BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc Tomasz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ewolucja ustroju i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku
Evolution of Public Administration in Poland in the First Decade of XXI Century
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 125-141, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Regulacje prawne
Public administration, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano, jakie czynniki i w jaki sposób wpłynęły na zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie administracji w pierwszej dekadzie XXI w. (abstrakt oryginalny)

This paper describes factors and ways of evolution of public administration in the first decade of XXI century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak B.: Glosa do wyroku TK z dnia 18 lutego 2003 r., K 24/02, "Przegląd Sejmowy", nr 4, 2003.
 2. Biernat S.: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 3. Blicharz J., Huchla A.: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Oficyna, 2008.
 4. Bychowska M.: Prawo konkurencji w Unii Europejskiej, [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2002.
 5. Chudzik M.: Komentarz do ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU 02.25.253), Lex/el 2002.
 6. Dobrowolski G.: Polski model ocen oddziaływania na środowisko. Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu, z. 1-2/2007 i 1-2/2008, (pod red.) A. Szewca, Bytom 2008.
 7. Dolnicki B.: Pozycja prawna wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy. "ST", nr 1-2, 2007.
 8. Szostek D. (red.): E-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji. Wrocław 2009.
 9. Ganczar M.: Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa 2009.
 10. Glumińska-Pawlic J.: Forma prawna "interpretacja przepisów prawa podatkowego", [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Oficyna 2008.
 11. Głąbicka K., Grewiński M.: Europejska polityka regionalna. Warszawa 2003.
 12. Guziejewska B.: Glokalizacja - oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego? "ST", nr 7, 2008.
 13. Hajdys D.: Formalnoprawne możliwości współpracy sektora publicznego i prywatnego w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, "Finanse Komunalne", nr 9, 2009.
 14. Haręża A.: Postępowanie administracyjne prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Cz. 1. Dokument elektroniczny (uwagi wprowadzające), Casus 2009, nr 52.
 15. Jagielski J.: "Ustawa warszawska" - prawo niedoskonałe (uwagi na marginesie wdrażania ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy. "ST", nr 12, 2002.
 16. Kołodziej K.: Wolontariat - pytania i odpowiedzi. "Służba Pracownicza", nr 11, 2003.
 17. Korczak J.: O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej. "ST", nr 6, 2009.
 18. Kowal N.: Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz, Zakamycze 2005.
 19. Kowalczyk M.: E-urząd w komunikacji z obywatelem. Warszawa 2009.
 20. Kulesza M.: Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji. "ST", nr 7-8, 2006.
 21. Lipiec-Warzecha L.: Komentarz do art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU 09.19.101), Lex/el 2009.
 22. Materiały z postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (DzU, nr 41, poz. 361), sygn. akt K. 24/02. "ST", nr 7-8, 2003.
 23. Monarcha-Matlak A.: Działalność informatyzacyjna podmiotów publicznych w świetle ustawy z dnia 17 II 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria "Prawo", nr 18, 2008.
 24. Ochendowski E.: Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń 2005.
 25. Pieprzny S., Ura E., Ura M.: Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jako czynnik efektywności i sprawności działań samorządu terytorialnego, [w:] Ura E.: Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006.
 26. Stec M. (red.): Stosunki pracy pracowników samorządowych. Warszawa 2008.
 27. Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [w:] Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, nr 2, Białystok 2003.
 28. Szewc A.: Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 29. Szewc T.: Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Bydgoszcz-Katowice 2006.
 30. Tyśkiewicz-Mazur A.: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia. "ST", nr 11, 2008.
 31. Witkowski P.: Ewolucja treści zasady dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym. Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu, z. 1-2/2007 i 1-2/2008, (pod red.) A. Szewca, Bytom 2008.
 32. Zagożdżon B.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji. "ST", nr 9, 2004.
 33. Zimmermann J.: Prawo administracyjne. Zakamycze, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu