BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Rola e-informacji patentowej w zarządzaniu wiedzą przedsiębiorstwa
The Role of e-information about patents in company knowledge management
Źródło
e-mentor, 2017, nr 2, s. 42-47, biblior. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Dostęp do informacji, Przedsiębiorstwo, Patenty, Analiza bibliometryczna
Knowledge management, Access to information, Enterprises, Patent, Bibliometric analysis
Uwagi
streszcz, summ.
Abstrakt
Uzyskanie właściwych informacji oraz zdolność ich wykorzystania, to ważne elementy procesu zarządzania i warunek sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa. Jedną z kluczowych jednostek pośredniczących w dyfuzji wiedzy o charakterze technologicznym jest system patentowy. Aby zoptymalizować wykorzystanie jego zasobów wprowadzone zostały nowoczesne rozwiązania informatyczne, które w założeniu mają ułatwiać i dynamizować proces pozyskiwania danych powiązanych z aktywnością wynalazczą podmiotów gospodarczych i instytucji. Udostępniana przez witrynę internetową Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) bezpłatna usługa - Serwer Publikacji to jedno z takich rozwiązań. Celem artykułu jest prezentacja założeń teoretycznych oraz praktyki funkcjonowania systemu e-informacji patentowej. Autorka przeprowadziła badania własne, oparte na metodach ilościowej i jakościowej, wykorzystywanych w analizie bibliometrycznej, właściwych dla tzw. patentometrii. Jako źródło danych posłużyła zgromadzona w zasobach Urzędu Patentowego RP dokumentacja techniczna wynalazków zgłoszonych do ochrony przez wytypowane, aktywne patentowo przedsiębiorstwa. W badaniach uwzględniono zgłoszenia wynalazków, z pominięciem pozostałych praw własności przemysłowej. Zestawienie uzyskanych wyników pozwoliło na wyciągnięcie wniosków na temat mocnych i słabych stron e-informacji patentowej. (abstrakt oryginalny)

The use of the patent system as a knowledge management instrument must be shaped in a multifarious and comprehensive manner. It cannot be viewed solely as the ability to move smoothly through the welter of information gathered in the system. Instead, it is important to continually adapt the patent strategy to the current business model of the company. Getting the right information and the actual ability to use it is an important part of the management process and a condition for the success of a business. One of key entities mediating the diffusion of technological knowledge is the patent system. In order to optimize the use of its resources, modern IT solutions have been introduced, which are intended to facilitate and stimulate the process of obtaining data related to the inventive activity of economic entities and institutions. A free tool - Publication Server, increasing the potential of patent knowledge - is available through the Patent Office of the Republic of Poland (UPRP) website. The aim of the article is to present theoretical assumptions and practices of functioning of the patent e-information system. The author's research is based on the quantitative and qualitative methods used in the bibliometric analysis, characteristic for patent statistics. The technical documentation of inventions submitted for protection by selected companies was used as a source of data collected in the resources of the Polish Patent Office. The research included invention submissions, omitting other industrial property rights, because inventions commonly identified as so-called radical innovations, are examples of progress determined by access to knowledge(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A survey of the new economy. Knowledge is power. Do we need a new competition policy for the new economy?, "The Economist" 2000, http://www.economist.com/node/375597, [04.05.2017].
 2. Agrawal A., Henderson R., Putting Patents in Context: Exploring Knowledge Transfer from MIT, "Management Science" 2002, Vol. 48, No. 1, s. 44-60, http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.48.1.44.14279.
 3. Alcacer J., Gittelman M., Patent citations as a measure of knowledge flows: The influence of examiner citations, "The Review of Economics and Statistics" 2006, Vol. 88, No. 4, s. 774-779.
 4. Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa 2005.
 5. Dixon P., Greenhalgh C., The Economics of Intellectual Property: A Review to Identify Themes for Future Research, 2002, http://www.dklevine.com/archive/dixon-review.pdf, [12.06.2017].
 6. von Hayek F., The Use of Knowledge in Society, "American Economic Review", Vol. XXXV, No. 4, American Economic Association 1945, s. 519-530
 7. Huang L., Wang N., Status and Prospects of Technology Diffusion Research based on Patent Information, [w]: J. Xu, M. Yasinzai, B. Lev, Proceedings of the Sixth International Conference on Management Science and Engineering Management. Focused on Electrical and Information Technology, Islamabad 2013.
 8. Kotarba W., Zarządzanie wiedza chronioną w przedsiębiorstwie, Orgmasz, Warszawa 2001.
 9. Lichtenthaler U., Absorptive Capacity, Environmental Turbulence, and the Complementarity of Organizational Learning Processes, "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52, No. 4, s. 822-846, http://dx.doi.org/10.5465/AMJ.2009.43670902.
 10. MacRoberts M.H., MacRoberts B.R., Problems of Citation Analysis, "Scientometrics" 1996, Vol. 36, No. 3, s. 435-444, http://dx.doi.org/10.1007/BF02129604.
 11. Niklewicz M., Wachowska M., Stopień komercjalizacji polskich wynalazków: patenty akademickie a patenty biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 402, s. 231-239.
 12. Pompidou A., Europejski Urząd Patentowy i jego wiodąca rola w europejskim systemie patentowym, "Nowator XXI - technika, innowacje, przedsiębiorczość", nr 5, www.nowator.poznan.pl/inc/druk.php?id=5.
 13. Pompidou A., Europejski Urząd Patentowy i jego wiodąca rola w europejskim systemie patentowym, "Biuletyn dla Przedsiębiorstw" 2007, Nr 5/10, s. 5.
 14. Urząd Patentowy RP: http://www.uprp.pl/serwer-publikacji-w-uprp-udostepnianie-dokumentacji-patentowej-w-postaci-elektronicznej/Text02,57,418,7,index,pl,searchresult/, [25.04.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15219/em69.1290
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu