BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kanownik Greta (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie)
Tytuł
Bezpieczeństwo pacjenta a dostępność do usług zdrowotnych
Patient Safety and Accessibility to Health Services
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 621-632, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Standardy opieki zdrowotnej, System ochrony zdrowia
Medical services, Healthcare standards, Health care system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publiczny system opieki zdrowotnej traktuje jako wartość pierwszorzędną powszechny, równy i oferowany bez zbędnej zwłoki dostęp do świadczeń. Ze względu na liczne ograniczenia techniczne, finansowe czy kadrowe, nie wszystkie świadczenia mogą być oferowane zarówno bez ograniczeń, jak i w jednakowym wymiarze w zróżnicowanych pod względem wielkości miejscach zamieszkania. Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w zakresie dostępności świadczeń medycznych było przedmiotem licznych projektów badawczych oraz publikacji, jednakże te ostatnie dotyczyły w większości badań lokalnych, koncentrując się na weryfikacji w praktyce wprowadzonych rozwiązań systemowych. Nieprowadzone były dotychczas prace nad zróżnicowaniem regionalnym dostępności usług medycznych w populacji polskiej, uwzględniające podział kraju na jednostki terytorialne o zróżnicowanym zaludnieniu, tj. w gminach wiejskich, małomiasteczkowych, miejskich i wielkomiejskich. Również nie obejmują one danych z prywatnych poradni i gabinetów zabiegowych. Zaproponowane w niniejszym artykule narzędzie pomiaru pod nazwą "Mapy dostępności do świadczeń medycznych" stanowią subsydium pomiaru dla "Map potrzeb zdrowotnych". W pracy przedstawiono jedynie wstępny, teoretyczny zamysł tego narzędzia, który wymaga dalszego dopracowania i dokładnych badań empirycznych. W pracy skupiono swoją uwagę na udowodnieniu tezy, iż "Mapa dostępności do świadczeń medycznych" jest koniecznym narzędziem służącym do optymalnego racjonowania usług medycznych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Public health care system treats as a primary universal, equal and offered without undue delay access to benefits. Due to the numerous technical constraints, financial, or human resources, not all services can be offered with or without restrictions, and in the same dimension in diversified in terms of the size of dwelling places. The functioning of the health care system in the availability of medical services has been the subject of numerous research projects and publications, but those involved in the majority of local research, focusing on verification in practice made system solutions. There were conducted so far work on the diversification of the regional availability of medical services in the Polish population, taking into account the division of the country into territorial units of different population, i.e. in rural communities, small towns, urban and metropolitan. Also, they do not include data from private clinics and surgeries. Proposed in this article measuring tool called "Maps of access to medical services" constitute a subsidy measure for "Map health needs". The paper presents only preliminary, theoretical idea the tool that requires further refinement and accurate empirical research. The study focuses its attention on proving the thesis that "Map access to medical services" is an essential tool used for optimal rationing of medical services in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, K.J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. American Economic Review, 53. Wyd. polskie: Lecznictwo z punktu widzenia niepewności i ekonomii dobrobytu (1979). W: K.J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka. Warszawa: PWN.
 2. Beauchamp, T.L., Childress, J.F. (2013). Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press.
 3. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2002-2016). Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 4. Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Pobrane z: http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news= 107&wid=12&wai=&year=&back=/ (7.10.2016).
 5. Culyer, A.J. (1995). Editorial: Need: The idea won't do - but we still need it. Social Science and Medicine, 40 (6).
 6. EUR-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl (6.10.2016).
 7. Levesque, J.F., Harris, M.F, Russell, G. (2013). Patient-centred access to health care: Conceptualising access at the interface of health systems and populations. International Journal for Equity in Health, 12 (18). Pobrane z: http://www.equityhealthj.com/content/12/1/18 (5.10.2016).
 8. McGuire, T. (2000). Physician agency. W: A.J. Culyer, J.P. Newhouse (red.), Handbook of Health Economics. Vol. 1A. Amsterdam: Elsevier.
 9. Meyer, S.B, Luon, T.C.N., Mamerow, L., Ward, P.R. (2013). Inequities in access to healthcare: Analysis of national survey data across six Asia-Pacific countries. BMC Health Services Research, 13 (238). Pobrane z: http://www. biomedcentral.com/1472-6963/13/238 (5.10.2016).
 10. NFZ. Pobrane z: http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/skargi-i-wnioski (4.10.2016).
 11. OECD (2015). Health at a Glance 2015. Pobrane z: http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance- 19991312.htm.
 12. Pyka, R. (2008). Globalizacja - sprawiedliwość społeczna, efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 13. Research for Universal Health Coverage (2013). The World Health Report 2013.
 14. Rój, J., Sobiech, J. (2006). Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC.
 15. Williams, A. (1994). Economics, Society and Health Care Ethics. W: R. Gillon (red.), Principles of Health Care Ethics. Chichester: John Wiley & Sons.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu