BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soliwoda Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Pawłowska-Tyszko Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Gorzelak Aleksander (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie - wybrane problemy : perspektywa międzynarodowa i Polski
Disaster Risk Management in Agriculture - Selected Issues :International and Polish Perspectives
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 681-693, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Finanse publiczne, Rolnictwo, Katastrofa, Ryzyko pogodowe
Risk management, Public finance, Agriculture, Disaster, Weather risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest uwypuklenie wybranych problemów (przede wszystkim finansowych i organizacyjnych) dotyczących zarządzania ryzykiem katastroficznym w rolnictwie. Cele szczegółowe obejmują; 1) próbę usystematyzowania aparatu teoretycznego dotyczącego zarządzania ryzykiem katastroficznym w rolnictwie; 2) dokonanie przeglądu rozwiązań w tym zakresie funkcjonujących w wybranych państw rozwiniętych (OECD), ze szczególnym uwzględnieniem instrumentarium zarządzania ryzykiem katastroficznym w Polsce. Zwrócono także uwagę na ewolucję prawa unijnego (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) i krajowego odnoszącego się do tego typu ryzyka. Metodologia badania - Wykorzystano metodę studiów literaturowych, metodę dokumentacyjną, metodę komparatystyczną (przegląd rozwiązań instrumentów zarządzania ryzykiem katastroficznym). Źródłem danych są statystyki OECD i system FADN (Farm Accountancy Data Network) - europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych gromadzący dane ekonomiczne i finansowe towarowych gospodarstw rolniczych. Wynik - Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w sektorze rolnym wymaga uwzględnienia podejścia interdyscyplinarnego. Niezbędna jest równowaga między wykorzystaniem instrumentów ex ante i ex post, biorąc pod uwagę, że stopień interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym może spadać, a coraz istotniejszą kwestią jest zrównoważenie finansów publicznych. Oryginalność/wartość - Opracowanie wnosi wartość dodaną do dyskusji na temat kształtowania instrumentów zarządzania ryzykiem katastroficznym w sektorze rolnym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to highlight some issues (mainly, financial and organizational) related to disaster (catastrophic) risk management in agriculture. The research objectives include 1) an attempt to systematize the theoretical approach for catastrophic risk management in agriculture, 2) to review instruments used in developed countries (OECD), with a particular emphasis on disaster risk management instruments in Polish agricultural sector. A particular attention was paid to an evolution of EU law (in the framework of the Common Agricultural Policy) and national legislation relating to this type of risk. Design/methodology/approach - Elements of literature review, the documentary method, the comparative method (overview of the solutions catastrophic risk management instruments) have been used. Sources of research data were statistics of the OECD and the system of FADN (Farm Accountancy Data Network - a European system of data collection of farm accountancy) that is responsible for collecting economic and financial data on commodity farms Findings - Catastrophic risk management in the agricultural sector requires consideration of an interdisciplinary approach. It is recommended to balance between use of ex ante and ex post instruments, taking into account the fact that the degree of financial intervention in the agricultural sector may decline. More and more important issue of the sustainability of public finance should be underlined. Originality/value - The paper contributes to the discussion on the development of instruments of in-catastrophic risk management in the agricultural sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antón, J., Kimura, S. (2011). Risk Management in Agriculture in Spain. OECD Food. Agriculture and Fisheries Papers, 43.
 2. Antón, J., Kimura, S., Martini, R. (2011). Risk Management in Agriculture in Canada. OECD Food. Agriculture and Fisheries Papers, 40.
 3. Bac, M. (2011). Ryzyko katastroficzne jako przedmiot regulacji w ustawodawstwie polskim. W: W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (s. 11-25). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 4. CAP Reform.eu (2017). Pobrane z: http://capreform.eu/?s=risk+management&submit.x=0&submit.y=0 (14.01. 2017).
 5. Conforti, P., Angelucci, F. (2010). FAO and disaster risk management for agriculture in developing countries. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Workshop on Risk Management in Agriculture.
 6. Doluschitz, R., Morath, C., Pape, J. (2011). Agrarmanagement - Grundwissen Bachelor. Stutgart: Verlag Eugen Ulmer.
 7. Garrido, A., Bielza, M. (2008). Evaluating EU risk management instruments: policy lessons and prospects for the future. W: M.P.M. Meuwissen, M.A.P.M. Van Asseldonk, R.B.M. Huirne (red.), Income stabilisation in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
 8. Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Anderson, J.R., Lien, G. (2004). Coping with Risk in Agriculture. Wallingford: CABI Publishing.
 9. Inamura, M., Rushton, J., Antón, J. (2015). Risk Management of Outbreaks of Livestock Diseases. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 91.
 10. Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2009). Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo - doświadczenia polskie i wskazania unijne. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2, 127-142.
 11. Kimura, S., Antón, J. (2011). Risk Management in Agriculture in Australia. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 39.
 12. Klimkowski, C. (2002). Ubezpieczenia od ryzyk katastroficznych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3 (289-290), 47-63.
 13. Kopaliński, W. (2017). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych pierwsze wydanie w Internecie. Pobrane z: http://www.slownik-online.pl/kopalinski/005D79747AA4E208C12565E7004F940D.php.
 14. Kulawik, J., Soliwoda, M., Góral, J. (2014). How to Deal with Catastrophic Risk in Agriculture? W: I. Zentkova (red.), International Scientific Days 2014 Improving Performance of Agricultural and the Economy: Challenges for Management and Policy, May 21-23. High Tatras, Slovak Republic, Slovak University of Agriculture in Nitra. Pobrane z: http://spu.fem.uniag.sk/fem/mvd2014/proceedings/tableofcontents.html (10.01.2016).
 15. Kunreuther, H., Heal, G. (2012). Managing catastrophic risk. NBER Working Paper, 18136, June.
 16. Mahul, O. (2012). Disaster Risk Financing & Insurance in the Disaster Risk Management Framework. Disaster Risk Financing & Insurance Concept Note. World Bank.
 17. Melyukhina, O. (2011). Risk Management in Agriculture in The Netherlands. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 41.
 18. Meuwissen, M.P.M., Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Dijkhuizen, A.A. (2001). Sharing risks in agriculture, principles and empirical results. Netherlands Journal of Agricultural Science, 49, 343-356.
 19. Meuwissen, M.P.M., Van Asseldonk, M.A.P.M., Huirne, R.B.M., (2003). Alternative risk financing instruments for swine epidemics. Agricultural Systems, 75, 305-322.
 20. OECD (2003). Total Support Estimate (TSE). Glossary of Statistical Terms. Pobrane z: https://stats.oecd.org/glossary/ detail.asp?ID=2722.
 21. Ogurtsov, V.A., Van Asseldonk, M.P.A.M, Huirne, R.B.M. (2008). Assessing and modelling catastrophic risk perceptions and attitudes in agriculture: a review. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 56 (1-2), October, 39-58.
 22. Pajewska-Kwaśny, R., Tomaszewska, I. (2013). Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych. Zarządzanie i Finanse, 11 (2/5), 185-196.
 23. Pawłowska-Tyszko, J. (red.) (2015). Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa. Raport PW nr 5. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 24. Słownik Języka Polskiego (2017). Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/katastrofa;2563179.html (14.01.2017).
 25. Soliwoda, M. (2014). Obligacje katastroficzne jako finansowy instrument zarządzania ryzykiem - perspektywy wykorzystania w sektorze rolnym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 65-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu