LIBER.
 16. Knapik, W. (2007). Aktywność społeczno- zawodowa kobiet wiejskich na przykładzie gminy Trzebinia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 17. Korenik, S. (2008). Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. W: K. Miszczak, Z. Przybyła (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, 236, 75-82.
 18. Kotlarska-Michalska, A. (2010). Rodzinne role kobiet w nowej roli, W: M. Frąckowiak- Sochańska, S. Królikowska (red.), Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy (s. 512-516). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 19. Kotlarska-Michalska, A. (2011). Społeczne role kobiet. Edukacja Humanistyczna, 1(24), 25-35.
 20. Kretek-Kamińska, A. (2008). Charakterystyki społeczno-zawodowe badanych kobiet wiejskich na tle danych ogólnopolskich. W: J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 21. Kretek-Kamińska, A. (2013). Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w lokalnych grupach działania. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 44, 127-141.
 22. Matysiak, I. (2013). Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3(160), 138-152.
 23. Matysiak, I. (2014). Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 24. Matysiak, I. (2015). Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć. Wieś i Rolnictwo, 1.2 (166.2), 127-141.
 25. Meadowcroft, J. (2007). Democracy and accountability: the challenge for cross-sectoral partnerships. W: P. Glasbergen, F. Biermann, A.P.J. Mol (red.), Partnerships, governance and sustainable development. Reflections on Theory and Practice (s. 194-213). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 26. Michalska, S. (2013). Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2(159), 124-139.
 27. Niżyńska, A. (2013). Kobiety w wyborach samorządowych w Polsce w 2010 roku. W: M. Fuszara (red.), Kobiety, wybory, polityka. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych.
 28. Płatkowska-Prokopczyk, L. (2014). Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich - kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 123-132.
 29. Psyk-Piotrowska, E. (2008). Kobiety wiejskie w literaturze i badaniach socjologicznych. W: J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 30. Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 31. Ray, C. (2006). Neo-endogenous Rural Development in the EU. W: P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies (s. 278-291). London.
 32. Sawicka, J. (2005). Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 33. Sawicka, J. Skwara, A. (2015). Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(30), 2, 117-127.
 34. Siemieńska, R. (2011). Kobiety i mężczyźni - aktorzy "płynnej rzeczywistości". Niespójności postaw, zachowań i pozycji - dwie dekady przemian w Polsce i na świecie. W: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), Polska po 20 latach wolności (s. 443-465). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 35. Simard, J.F., Chiasson, G. (2008). Introduction: Territorial Governance - a New Take on Development. Canadian Journal of Regional Science, 31, 3, 471-485.
 36. Szepelska, A. (2013). Przedsiębiorczość kobiet na tle rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim. Economics and Management, 2, 139- 151.
 37. Ściański, P., Żak, M. (2009). Oś IVPROW2007-2013. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. Warszawa: MRiRW.
 38. Walczak-Duraj, D. (2008). Potencjał i specyfika kapitału społecznego kobiet funkcjonujących w środowisku wiejskim. Przegląd Socjologiczny, 57(1), 105-134.
 39. Warzochalska, A. (2015). Rola kobiet na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1.2(166.2), 11-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.2.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu