BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Empowerment w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej
Employee empowerment in context of modern management concepts and employee participation
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 13-25, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Upodmiotowienie pracowników, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Metody zarządzania, Teorie zarządzania
Empowerment of employees, Personnel participation in management, Methods of management, Management theories
Uwagi
Streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: "Jak jest postrzegany empowerment w kontekście przejawów tzw. współczesnych koncepcji zarządzania?" oraz "Jakie są relacje między empowermentem a partycypacją pracowniczą?". Proces badawczy oparto na studiach literaturowych połączonych z refleksją naukową. Dokonano interpretacji i krytycznej oceny dotychczasowego dorobku poświęconego analizowanej tematyce. Podjęto próbę usystematyzowania wiedzy na temat empowermentu na tle wybranych współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej, a ponadto sformułowano problem dla dalszych badań naukowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to answer the following research questions: "How employee empowerment is perceived in the context of the modern management concepts' manifestations?" and "What is the relationship between employee empowerment and employee participation?". The research process was based on literature studies combined with an academic reflection. The authors interpreted and critically evaluated current achievements regarding to the topic analysed. They also made the attempt to systematise the knowledge of empowerment on the background of modern managerial concepts and employee participation. Finally they formulated a problem which should be considered in further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 2. Berry, D., Cadwell, Ch., Fehrmann, J., (1994), 50 Activities for Coaching/Mentoring, Amherst: Human Resource Development Press Inc.
 3. Błaszczyk, В., (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, Warszawa: PWE.
 4. Bowen, D.E., Lawler, E.E., (1992), The Empowerment of Services Workers: What, Why, How and When, "Sloan Management Review", 33. http://sloanreview.mit.edu/article/the-empowerment-of-service-workers-what-why-how-and-when/ (03.08.2016).
 5. Bratnicki, M., (2000), Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo WSB.
 6. Brilman, J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE.
 7. Bugdol, M., (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Cierniak-Emerych, A., (2012), Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 9. Gableta, M., Cierniak-Emerych, A., (2005), Partycypacja i uprawomocnienie pracowników w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, 272-279.
 10. http://social.un.org/empowerment (11.07.2016).
 11. http://www.un.org/esa/socdev/ngo/outreachmaterials/empowerment-booklet.pdf (11.07.2016).
 12. Kanafa-Chmielewska, D., (2012), Umacnianie (Empowerment) - pojęcie i istota, "Współczesne Zarządzanie", 1, 130-140.
 13. Kożusznik, B., (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa: PWE.
 14. Krawczyk-Bryłka, B., (2012), Empowerment - strategia zarządzania oparta na zaufaniu. Cz. 1, "Zarządzanie i Finanse", 4, 313-330.
 15. Lee, M., Koh, J., (2001), Is Empowerment Really a New Concept?, "The International Journal of Management Review", 12(4), 684-695.
 16. Lichtarski, J., Węgrzyn, A., (2000), Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji", 12,11-14.
 17. Mendel, T., (2001), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 18. Moczydłowska, J., Kowalewski, K., (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Difin.
 19. Morawski, M., (2006), Zarządzanie wiedzą : organizacja - system - pracownik, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 20. Nauman, S., Khan, A.M., (2009), Patterns of empowerment and leadership style in project environment, "International Journal of Project Management", 28, 638-349.
 21. Nauman, S., Khan, A.M., Ehsan, N., (2010), Patterns of empowerment and leadership style in project environment, "International Journal of Project Management", 28(7), 638-649.
 22. Niehoff, B.P., Moorman, R.H., Blakely, G., Fuller, J., (2001), The influence of empowerment and job enrichment on employee loyalty in a downsizing environment, "Group and Organization Management", 26(1), 93-113.
 23. Ostrowski, P., (2009), Powstanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung - Przedstawicielstwo w Polsce.
 24. Randeniya, R., Baggaley, N., Rahim, M.A., (1995), Total Quality Management: The need to uncouple empowerment, "Total Quality Management", 6(3), 215-22.
 25. Rudolf, S., Skorupińska, K., (2012), Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Story, M.R., (1995), The Secrets of Successful Empowermentational, "Productivity Review", 14, 81-90.
 27. Szpitter, A., (2011), Koncepcje zarządzania : próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji", 10, 9-12.
 28. Weiss, D., (1978), La democratic industrielle: cogestion ou controle ouvriere?, Paris: Editions d'Organisation.
 29. Weiss, M., Kruger, H. (red.) (1990), Die Arhietsheziehungen in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden: Ein Glosser.
 30. Wilkinson, A., (1998), Empowerment: Theory and practice, "Personal Review", 27(1), 40-56.
 31. Zeffane, R., Al Zarooni, M.H., (2012), Empowerment, Trust and Commitment: The Moderating Role of Work-Unit Centrality, "International Journal of Management", 29(1/2), 332-352.
 32. Zimniewicz, K., (2008), Koncepcje zarządzania, Poznań: Forum Naukowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7716
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu