BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym
Performance Measurement as the Area of Convergence of Management Methods, Tools and Instruments between Business and Public Sector
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 5-24, tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność organizacji, Pomiar efektywności, Organizacje publiczne
Organisation effectiveness, Efficiency measurement, Public organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dysponując ograniczonymi zasobami zarządzający zmuszeni są do racjonalizowania działań, a więc podejmowania decyzji, dzięki którym usługi zdrowotne, programy leczenia czy też obsługiwane segmenty rynku są najlepsze z punktu widzenia optymalnego wykorzystania posiadanych środków. Punktem wyjścia do rozważań, prowadzonych w niniejszym artykule jest przekonanie, że jedynym z niezbędnych nośników prawidłowego przeobrażania sektora publicznego jest rozwiązanie praktycznego problemu pomiaru i oceny efektywności jego organizacji. Tworząc infrastruktury teoretyczną oraz narzędziową pomiaru efektywności organizacji publicznych, należy skupić się na tych elementach stosowanych już gdzie indziej, które uwzględniają swoistą odmienność, a nawet pewną unikalność organizacji publicznych. Przede wszystkim mnogość celów organizacji, potrzebę szerokiego polegania na pozafinansowych miarach efektywności i podleganie silnym wpływom politycznym. Mając na uwadze specyfikę organizacji publicznych można powiedzieć, że pomiar efektywności jest potrzebny z wielu powodów. (abstrakt oryginalny)

Having limited resources, managers are forced to rationalize their decision and therefore, to make decisions so that health services, treatment programs or serviced segments of the market are the best in terms of optimal use of their resources. The starting point of ongoing discussion in this paper is the belief, that one of the necessary determinants of public sector transformation is to solve the practical problem of measuring and evaluating the effectiveness of its organization. While creating theory and measurement tools to measure the effectiveness of public organizations, it is necessary to focus on this elements already used elsewhere, which take into account the specific difference, and even a uniqueness of public organizations, i.e. plurality of it purposes, the need for extensive reliance on nonfinancial measures of efficiency and exposure to strong political influence. Given the specificity of public organizations it can be said, that the measurement of its effectiveness is needed for many reasons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boland T., Fowler A.: A Systems Perspective of Performance Management in Public Sector Organizations. "International Journal of Public Sector Management", no. 13(5), 2000.
 2. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A.: Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne: Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności. "Organizacja i Kierowanie", nr 3, 2006.
 3. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A.: Możliwości wykorzystania koncepcji pomiaru efektywności do oceny działalności organizacji publicznej, [w:] Ziemniewicz K. (red.): Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 4. Bryson J.M.: What to do when stakeholders matter. Stakeholder identification and analysis techniques. "Public Management Review", vol. 6, no. 1, 2004.
 5. Child J.: Organization. Contemporary principles and practice. Blackwell Publishing, Oxford 2005.
 6. D'Aunno T.: Management scholars and public policy: A bridge too far? "Academy of Management Journal", no. 48, 2006.
 7. Dahler-Larsen P.: Evaluation and public management, [in:] Ferlie E., Lynn L.E., Pollitt C. (eds.): The Oxford handbook of public management. Oxford University Press, Oxford 2005.
 8. Davis S., Albright T.: An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance. "Management Accounting Research", no. 15, 2004.
 9. Drucker P.F.: Managing the non-profit organization: Principles and practices. Harper Collins, New York 1990.
 10. Evans J.R.: An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance results. "Journal of Operations Management", no. 22, 2004.
 11. Ferlie E., Hartley J., Martin S.: Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects. "British Journal of Management", no. 14, 2003.
 12. Fletcher A., Guthrie J., Steane P., Roos G., Pike S.: Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization. "Journal of Intellectual Capital", vol. 4, no. 4, 2003.
 13. Frączkiewicz-Wronka A.: Implementowanie narzędzi NPM do zarządzania w publicznej jednostce ochrony zdrowia. Omówienie wyników badań, [w:] Pyka J. (red.); Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2009.
 14. Frączkiewicz-Wronka A.: Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 15. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 16. Gasparski W.: Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, [w:] Kieżun W. (red.): Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
 17. Henri J.-F.: Performance measurement and organizational effectiveness: Bridging the gap. "Managerial Finance", no. 30(6), 2004.
 18. Hensel P.: Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 19. Hillman A.J., Keim G.D.: Shareholder value, stakeholder management and social issues, what`s the bottom line? "Strategic Management Journal", vol. 22, no. 2, 2001.
 20. Hughes O.E.: Public management and administration. An introduction. Palgrave Macmillan, New York 2003.
 21. Kaplan R.S. and Balanced Scorecard Collaborative Inc., A Palladium company.bscol.com, 2006, za: Kaplan R.S.: Balanced Scorecard w sektorze publicznym. Materiały seminarium przeprowadzonego w Warszawie 02.02.2006.
 22. Kenny G.: Strategic planning and performance management. Develop and measure a winning strategy. Elsevier / Butterworth - Heinemann, London 2005.
 23. Kessler I., Dopson S.: Public management: Shifting Challenges and Issues, [in:] Dopson S., Earl M., Snow P. (eds.): Mapping the management journey. Practice, theory and context. Oxford University Press, Oxford 2008.
 24. Kettl D.F.: The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Governance. Brookings Institution Press, Washington 2000.
 25. Kleer J.: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Kleer J. (red.): Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. CeDeWu Sp.z o.o., Warszawa 2005.
 26. Kożuch B.: Istota zarządzania publicznego. Seria "Problemy zarządzania", nr 4. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 27. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 28. Krzyżewski R.: Zarządzanie publiczne - próba określenia pojęcia, przedmiotu i obszarów zastosowania. Working paper nr 001-09, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Bartoli A.: Le management dans les organizations publiques, Paris 2005.
 29. Lynn I.E., Heinrich C.J., Hill C.J.: Studying governance and public management: Challenges and prospects. Harris School, Chicago 1999.
 30. MacAdam R., Hazlett S.-A., Casey C.: Performance management in the UK public sector. Addressing multiplestakeholder complexity. "The International Journal of Public Sector Management", no. 18(3), 2006.
 31. March J.G., Sutton R.I.: Organizational performance as a dependent variable. "Organization Science", no. 8, 1997.
 32. Donahue J.D., Nye I.J.S. (eds.): Market-Based Governance. Brookings Institution Press, Washington 2002.
 33. Meier K.J., O'Toole L.L.J. Jr.: Public management and organizational performance: The impact of managerial quality. "Journal of Policy Analysis and Management", no. 21(3), 2002.
 34. Moullin M.: Delivering Excellence in Heath and Social Care. Open University Press, Buckingham 2002.
 35. Neely A., Adams C., Kennerley M.: The performance Prism - The Scorecard for Measuring and Managing Business Success. Prentice-Hall Englewood Cliffs, New York 2002.
 36. Pollitt Ch., Bouckaert G.: Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford 2000.
 37. Public Management Reform and Innovation, Fredericson G., Johnston J.M. (eds.): The University of Alabama Press, Alabama 1999.
 38. Rainey H.G.: Understanding and managing public organizations. Jossey-Bass, San Francisco 2003.
 39. Rojas R.R.: A review of models for measuring organizational effectiveness among for profit and nonprofit organizations. "Nonprofit Management & Leadership", no. 11(1), 2000.
 40. Siwińska J.: Ewolucja sfery publicznej w gospodarce, [w:] Wilkin J. (red.): Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 41. Stiglitz J.: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004.
 42. Talbot C.: Performance management, [in:] Ferlie E., Lynn L.E., Pollitt C. (eds.): The Oxford handbook of public management. Oxford University Press, Oxford 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu