BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzosek Marek (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Wiedza w zarządzaniu organizacją wojskową
Knowledge in Managing Military Organizations
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 97-109, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Społeczeństwo informacyjne, Cyberprzestrzeń, Wojsko
Knowledge, Information society, Cyberspace, Army
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost poziomu edukacji obywatelskiej powoduje większą świadomość społeczną. Armia jako nieodłączny element państwowości pozostaje w silnym związku ze zmianami społecznymi. Do armii trafiają ludzie, których wykształcenie ogólne stanowi wartość dodaną do zdolności operacyjnych sił zbrojnych. Znajomość technologii informacyjnych, wyższa kultura techniczna kandydatów na żołnierzy zawodowych sprawiają, że armia staje się organizacją bazującą na wiedzy. Powszechne zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia wojskami wymaga pozyskiwania personelu o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Stały rozwój zawodowy zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy oraz profesjonalnego przygotowania do zadań realizowanych w operacjach poza granicami kraju, a także w sytuacjach reagowania kryzysowego na obszarze kraju. Dzięki mediom społeczeństwo coraz częściej jest informowane o sposobie prowadzenia wojny i skutkach konfliktów zbrojnych. Pozyskana wiedza pozwala opinii publicznej na ocenę użycia sił zbrojnych, szczególnie w operacjach poza granicami kraju. Działania militarne dzięki wiedzy dowódców coraz częściej mają charakter misji zadaniowej niż regularnej operacji wojskowej, prowadzonej w celu zajęcia i utrzymania określonego obszaru. W tych nowych uwarunkowaniach inaczej niż dotychczas funkcjonują siły zbrojne jako organizacja - dysponująca dostępem do nieograniczonych zasobów informacyjnych. We współczesnej armii wiedza jest środkiem uzyskania przewagi nad przeciwnikiem. (abstrakt oryginalny)

Higher level of civil education results in increased level of social awareness. The military as an inseparable element of nationhood maintains strong ties with social changes. General education of the people who join the military makes a value added to operational capabilities of armed forces. Expertise in information technologies and higher technical culture of candidates for professional soldiers make the military an organization based on knowledge. Common application of command and control, information systems (C2IS) requires obtaining highly qualified personnel. Constant vocational development secures sustaining high level of knowledge and professional preparation for missions carried out during operations conducted abroad and crisis response situations occurring at home. Thanks to media, society is more frequently informed about the way a war is waged and about the effects of armed conflicts. Obtained knowledge lets public opinion assess the application of armed forces, especially in operations conducted abroad. Military activities, thanks to expertise of commanders, more and more often become task-oriented missions than regular military operations carried out in order to seize and control an area. Considering these new conditions, armed forces function in a different way than they have functioned so far. They function as an organization that has access to unlimited information resources. In the contemporary military, knowledge is a means of gaining advantage over enemy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Castells M.: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.
  2. Ciborowski L.: Walka informacyjna. Toruń 1999.
  3. Nowakowski M.K.: Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Difin, Warszawa 1999.
  4. Toffler A.H.: Wojna i antywojna. Muza SA, Warszawa 1997.
  5. Wiener N.: Cybernetyka i społeczeństwo. Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
  6. Ścibiorek Z.: Wojna czy pokój? Ossolimeum, Wrocław 1999.
  7. Balcerowicz B.: Pokój i "nie-pokój" na progu XXI wieku. Bellona, Warszawa 2002.
  8. Koziej S.: Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. A. Marszałek, Toruń 2006.
  9. Żebrowski A.: Walka informacyjna u progu XXI wieku, [w:] Borowiecki R., Romantowska M. (red.): System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
  10. Rattray G.J.: Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu