BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Tytuł
Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski : case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni
Socio-Economic Potential of Polish Macro-Regions Case Study: North, North-Western and South-Western Macro-Region
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 647-657, rys., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój regionalny
Human capital, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Makroregion Południowo-Zachodni, Makroregion Północno-Zachodni, Makroregion Północny
South-West Macroregion, North-West Macroregion, North Macroregion
Abstrakt
Kapitał ludzki jest rozumiany jako zasób wiedzy, umiejętności, zdolności, doświadczenia zawodowego i zawarty jest w społeczeństwie. Jest on jednocześnie czynnikiem konkurencyjności i satysfakcji, jest determinantem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Warto więc oceniać go przy pomocy czynników wzrostu gospodarczego oraz poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. W niniejszej publikacji wykorzystano pięć najbardziej wartościowych wskaźników odnoszących się do potencjału społeczno-gospodarczego makroregionów Polski. W efekcie prowadzonych analiz okazało się, że trendy rozwojowe charakterystyk odnoszące się do polskich regionów w ostatnich kilkunastu latach były analogiczne do regionów Unii Europejskiej. Jeśli zaś chodzi o zestawienie rezultatów dla wszystkich regionów europejskich pod względem wartości, zarówno średniej arytmetycznej, jak i geometrycznej, w badanym okresie i dla wszystkich wskaźników, polskie regiony plasowały się w drugim kwartylu. Polska okazała się krajem dobrze rozwijającym się.(abstrakt oryginalny)

Human capital is understood as knowledge, skills, abilities, work experience and is included in the society. It is at the same time, a factor of competitiveness and satisfaction, is the determinant for the development of a knowledge-based economy. So let's evaluate it using the factors of economic growth and the level of socio-economic development. In this publication there are used five most valuable indicators relating to potential socio-economic Polish macro-regions. As a result, the carried out analysis found out that developments relating to characteristics of Polish regions in the past dozen years have been analogous to the regions of the European Union. When it comes to summary results for all European regions in terms of value, both the arithmetic mean and geometric, during the period and for all indicators, Polish regions were in the second quartile. Poland turned out to be a well developing country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardhan, P., Mookherjee, D. (2006). Decentralization and local governance in developing countries. Cambridge: The MIT Press.
 2. Bell, D.A. (2009). Employment in the age of robots. Robotica, 1 (2).
 3. Buchta, K. i in. (2016). Kompetencje absolwenta uczelni wyższej jako element kapitału ludzkiego. Marketing i Rynek, 3.
 4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Pobrane z: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/ 2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (7.11.2016).
 5. Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat (2.10.2016).
 6. Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Forlicz, S. (2008). Metody ilościowe w ekonomii. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 8. Gieorgica, J.P. (2015). Polska na obrzeżach Unii Europejskiej. W pogoni za Zachodem. W: J. Solarz, K. Lisowski (red.), Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 9. Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. Grzegorek, P. (2015). Badanie dobrobytu społecznego na podstawie wskaźników opartych na PKB. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16 (3), cz. 2.
 11. Hoover, K.D. (2011). Understanding Gross Domestic Product. Cambridge University Press.
 12. International Review of the Red Cross (2010). Human Resources, 30 (1).
 13. Jasiński, A. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Kosztowniak, A. (2015). Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1992-2012 z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (945).
 15. Koza, I. (2013). Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce. Niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w dniu 26.09.2013.
 16. Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 17. Layard, R. (2010). Preventing long-term unemployment: an economic analysis. W: D.J. Snower (red.), Unemployment Policy. London: University of London.
 18. Lengyel, I. (2002). The Pyramid Model. Acta Oeconomica, 54.
 19. Łopatka, A. (2015). Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 10.
 20. Mączyńska, E. (2015). Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
 21. Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Warszawa: C.H. Beck.
 22. Orstavik, R.E. i in. (2014). Sex Differences in Genetic and Environmental Influences on Educational Attainment and Income. Twin Research and Human Genetics, 17 (6).
 23. Rączaszek, A. (2010). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95.
 24. Sierpińska, M., Jachna, T. (1997). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Stalończyk, I. (2014). Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania wiedzy. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 37.
 26. Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Warszawa: C.H. Beck.
 27. Tkach, A., Pliszka, T. (2014). Sytuacja demograficzna Polski implikacją dla zintegrowanego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1).
 28. Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
 29. Zioło, M. (2011). Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. W: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu