BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rorat Joanna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Szeląg-Sikora Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Gródek-Szostak Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Traditional and New Women's Roles in Rural Areas
Tradycyjne i nowe role kobiet na obszarach wiejskich
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 2, s. 99-106, bibliogr. s. 105
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Kobieta, Obszary wiejskie, Aktywność zawodowa kobiet, Role społeczne
Woman, Rural areas, Female economic activity, Social roles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej, owocujące przyjęciem Wspólnej Polityki Rolnej, zapoczątkowało na polskiej wsi szereg zmian. Dotychczasowe problemy obszarów wiejskich, takie jak rozdrobnienie i niska efektywność gospodarstw, zła sytuacja materialna mieszkańców wsi, wysoki poziom bezrobocia, stosunkowo niski poziom wykształcenia i brak praktyki zawodowej w profesjach pozarolniczych uwarunkowany brakiem miejsc pracy poza rolnictwem, uwydatniły się jeszcze bardziej. Również tradycyjne pojmowanie roli kobiet jako żon i matek wykonujących prace pomocnicze w gospodarstwach rolnych uległo zmianie. Obraz współczesnej kobiety wiejskiej przedstawia dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony jest to pełnienie przez kobiety tradycyjnych ról i wzorów zachowań wynikających z tradycyjnego modelu, z drugiej zaś nowych ról związanych z rozbudzonymi aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi i aktywnością pozarolniczą. Realizacja oczekiwań związanych z tradycyjnymi i nowymi obowiązkami kobiet wiejskich niesie szereg trudności, będzie jednak możliwa przy wsparciu instytucjonalnym oraz powszechnym akceptowaniu nowych ról kobiet w systemie wartości społeczności wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Entering Poland to European Union which resulted in accepting The Common Agricultural Policy caused a variety of changes in polish villages and countries. Previous problems of rural areas like fragmentation and low efficiency of farms, bad financial situation of inhabitants, high rate of unemployment, relatively low educational level and lack of professional practice in non-agricultural occupations caused by lack of workplaces outside of agriculture - were visible and highlighted to a greater extend. Also traditional understanding of women's role as mothers and wives making ancillary works in agricultural farms has changed. Picture of modern country woman shows two opposing tendencies. On one hand it is fulfilling by women the traditional roles and patterns of behaviour resulting from traditional model, on the other hand new roles connected with awakened educational and working aspirations and non-agricultural activity. Realization of expectations connected with traditional and new duties of country women carries a number of difficulties, but will be possible with institutional support and common acceptance of new roles of women in system of values or rural communities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2015). Rocznik Demograficzny 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik--demograficzny- 2015,3,9.html, accessed 05.06.2016.
 2. GUS (2015). Rocznik Statystyczny 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-- statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2015,2,10.html, accessed 05.06.2016.
 3. Krzyszkowski, J. (2008). Wprowadzenie. In: J. Krzyszkowski (Eds.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 11.
 4. Krzyżanowska, K. (2014). Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 55-67.
 5. Michalska, S. (2013). Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2(159), 124-139.
 6. Nużyńska, I., Poczta, W. (Eds.) (2014). Raport o stanie wsi "Polska wieś 2014". Warszawa: FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Retrieved from www.google.pl/#q=raport+o+stanie+wsi- +polska+wie%C5%9B+2014+pdf, accessed 05.06.2016.
 7. Omyła-Rudzka, M. (2010). Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet mieszkających na wsiach na rynku pracy. In: Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego (pp. 93-137). Warszawa: CBOS.
 8. Raport z badania "Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania". Szczecin: Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o. o., marzec 2012. Retrieved from www.spoleczenstwooby-watelskie.gov.pl/sites/default/files/raport_kouncowy.pdf, accessed 05.06.2016.
 9. Sawicka, J., Skwara, A. (2015). Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 15(30), 2, 117-127.
 10. Sikora, J. (2014). Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(34), 137-145.
 11. Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D. (2009). Niejednoznaczny status pracy domowej kobiety. In: Raport Kongres Kobiet Polskich 2009. Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009 (pp. 35-61). Warszawa.
 12. Wachowiak, A. (1999). Kobieta wiejska w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wybrane aspekty charakterystyki socjologicznej. Roczniki Socjologii Rodziny, XI, UAM, Poznań, 51-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.2.99
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu