BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola "drobnych" gospodarstw mlecznych w paradygmacie zrównoważonego rozwoju
The Role of "Small" Dairy Farms in the Paradigm of Sustainable Development
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 2, s. 63-84, rys., tab., bibliogr. s. 83-84
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Indywidualne gospodarstwa rolne, Polityka rolna, Model rozwoju, Przemysł mleczarski
Sustainable development, Individual arable farms, Agricultural policy, Evaluation model, Dairy industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor mleczarski w polskiej gospodarce odgrywa ważną rolę, jednak siła ekonomiczna podmiotów w nim funkcjonujących jest stosunkowo mała, szczególnie na tle państw zachodnioeuropejskich. Celem opracowania było przedstawienie głównych problemów związanych z funkcjonowaniem i zdolnościami rozwojowymi polskich rodzinnych gospodarstw mlecznych w kontekście proponowanej wizji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej (UE) opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne kierunki zmian w "drobnych" gospodarstwach zajmujących się chowem krów mlecznych w Polsce w powiązaniu z oceną proponowanych (wdrażanych) programów stymulujących zachodzące procesy. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, w poszczególnych krajach UE występują duże różnice w poziomie rozwoju sektora mleczarskiego. W Słowacji na przykład przeciętnie w roku kwotowym 2014/2015 z gospodarstwa sprzedawano 1659,2 ton mleka, a w Rumunii zaledwie 13,6 ton. Taki stan utrudnia realizację jednolitej polityki rolnej UE, a przyjęta koncepcja głębszej jej liberalizacji sprzyja państwom lepiej rozwiniętym z silniejszymi ekonomicznie podmiotami. Rozważania modelowe przeprowadzone na gospodarstwie utrzymującym 15 krów w roku wyjściowym potwierdzają, że kierując się dochodem ogólnym rodziny, rolnicy mają małe motywacje do zwiększania skali produkcji mleka. W żadnym z przyjętych wariantów nie jest proponowane rozwiązanie polegające na zwiększeniu pogłowia krów mlecznych i wprowadzeniu na grunty orne roślin paszowych (np. kukurydzy na kiszonkę). (abstrakt oryginalny)

The dairy sector in the Polish economy plays an important role but the economic power of farms is relatively small, especially compared to western European countries. The aim of the study was to present the main problems related to the functioning of Polish family dairy farms in the context of the realized vision of the EU common agricultural policy. Particular attention has been paid to the potential trends in the "small" farms involved in the production of milk in Poland in connection with the assessment of the proposed (implemented) programs that stimulate the processes. As evident from the analyzes in the EU countries there are large differences in the level of development of the dairy sector. Eg. In Slovakia, with the average farm in the quota year 2014/2015 was sold 1,659.2 tonnes of milk, and in Romania, 13.6 tonnes of milk. This condition hampers the implementation of the uniform agricultural policy of the EU and adopted the concept of deeper liberalization favors the more developed countries with stronger economically farms. The observations on the model farm having 15 cows in the initial year confirm that following the general income families, farmers have little motivation to increase milk production. In none of the adopted variants are not the solutions proposed for increasing the herd of dairy cows and cultivation of fodder (eg. Corn silage). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Stępień, S. (2013). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych- Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 25-39.
 2. Dairy Report, International Farm Comparison Network, 2013. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3.03.2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela. Pobrane 5.04.2016 z: http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 3. Komunikat Komisji Europejskiej pt: "Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku 2014/2015", Bruksela 21.10.2015. Pobrane 4.01.2016 z: http://ec.europa.eu/ agriculture/newsroom/232_en.htm.
 4. Komunikat Komisji Europejskiej pt: "Komisja pobiera 364 mln € z dziesięciu państw członkowskich za przekroczenie kwot mlecznych", Bruksela 30.09.2005. Pobrane 4.01.2016 z: http:// europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1205_en.htm.
 5. Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobrane 2.05.2016 z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html.
 7. Rogall H. (2009). Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung. Marburg. Wydanie polskie: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka (2010). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S- ka.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pobrane 2.05.2016 z: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1371/1.
 9. Uchwała Rady Ministrów nr 163, poz. 839 z dnia 25.04.2012 r. Pobrane 14.03.2016 z: http://doku-menty.rcl.gov.pl/MP/rok/2012/pozycja/839.
 10. Ustawa z dnia 5.02.2015 O płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2015 r., poz. 308).
 11. Zegar, J.S. (2012a). Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 129-148.
 12. Zegar, J.S. (2012b). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/znany-jest-kurs-wedlug-ktorego-beda-obliczane-stawki- tegorocznych-doplat-bezposrednich-1.html, 2.05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.2.63
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu