BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozar Liliana (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Terminy polisemiczne w obrębie pewnej terminologii
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 28-42, bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia specjalistyczna, Zabezpieczenie emerytalne
Terminology, Pension arrangement
Kraj/Region
Polska, Francja
Poland, France
Abstrakt
W klasycznym ujęciu terminologicznym polisemia, czyli zdolność danego terminu do oznaczania kilku pojęć, jest uważana za zjawisko niepożądane, wręcz niebezpieczne, głównie dlatego, że zakłóca postulowaną monoreferencyjność terminów, przez co może wpływać na nieprecyzyjność komunikatu specjalistycznego, który z założenia powinien być dla odbiorców jednoznaczny. Tymczasem trudno zanegować fakt, że w obrębie wielu terminologii specjalistycznych, nawet tych poddanych procesowi normalizacji czy unifikacji, terminy polisemiczne funkcjonują. Przedmiotem podjętej w niniejszym artykule analizy jest francuska i polska terminologia z dziedziny indywidualnych zabezpieczeń emerytalnych, czyli zbiór terminów z zakresu "trzeciego filaru emerytalnego", jak przyjęło się potocznie nazywać dziedzinę. Celem rozważań uczyniono analizę ilościową i jakościową występujących w niej terminów wieloznacznych. Okazuje się, że zjawisko polisemii w badanym materiale nie jest jednorodne i przybiera co najmniej kilka wymiarów: (1) dotyczy przede wszystkim terminów dla dziedziny kluczowych, wydzielając czy specjalizując pewne treści pojęciowe; (2) polisemia może być generowana przesunięciami semantycznymi, których mechanizm właściwy jest np. metonimii czy synekdosze; (3) może być także wynikiem procesu neosemantyzacji oddziałującego na jednostki transferowane z innych obszarów języka.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacry Р.: Les flgures de style et antresprocśdes stylistiąues. Belin, Paris 1992
 2. Cabre M.T.: Sur la reprśsentation mentale des concepts: bases poitr une tentative de modelisation. W: Le sens en terminologie. Red. H. Bejoint, Ph. Thoiron. Presse universitaire de Lyon, Lyon 2000
 3. Courbon B.: Sur 1'histoire du terme polysemie 1: genese(s) dii concept. "Langues et lingui- stiąue" 2015
 4. Czelakowska A.: Polisemia regularna - między semantyką a kontekstem. "LingVaria" 2014
 5. Dictionnaire de linguistiąue et des Sciences du langage. Red. J. Dubois, J. Larousse. Paris 1994
 6. Dumarest D., Morsel M.H.: Le chemin des mots. Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2004
 7. Eluerd R.: La lexicologie. Presse Universitaire de France, Paris 2000
 8. Gouadec D.: Terminologie. Constitution des donnees. Afnor, Paris 1990
 9. Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 10. Kacprzak A.: Terminologie mćdicale fi'anęaise etpoionaise. Analyse formelie et seman- tiąue. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000
 11. Klinkenberg J.-M.: Prćcis de semiotiąue generale. Proun, Paris 2000
 12. Kozar L.: La synecdoąue dans un repertoire terminologiąue. W: Celovek-kuitura-jazyk. Meźdunarodnyj sbornik trudov po lingyokuiturologii. Red. E.E. Stefanskij. Samarskaa gumanitarna akademia, Samara 2014
 13. Lachur C.: Zarys językoznawstwa ogólnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004
 14. Lukszyn J., Zmarzer W.: Teoretyczne podstawy terminologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
 15. Mazurkiewicz Р.: Vers de nouvelles perspectWes dans la recherche terminologiąue bilingue en Pologne. "Romanica Cracoviensia" 2011
 16. Mitterand H.: Les mots franęais. Presses Universitaires de France, Paris 1963
 17. Sablayrolles J.F.: La Neologie en franęais contemporain. Ехатеп du concept et analyse de productions niologiąues rćcentes. Honore Champion, Paris 2000
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu