BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczyk Kamil (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czy imigranci pomogą rozwiązać problem demograficzny na rynkach pracy w Unii Europejskiej? Analiza polityki imigracyjnej na przykładzie polityki niemieckiej wobec uchodźców po 2015 roku
Do Immigrants Help Solve the Demographic Problem within the Labor Markets of the European Union? An Analysis of Immigrati on Policy on the Example of German Policy Towards Refugees after 2015
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2016, nr 4 (131), s. 45-66, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Uchodźcy, Kryzys migracyjny, Sytuacja demograficzna, Rynek pracy
Migration, Refugees, Migrant crisis, Demographic situation, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Imigracja uważana jest za jeden ze sposobów łagodzenia konsekwencji problemów demograficznych. Celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na pytanie, jak działania w obszarze polityki rynku pracy mogą wykorzystać potencjał uchodźców oraz osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Jak pokazują liczne badania, uchodźcy napotykają różne problemy oraz bariery związane z podejmowaniem aktywności zawodowej. Z danych Eurostatu wynika, że potrzeba ok. 10 lat, żeby osoby te osiągnęły zbliżony poziom zatrudnienia do ludności kraju przyjmującego. Pojawia się zatem pytanie, czy masowy napływ uchodźców w 2015 r. z Syrii, Afganistanu i Iraku może być szansą dla rynków pracy państw członkowskich zmagających się z deficytami pracowników. Przykład działań niemieckich pokazuje, że skala problemów wynikających ze zmian demograficznych jest tak intensywna, że wszystkie kategorie cudzoziemców stanowią cenny zasób na rynku pracy. Potrzeba jednak skoordynowanych działań prowadzących do skutecznej i efektywnej integracji ekonomicznej z krajem przyjmującym. (abstrakt oryginalny)

Immigration is considered to be one of the ways to mitigate the consequences of demographic problems. The purpose of this paper is to answer the question as to whether refugees, as a special category of immigrants, may diminish the emerging problems in the labor markets of the European Union. As shown by numerous studies, people under international protection face various problems and barriers when undertaking economic activity. According to the survey by Eurostat, it takes about 10 years for these people to reach a level of employment similar to the host country's population (native-born). The question therefore arises whether the massive influx of refugees in 2015 from Syria, Afghanistan and Iraq may be an opportunity for the labor markets of Member States struggling with employee deficits. The example of German activities shows that the scale of the problems resulting from demographic change is so intense that all categories of foreigners constitute valuable resources within the labor market. However coordinated actions are necessary ones leading to the efficient and effective economic integration within the host country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achilli L., Fargues P., Salamońska J., Talo T., Study on migrants' profiles, drivers of migration and migratory trends, Rome 2016.
 2. Arendt Ł., Zmiana faworyzująca wysokie kwalifi kacje czy polaryzacja polskiego rynku pracy - zarys problemu [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, M. Rękas, Wrocław 2015.
 3. Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006.
 4. Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Warszawa 2016.
 5. Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007.
 6. Boeri T., van Ours J. , Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa 2011.
 7. Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
 8. Cebulla A., Daniel M., Zurawan A., Spotlight on refugee integration: findings from the Survey of New Refugees in the United Kingdom, London 2010.
 9. Ciechanowicz A., Gibadło L., Niemiecki problem z uchodźcami. Najpoważniejszy test dla Merkel i wielkiej koalicji, Warszawa 2015.
 10. Daimler-Chef will Flüchtlingen Chance geben, "Stuttgarter Zeitung" 2015, http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.dieter-zetsche-daimler-chef-will-fluechtlingen-chancegeben.60c23508-d57f-4c5a-ae49-ee0f9d9cc492.html (18.11.2016).
 11. Dettmer M., Katschak C., Ruppert G., German Companies See Refugees as Opportunity, "Der Spiegel" 2015, http://www.spiegel.de/international/germany/refugees-are-an-opportunity-for-the-german-economy-a-1050102.html (18.11.2016).
 12. Dustmann Ch., Fasani F., Frattini T., Minale L., Schunber U., On the Economics and Politics of Refugee Migration, "Discussion Paper Series" 2016, no. 16.
 13. Duszczyk M., Solidarność to za mało [w:] "Uchodźcy", Warszawa 2015.
 14. Duszczyk M., Matuszczyk K., A one-way ticket? Migration in Europe from perspective of CEE countries, Warsaw 2015.
 15. Duszczyk M., Matuszczyk K., The beginning of the end. Will the migrants cause the UE to collapse?, Warsaw 2016.
 16. Employment trends, http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/employment-trends (26.02.2017).
 17. Eurostat, Record number of over 1.2 million fi rst time asylum seekers registered in 2015, 2016.
 18. Evers A., Heinze R.G., Polityka społeczna: ryzyko ekonomizacji i szanse integracji [w:] tychże, Niemiecka polityka społeczna: ekonomizacja i przekraczanie barier, Warszawa 2010.
 19. Fratzscher M., Junker S., Integrating refugees: A long-term, worthwhile investment, "DIW Economic Bulletin" 2015, no. 45+46.
 20. Godlewski A., Uchodźcy do Niemiec napływają, a zatrudnienie rośnie, 2016, https://www.obserwatorfi nansowy.pl/tematyka/makroekonomia/uchodzcy-do-niemiec-naplywaja-a-zatrudnienie-rosnie/ (22.01.2017).
 21. Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012.
 22. Ilkowski F., Wybrane ruchy społeczne współczesnego kryzysu. Rewolucja i kontrrewolucja arabska, Indignados, Tea Party i Occupy Wall Street, związki zawodowe, Warszawa 2016.
 23. Janicki W., Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego, Lublin 2015.
 24. Jarosz M., Kozak M.W., Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo, Warszawa 2016.
 25. Jaroszewska E., Niemcy jako kraj docelowy. Polityka imigracyjna RFN oraz skala i struktura napływu cudzoziemców [w:] Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, red. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, P.W. Zawadzki, Warszawa 2016.
 26. Karakas C., Economic challenges and prospects of the refugee influx, 2015.
 27. Konle-Seidl R., Bolits G., Labour Market Integration of Refugees: Strategies and good practices, European Parliament 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578956/IPOL_STU(2016)578956_EN.pdf (5.03.2017).
 28. Lesińska M., Niemcy jako kraj imigracji - polityka państwa wobec napływu cudzoziemców i ich integracji [w:] System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, red. M. Trojanowska-Strzęboszewska, Warszawa 2014.
 29. Lesthaeghe R., Europe's demographic issues: fertility, household formation and replacement migration, New York 2000.
 30. Martín I., Arcarons A., Aumüller J., Bevelander P., Emilsson H., Kalantaryan S., MacIver A., Mara I., Scalettaris G., Venturini A., Vidovic H., Welle I. van der, Windisch M., Wolff berg R., Zorlu A., From Refugees to Workers. Mapping Labour-Market Integration Support Measures for Asylum Seekers and Refugees in EU Member States. Volume I: Comparative Analysis and Policy Findings, 2016.
 31. Martín I., di Bartolomeo A., de Bruycker P., Renaudiere G., Salamońska J., Venturini A., Exploring new avenues for legislation for labour migration to the European Union, 2015.
 32. Mchugh J., Europe Refugee Crisis Facts: Wealthy, Educated Syrians Risking Lives To Leave War, 2015, http://www.ibtimes.com/europe-refugee-crisis-facts-wealthy-educated-syrians-risking-lives-leave-war-2089018 (18.11.2016).
 33. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.
 34. Ostrand M., Th e Syrian Refugee Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States, "Journal of Migration and Human Security", 2015 vol. 3, no. 3.
 35. REACH, Migration trends & patterns of Syrian asylum seekers travelling to the European Union, 2015.
 36. Slany K., Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1989, Kraków 1995.
 37. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014.
 38. Th e 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), "European Economy" 2015, no. 3.
 39. Th e 2015 Ageing Report, Underlying Assumptions and Projection Methodologies, "European Economy" 2014, no. 8.
 40. de Vroome T., Tubergen E. van, The employment experience of refugees in Netherlands, "The International Migration Review" 2010, vol. 44, no. 2.
 41. Wauters B., Lambrecht J., Barriers to refugee entrepreneurship in Belgium: towards an explanatory model, "Journal of Ethnic and Migration Studies" 2008, vol. 34, no. 6.
 42. Wysieńska K., Karpiński Z., Kapitał ludzki i społeczny uchodźców w Polsce [w:] Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców, red. W. Klaus, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu