BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Trybull Marzena (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Ignasiak-Szulc Aranka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Gospodarowanie nieruchomościami przez agencję mienia wojskowego w kontekście potrzeb społeczności lokalnych w latach 2012-2015
Real Estate Management by the Military Property Agency in the Local Societies' Requirements in Years 2012-2015
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 87-98, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Potrzeby społeczne
Real estate, Real estate management, Social needs
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Mienia Wojskowego (AMW)
Abstrakt
Przekształcenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wywołane transformacją systemową, polegające m. in. na dyslokacji garnizonów oraz ograniczeniu ich liczby (z 256 w 1990 r. do 104 25 lat później), zaowocowały zmianami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami. Wojsko stanęło przed problemem zagospodarowania terenów i budynków, które stały się niepotrzebne, tym bardziej, że ich utrzymanie znacząco przekraczało jego możliwości finansowe (ten problem pojawił się także w odniesieniu do majątku uprzednio wykorzystywanego przez oddziały Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej). Infrastruktura ta w wielu przypadkach znajdowała się w złym stanie, wymagała remontów i oczyszczenia, brakowało dokumentacji technicznej i geodezyjnej. Umożliwienie zwrotu oraz sprzedaży nieruchomości powojskowych samorządom terytorialnym spowodowało, że władze lokalne i regionalne stanęły przed wyzwaniem zagospodarowania tych terenów, w szczególnych przypadkach także rewitalizacji. W artykule zaprezentowana została problematyka przekazywania samorządom terytorialnym zasobów nieruchomości będących w gestii Agencji Mienia Wojskowego. Wskazane zostały uwarunkowania prawne oraz najświeższe dane dotyczące zasobów mienia powojskowego przekazanego w wyniku działalności tej Agencji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań przekazywania terenów powojskowych z zasobów Agencji Mienia Wojskowego (AMW) na rzecz samorządów terytorialnych oraz skali transakcji dotyczących tych nieruchomości w ostatnich latach (2012-2015). (abstrakt oryginalny)

The transformation of the Polish Armed Forces due to the system transformation, involving among other dislocation of garrisons and reducing their number (from 256 in 1990 to 104 25 years later), resulted in changes relating to military real estate management. The army faced the problem of land and buildings that have become unnecessary, what is more their maintenance significantly exceeded its financial capacity (this problem also appeared in relation to assets previously used by the troops of the Northern Group of Forces of the Soviet Army). This infrastructure, in many cases, was in poor condition and required repairs and remediation, lacked the technical documentation. The possibility of return and sale of the post-military property to selfgovernments resulted in the challenge of development of these areas, in some cases also revitalization, by regional and local authorities. The article presents the issues of the transfer to self-governments of the real estate that are in the disposal of the Military Property Agency. It includes the legal conditions description and the latest data on post-military property resources transferred from the resources of the Agency. The purpose of this article is to present the conditions of transfer of postmilitary real estates from the resources of The Military Property Agency to selfgovernments and the scale of transactions involving this property in recent years (2012-2015). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goławski A. (2010), Ruch w nieruchomościach, "Polska Zbrojna" nr 11 (685), Warszawa.
 2. Jarczewski W., Kuryło M. (2009), Rewitalizacja terenów powojskowych [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Tom 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 3. Korenik S. (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 4. Najwyższa Izba Kontroli (luty 2008), Informacja o wynikach kontroli rozporządzania przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomościami na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2006, Bydgoszcz.
 5. Piotrowska-Trybull M. (2013), Jednostki wojskowe w rozwoju lokalnym w Polsce po roku 1989, ZN AON, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 6. Rzeńca P. (2013), Możliwości turystycznego wykorzystania terenów powojskowych w rozwoju lokalnym [w:] Sirko S., Piotrowska-Trybull M. (red.), Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 7. Sprawozdanie z wykonania planu działalności AMW na 2014 rok, (2014), www.amw.com.pl/uploads/assets/planyAMW/Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_AMW_na_2014.pdf, (dostęp: 30.11.2015).
 8. Strzoda M. (2013), Zmiany organizacyjno dyslokacyjne sił zbrojnych RP w latach 1990-2012 [w:] Sirko S., Piotrowska-Trybull M. (red.), Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322).
 10. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U., Nr 90, poz. 405 z późn. zm.).
 12. Waldziński D., Chodkowska E. (2006), Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji obszarów miejskich [w:] Lisiecki M., Ponikowski H. (red.), Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu