BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Karol (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena dostępności witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych dla osób niepełnosprawnych
Evaluating the Accessibility of Agritourism Farm Websites for People with Disabilities
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 2, s. 45-61, tab., bibliogr. s. 59-61
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Walidacja, Witryny internetowe, Agroturystyka
Disabled people, Validation, Internet websites, Agrotourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych komplikują nie tylko bariery architektoniczne, lecz także utrudnienia w przestrzeni wirtualnej. Dotarcie z ofertą do osób niepełnosprawnych umożliwić może strona internetowa przygotowana zgodnie z wytycznymi dostępności. Zapewnienie dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych przez podmioty realizujące zadania publiczne wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podmiotom prowadzącym działalność komercyjną kwestie dostępności witryn pozostawiono w gestii uznania. Celem pracy było rozpoznanie, w jakim stopniu witryny internetowe małopolskich gospodarstw agroturystycznych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badaniu dostępności poddano 100 witryn internetowych, których adresy pozyskano z wyszukiwarki Google. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wykonano testy parametrów dostępności za pomocą wybranych aplikacji sieciowych, w drugim przeprowadzono audyt dostępności z udziałem eksperta. Pomimo zadowalających wyników odnotowanych w testach automatycznych, badane witryny nie spełniają standardów dostępności. Konfrontacja noty punktowej z oceną ekspercką wykazała, że wysokie noty nie są wynikiem świadomych działań projektowych, jedynie wypadkową małej ilości treści, statycznej i mało skomplikowanej formy jej publikacji oraz prostej techniki wykonania witryny. (abstrakt oryginalny)

Daily activities of people with disabilities are more complicated not only due to architectonic barriers but also due to the impairments in perceiving virtual reality. A website designed according to the accessibility requirements facilitates meeting the needs of people with disabilities. Public administration is obliged by law to design websites according to the accessibility criteria. Private businesses do not have such an obligation. The aim of the paper is to determine to which extent internet websites of agri-tourism farms are adjusted to the needs of people with disabilities. 100 Internet websites obtained from the Google browser have been studied in terms of their accessibility. The research was carried out in two stages. The first one involved accessibility parameters tests using selected network applications, the other included an accessibility audit with expert's participation. Despite satisfactory results reported in automatic tests, the studied websites do not meet the accessibility requirements. The confrontation of the point based grading with expert's assessment proved that high grades are not a result of conscious design activity but only a resultant of little and static content, its uncomplicated form of publication and a simple performance technique. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnikowska, U., Żyta, A. (2007). Żyjąc z niepełnosprawnością, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 2. Borys, M., Plechawska-Wójcik, M. (2013). Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 35, 63-77.
 3. Charytonowicz, J., Lewandowski, T., Witczak, P. (2004). Postulat dostępności przestrzeni miejsc pamięci dla osób starszych i niepełnosprawnych w wieku informacji. W: J. Lecewicz--Bartoszewska, J. Lewandowski (red.), Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji (s. 77-88). Łódź: Politechnika Łódzka.
 4. Dejnaka, A. (2012). Internet bez barier - accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2(3), 37-51.
 5. Dębski, J. (2016). 25 zaleceń dla redaktorów serwisów internetowych. Pobrane 09.04.2016 z: http://dostepnestrony.pl/artykul/25-zalecen-dla-redaktorow-serwisow-internetowych.
 6. Dziwisz, M., Witek, P. (2013). Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 9. Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka, 11. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. FAE (2016). Functional Accessibility Evaluator 2.0: Testing (version 0.9.9). Pobrane 09.04.2016 z: http://fae20.cita.illinois.edu
 8. Gajda, M. (2016). WCAG 2.0 w skrócie - 25 najważniejszych zasad. Pobrane 09.04.2016 z: http:// dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie
 9. Gemius (2016). Wyszukiwarki - domeny (gemiusRanking). Pobrane 09.04.2016 z: http://www. ranking.pl/pl/rankings/search-engines- domains.html
 10. Konwencja (2012). Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).
 11. Król, K. (2006). Praktyczne formy wykorzystania Internetu w rolnictwie. Magazyn Farmerski, 7(7), 89-91.
 12. Król, K. (2015a). Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 7(1), 343-355.
 13. Król, K. (2015b). Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(2), 111-123. doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111.
 14. Król, K. (2015c). Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 5-23.
 15. Król, K. (2016). Audyt dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(1), 74-85.
 16. Król, K., Bedla, D. (2014). Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, 11, 22-29.
 17. Król, K., Bedla, D. (2015). Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych -Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 53-65.
 18. Król, K., Bedla, D. (2016). Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego. Marketing i Rynek, 3, 20-28.
 19. Król, K., Gawroński, K. (2010). Gospodarstwa agroturystyczne a osoby niepełnosprawne, przezwyciężanie barier naturalnych i architektonicznych, W: J. Hernik, K. Gawroński (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych (s. 368-379). Kraków: Oficyna Wydawnicza BRANTA.
 20. Król, K., Gola, P. (2006). Jakość witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych. W: A. Dyszewski (red.), Warunki rozwoju obszarów wiejskich (s. 68-70). Wrocław: Wydawnictwo AR.
 21. Król, K., Wojewodzic, T. (2006). Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego. Wieś i Doradztwo, 1-2(45-46), 59-62.
 22. Loiacono, E.T., Djamasbi, S. (2013). Corporate website accessibility: does legislation matter? Universal access in the information society, 12(1), 115-124.
 23. Loiacono, E.T., Romano, Jr. N.C., McCoy, S. (2009). The state of corporate website accessibility. Communications of the ACM, 52(9), 128-132.
 24. Michalczyk, A. (2015). Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies. Socio-EconomicProblems and the State, 13(2), 16- 21.
 25. NIK (2015). Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. Departament Administracji Publicznej. KAP.430.001.2015. Nr ewid. 205/2015/D/15/505/KAP.
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526).
 27. SortSite (2016). SortSite by Powermapper Software - Accessibility Checker and Validator. Pobrane 09.04.2016 z: http://www.powermapper.com/products/sortsite/
 28. Syrkus, H. (1984). Społeczne cele urbanizacji. Warszawa: PWN.
 29. Ślusarczyk, Cz. (2005). Dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych - problemy i trudności techniczne. E-mentor, 2(9). Pobrane 26.02.2016 z: http://www.e-mentor.edu.pl/ artykul/index/numer/9/id/134.
 30. Utilitia (2016). UTILITIA- przejdź na dostępną stronę. Pobrane 23.02.2016 z: http://www.utiH-tia.pl
 31. WAVE (2016). WAVE Web Accessibility Tool - WebAIM. Pobrane 09.04.2016 z: http://wave. webaim.org
 32. WCAG (2016). Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0. Pobrane 09.04.2016 z: http://fdc. org.pl/wcag2/
 33. Web Accessibility Evaluation Tools List (2016). Web accessibility evaluation tools - software programs and online services. Pobrane 09.04.2016 z: https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
 34. Zadrożny, J. (2007). Dostępne www. Opracowane w ramach projektu Samorząd Równych Szans, współfinansowanego ze środków PFRON. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 35. Zadrożny, J. (2013). Dostępność stron internetowych - wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań. Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu. Warszawa: Federacja MAZOWIA.
 36. Zadrożny, J. (2014). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 - zasady i wytyczne do tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3(12), 17- 23.
 37. Zdonek, D., Spałek, S. (2013). Metody oceny dostępności stron internetowych i problemy związane z ich wiarygodnością. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 64, 277-291.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.2.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu