BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samoraj-Charitonow Beata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rozwój instytucjonalnego wsparcia dla uchodźców w Europie w XX w., a kryzys migracyjny po roku 2014
Development of the Institutional Support for Refugees in Europe of the 20th Century and the Migrati on Crisis after 2014
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2016, nr 4 (131), s. 3-27, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Uchodźcy, Kryzys migracyjny
Migration, Refugees, Migrant crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy zbudowany w XX w. system instytucjonalno-prawny jest skuteczny w obliczu zjawiska współczesnych dynamicznych migracji do państw członkowskich Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu autorka przytacza przebieg budowy systemu wsparcia dla uchodźców w dwudziestowiecznej Europie oraz wskazuje przyczyny powstania poszczególnych instytucji wspierających uchodźców. W następnej kolejności analizie zostaje poddane zjawisko dynamicznych migracji wywołanych konfliktem syryjskim, a określanych mianem "kryzysu uchodźczego". Autorka opisuje jego przebieg, dynamikę i skalę. W ostatniej części tekstu znajduje się próba odpowiedzi na pytanie badawcze w kontekście przebiegu zmian w polityce migracyjnej UE i działań, które zostały podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to answer the question whether the institutional and legal system built in the 20th century is effective in the face of modern dynamic migration to the Member States of the European Union. In the first part of the article, the author cites the construction of the refugee support system in twentieth-century Europe and indicates the reasons for the establishment of individual institutions supporting refugees. Next, the analysis is subject to dynamic migration caused by the Syrian conflict, referred to as the "refugee crisis". The author describes his course, dynamics and scale. The last part of the text attempts to answer the research question in the context of the evolution of EU migration policy and the actions that have been taken in the last two years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2006 Global Trends, Geneva 2007, http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/4676a71d4.pdf (17.05.2017).
 2. Angela Merkel za poprawą ochrony granic zewnętrznych UE, 2017, http://www.rp.pl/Uchodzcy/170119636-Angela-Merkel-za-poprawa-ochrony-granic-zewnetrznych-UE.html (17.05.2017).
 3. Angeli D., Triandafyllidou A., Europe [w:] ed. M.L. McAuliffe, F. Laczko, MigrantSmuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base, Geneva2016, http://publications.iom.int/system/fi les/smuggling_report.pdf (17.05.2017).
 4. Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, Geneva 2007, http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/46f0e0dd2.pdf (17.05.2017).
 5. Bernatowicz A., Wspólna polityka azylowa i migracyjna - europejskie i polskie dylematy,"Polska w Europie" 2004, nr 3 (47).
 6. "Biuletyn Migracyjny" 2005, nr 1.
 7. Bonasewicz A., Główne kierunki i natężenie migracji światowych [w:] red. J.E. Zamojski,Migracje 1945-1995. Migracje i Społeczeństwo 3, Warszawa 1999.
 8. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council, Brussels 2016, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementationpackage/docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf (22.05.2017).
 9. Cutts M., Boutroue J. i in., Uchodźcy świata, 50 lat pomocy humanitarnej, Warszawa 2000.
 10. Dokument Kongresu: Europa zabezpieczeniem naszej przyszłości, Brussels 2017, https://www.epp.eu/fi les/uploads/2017/05/Dokument-Kongresu-Europa-zabezpieczeniem-naszej-przyszłości.pdf (22.05.2017).
 11. Florczak A., Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń 2003.
 12. Garlicki A., Historia. Polska i świat 1815-2004, Warszawa 2005.
 13. Irregular Migrant, Refugee Arrivals in Europe Top One Million in 2015: IOM, www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-onemillion-2015-iom (15.05.2017).
 14. Kicinger A., Unia Europejska wobec zagadnienia integracji imigrantów, "CEFMR Working Paper" 2005, nr 2.
 15. Konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 25-26 czerwca 2015 r., Bruksela 2015, http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/ (22.05.2017).
 16. Kryzys uchodźców w 2015 r. i Unia Europejska: geneza, przebieg i perspektywy, http://akademia.krzyzowa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:kryzys-uchodzcow-w-2015-r-i-unia-europejska-geneza-przebieg-i-perspektywy&catid=12&lang=pl&Itemid=284 (15.05.2017).
 17. Łodziński S., Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym po 1989 r., Warszawa 2005.
 18. Marciniak T., Ormianie, Pokolenie 1,5, 2006, http://www.centrum-armenia.umk.pl/libs/ormianiepokolenie.pdf (15.05.2017).
 19. Migrant smuggling in the EU, 2016, www.europol.europa.eu/sites/default/fi les/publications/migrant_smuggling_europol_report_2016.pdf (15.05.2017).
 20. Parafi anowicz Z., Zakładnicy Erdogana, 2017, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/544987,erdogan-turcja-unia-europejska-uchodzcy-imigranci-mniejszoscinarodowe-wybory.html (17.05.2017).
 21. Regulation of the European Parliament and of the Council, Brussels 2016, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaff airs/fi les/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/resettlement_system_en.pdf (22.05.2017).
 22. Relokacja i przesiedlenia: Państwa członkowskie powinny wykorzystać dotychczasowe obiecujące rezultaty, Bruksela 2017, europa.eu/rapid/press-release_IP-17-218_pl.pdf (22.05.2017).
 23. Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council, Brussels 2017, https://ec.europa.eu/home-aff airs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf (22.05.2017).
 24. Risk Analysis for 2016, Warsaw 2016, http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_ Analysis_2016.pdf (15.05.2017).
 25. Risk Analysis for 2017, Warsaw 2017, http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (15.05.2017).
 26. Samoraj-Charitonow B., Indywidualne Programy Integracji [w:] red. A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Warszawa 2009.
 27. Samoraj-Charitonow B., W kierunku integracji uchodźców [w:] J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Przystanek Polska, Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Warszawa 2007.
 28. Tackling the global refugee crisis. From shrinking to sharing responsibility, London 2016, https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/4905/2016/en/ (22.05.2017).
 29. Th e State of the World's Refugees 2006. Human displacement in the new millennium, Oxford 2006, http://www.unhcr.org/publications/sowr/4a4dc1a89/state-worlds-refugees-2006-human-displacement-new-millennium.html (17.05.2017).
 30. Triandafyllidou A., Maroukis T., Migrant Smuggling. Irregular Migration from Asia and Africa to Europe, London 2012.
 31. Uchodźcy z Syrii: kryzys w liczbach, 2016, https://amnesty.org.pl/uchodzcy-z-syriikryzys-w-liczbach/ (22.05.2017).
 32. Unia Europejska a migracje. Szanse i wyzwania, red. S.K. Mazur, Rzeszów 2015.
 33. Wierzbicki B., Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Warszawa 1993.
 34. Wróbel I., Polityka integracyjna rozszerzonej Unii Europejskiej - w poszukiwaniu odpowiedzi na nowe wyzwania, "Materiały Robocze" 2005, nr 4.
 35. Zamojski J.E., Wprowadzenie. Migracje po II wojnie światowej [w:] red. J.E. Zamojski, Migracje 1945-1995. Migracje i Społeczeństwo 3, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu