BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska-Rosiak Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezpieczny i zrównoważony rozwój miast w kontekście III generacji strategii CPTED
Safe and Sustainable Urban Development in the Context of the Third Generation CPTED Strategies
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 123-137, tab., rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta, Przestrzeń publiczna
Security, Sustainable development, City development, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł nawiązuje do problematyki bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i kształtowania bezpiecznych i zrównoważonych przestrzeni publicznych w miastach. Celem artykułu jest omówienie zasad III generacji strategii Crime Prevention Through Environmental Design, zasygnalizowanie konieczności uwzględnienia w kształtowaniu bezpiecznych przestrzeni miast problematyki adaptacji do postępujących zmian klimatu, a także analiza strategii rozwoju największych polskich miast w aspekcie uwzględniania problematyki bezpieczeństwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że propozycja III CPTED, w której skład wchodzą zasady tj. miejsce, ludzie, technologie, sieci nawiązuje do koncepcji zrównoważonego rozwoju (green city, eco city, smart city). Z punktu widzenia intensyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych w celu kompleksowego kształtowania bezpiecznych przestrzeni miast ważne okazuje się zwiększanie ich odporności i dostosowywanie do zmian klimatu. Wnioskuje się, że w strategiach rozwoju pojawiają się zapisy dotyczące ogólnej poprawy bezpieczeństwa, rzadziej mówi się o poprawie bezpieczeństwa publicznego, powodziowego, pożarowego itp. W dokumencie miasta Warszawy bezpośrednio mówi się o prewencji urbanistycznej tj. kształtowaniu przestrzeni utrudniającej popełnienie przestępstwa i zwiększającej poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, co ściśle wiąże się z zasadami CPTED. Ponadto w strategii Gdańska jednym z celów jest kreowanie przestrzeni bezpiecznych, w tym dostosowanie ich do skutków zmian klimatu. Wnioskuje się, że w strategiach cele nawiązujące do CPTED i adaptacji przestrzeni do zmian klimatu pojawiają się sporadycznie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of security, sustainable development and the safe and sustainable development of public spaces in cities. This article aims to characterize the issue of third-generation strategy for Crime Prevention Through Environmental Design. The aim of this article is to signal the need to take into account in the development of safe urban space problems of adaptation to progressive climate change. Moreover the article shows how the safety area is presented in the development strategies of the largest cities in Poland. The study shows that the proposal III CPTED includes principles like: place, people, technology and networks. The elements of the concept correlates with the concept of sustainable development (green city, eco city, smart city). The intensification of extreme weather events make it necessary to adapt the space to threats and climate change. In urban development strategies appear goals referring to the area of security. Also included is a flood protection fire safety and road safety. In the document, the city of Warsaw, directly speak about prevention of urban. The shaping of space impeding a criminal offense and increasing the feeling of safety of residents correlated with CPTED. In addition, the strategy of Gdansk purpose is to create a safe space, including adjusted to the effects of climate change. It is proposed that the objectives of the strategies referring to CPTED and climate change appear sporadically what is considered to be insufficient. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ministerstwo Środowiska (2013), Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
 2. Dekay M., O'Brien M. (2012), Gray City, Green City, FORUM for Applied Research and Public Policy, Summer 2001, http://forum.ra.utk.edu/Archives/Summer2001/gray.pdf z 30 listopada 2015 r.
 3. Eryildiz S., Xhexh K. (2012), "Eco Cities" Under Construction, Gazi University Journal of Science, 25(1):257-261.
 4. Guha-Sapir D., Hoyois P., Below R. (2015), Annual Disaster Statistical Review 2014, Ciaco Imprimerie, Louvain-la-Neuve (Belgium).
 5. Łojek K. (2004), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni, "Przegląd Policyjny", nr 1-2.
 6. Nowicki M. (red.) (2014), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 7. Pachauri R. K. i inni (2014), Climate Change 2014 Synthesis Report, IPCC.
 8. Project for Public Space, Projekt Jak przetworzyć miejsce, zob. M. Stangel (2013), Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Randall I. Atlas (2013), 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention, Second Edition, CRC Press.
 10. Shaw R., Colley, M., and Connell, R. (2007), Climate change adaptation by design: a guide for sustainable communities, TCPA, London.
 11. Stawasz D., Sikora-Fernandez (2015), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 12. UNICRI (2011), Improving urban security through green environmental design new energy for urban security, Uniter Nations Interreional Crime and Justice Reserch Institute.
 13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 3 (Dz.U. Nr 25. poz. 150).
 14. Wieteska-Rosiak B., Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa publicznego, [w:] PAN, No 164/2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu