BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plac Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dywersyfikacja działań na rzecz zielonej gospodarki w miastach polski
Diversity of Activities for Green Economy in Poland's Cities
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 113-122, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zielona gospodarka, Fundusze unijne, Rewitalizacja miasta
Green economy, EU funds, City revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie zróżnicowań w zakresie wsparcia zielonej gospodarki z funduszy europejskich w latach 2007-2013 w wybranych miastach Polski, tj. takich, które cechują się wysokim poziomem pozyskanych środków z Funduszy Europejskich na działania związane z zieloną gospodarką. Struktura artykułu obejmuje: wprowadzenie teoretyczne do badań odnoszące się do założeń koncepcyjnych zielonej gospodarki, prezentację wyników empirycznych badań dotyczących projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dedykowanych zielonej gospodarce, sformułowanie wniosków końcowych. W artykule dokonano rozpoznania skali wsparcia zielonej gospodarki, zarówno w ujęciu przestrzennym (miasta/aglomeracje), jak i sektorowym (odnawialne źródła energii, ekologiczny transport, ekologiczne materiały budowlane i pasywne budownictwo, zarządzanie wodą i odpadami, zarządzanie przestrzenią). W zakresie metod wykorzystano analizę danych wtórnych z bazy danych beneficjentów w/w programów operacyjnych. Wstępne wyniki badań potwierdzają koncentrację podmiotów realizujących działania na rzecz zielonej gospodarki w największych ośrodkach miejskich Polski, między innymi w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie oraz Łodzi, a także w aglomeracjach miejskich: górnośląskiej oraz Trójmieście. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at an identification of diversities in terms of the European Funds support granted to a green economy in years 2007-2013 among the Poland's cities, that are those having high level of the European Funds take-up on the domains linked with a green economy. A structure of the paper includes: theoretical introduction referring to conceptual assumptions of a green economy concept, presentation of the empirical findings of projects executed within the Operational Programme of Innovative Economy and the Operational Programme of Infrastructure and Environment dedicated to a green economy, formulation of the final conclusions. Within the article the scale of support granted to a green economy was examined both in spatial (cities/agglomerations) and sectorial (renewable sources of energy, eco-friendly building materials and energy-efficient construction, ecologic transport, water and waste management and space management) dimensions. In reference to the methodological part of paper a desk research was used. It based on the data base of beneficiaries of the above mentioned operational programmes. The initial results of the research confirm the concentration of entities which perform activities for a green economy in the biggest urban centres in Poland. Among these cities there are: Warsaw, Krakow, Poznan, Szczecin and Lodz, as well as Upper Silesian Agglomeration, Tricity (Gdansk-Gdynia-Sopot). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayres R., van der Lugt C. (2011), Manufacturing. Investing in energy and resource efficiency [w:] Green Economy Report 2011 - Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP.
 2. Barbier E.B. [ed.] (2007) A Global Green New Deal - Rethinking the Economic Recovery. UNEP - University of Wyoming, Laramie
 3. Brand U. (2012), Green Economy - the Next Oxymoron? No Lessons Learned from Failures of Implementing Sustainable Development, "GAIA" 21(1).
 4. Brugmann J. (1999), Is there a method in our measurement? The use of indicators in local sustainable development planning [w:] Satterthwaite D. (red.), Sustainable Cities. The Earthscan Reader, Earthscan, London.
 5. Burchard-Dziubińska M. [red.] (2015), Towards a Green Economy. From ideas to practice. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Chapple K., Hutson M. (2009), Innovating the green economy in California regions, Center for Community Innovation, Berkeley.
 7. Cooke P. (2008), Regional innovation systems, clean technology and Jacobian cluster-platform policies, "Regional Sciences, Policy and Practice", 1 (1).
 8. Czornik M. (2012), Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 9. Drobniak A. (2012), The urban resilience concept - economic perspective [w:] Drobniak A., Brandenburg H. (red.), Urban economic resilience - new concept for post-industrial city transition, Journal of Economics and Management, Vol. 10.
 10. Ewing B., Moore D., Goldfinger S., Oursler A., Reed A. and Wackernagel M. (2010), The ecological footprint atlas 2010, Global Footprint Network, Oakland.
 11. Falconer G., Mitchell S. (2012), Smart city Framework. A systematic process enabling smart+connected communitas, CISO, San Jose.
 12. Giffinger R., Fertner Ch., Kramer H., Kalasek R. (2007), Smart Cities - ranking of European medium-sized cities, Centre of Regional Sciences - Vienna University, Vienna.
 13. Hahnel R. (2010), Green Economics: Confronting the Ecological Crisis, New York: M. E. Sharpe, New York.
 14. Klasik A. (2009), Przemysły kreatywne oparte na nauce I kulturze [w:] Klasik A. (red.), Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Meadows D. (1999), Indicators and information systems for sustainable development [w:] Satterthwaite D. (red.), The Earthscan reader in sustainable cities, Earthscan, London.
 16. POIG, 2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 9 grudnia.
 17. POIŚ, 2015, Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Szczegółowy Opis Priorytetów, Wersja 4.4 , Warszawa, 21 kwietnia.
 18. Röhr I. (2011), Green economy. Die Wirtschaft soll grüner werden - aber wird sie damit auch gerechter? FrauenRat, Vol. 5.
 19. Ryszawska B. (2013), Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Stryjakiewicz T., Stachowiak K. (2010), Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, ACRE, Poznań.
 21. Dane statystyczne:
 22. Beneficjenci wsparcia POIŚ (30.06.2015).
 23. Beneficjenci wsparcia POIG (30.06.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu