BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Socio-Economic Determinants of the Level of Own Potential Income of Rural Communes in Wielkopolska Province
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 695-707, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Analiza czynnikowa, Gmina, Dochody gminy, Finanse samorządu terytorialnego
Factor analysis, District, Local revenues, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/03884
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy jest próba identyfikacji głównych uwarunkowań poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich w województwie wielkopolskim. W pierwszym etapie badań analizie poddano kształtowanie się poziomu własnego potencjału dochodowego, kwantyfikowanego wysokością dochodów własnych w zł per capita gmin wiejskich na tle pozostałych typów administracyjnych w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015, natomiast w drugim etapie badań przeprowadzono identyfikację ich głównych uwarunkowań z wykorzystaniem analizy czynnikowej. Przeprowadzone badania wykazały, że własny potencjał dochodowy gmin wiejskich systematycznie wzrastał, zarówno w przypadku badanej grupy gmin w województwie wielkopolskim, jak i w pozostałych analizowanych typach gmin. Na tle kraju i ośrodków miejskich, gminy wiejskie cechuje najniższy poziom dochodów własnych per capita, ale jednocześnie to najbardziej zróżnicowana pod tym względem zbiorowość. Wyniki analizy czynnikowej potwierdziły zasadność jej wykorzystania i pozwoliły wyodrębnić czynniki determinujące poziom dochodów własnych, tj. "poziom zurbanizowania i potencjał gospodarczy", "uwarunkowania przestrzenne", "rynek pracy", "poziom obciążenia demograficznego" i "zagospodarowanie przestrzenne powierzchni". Utworzone czynniki wspólne wykorzystano jako zmienne objaśniające w modelu regresji liniowej. Najsilniej oddziaływującym czynnikiem na poziom dochodów własnych per capita gmin wiejskich w województwie wielkopolskim okazały się poziom zurbanizowania i potencjał gospodarczy oraz uwarunkowania przestrzenne.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify the main determinants of the level of own potential income of rural communes in Wielkopolska province. In the first stage of the study we analyzed the level of own potential income of rural communes in Wielkopolska province in the years 2005-2015. In the second stage of the study was carried out to identify the main determinants of own potential income of surveyed communes using factor analysis. The study showed that the own potential income grew steadily in study groups of communes and in other surveyed groups. Against the background of the country and urban centers, rural communes characterize the lowest level of own income per capita but also they are the most diverse group of communes in this respect. The results of the factor analysis confirmed the legitimacy of its use and allowed to extract the common factors determining the level of own income per capita of rural communes: level of urbanization and economic potential, spatial conditions, labor market, level of demographic burden and land use planning. Created common factors were used as predictors in the linear regression model. The strongest factor influencing to the level of own income per capita of rural communes in Wielkopolska province turned out to be the level of urbanization and economic potential and spatial conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: www.stat.gov.pl/bdl (2.10.2016, 17.11.2016, 29.12.2016).
 2. Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi - wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo, 4 (165).
 3. Ciecieląg, J., Pęczkowski, M. Analiza czynnikowa. Analiza głównych składowych. Wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem pakietu SPSS. Pobrane z: http://coin.wne.uw.edu.pl/jcieciel/czynnikowa_FINAL_NOWE.pdf (31.12.2016).
 4. Dziekański, P. (2013). Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządów na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrano z: http:// www.pte.pl/kongres/referaty (30.12.2016).
 5. Głowicka-Wołoszyn, R., Wysocki, F. (2014). Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne, 346.
 6. Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 7. Heffner, K., Klemens, B. (red.) (2016). Obszary wiejskie: wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 8. Kozera, A., Wysocki, F. (2015). Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII (6), 133-139.
 9. Lubińska, T., Franek, S., Będzieszak, M. (2007). Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 10. Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B., Gadziński, J. (2010). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce. Poznań: UAM.
 11. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: Wydawnictwo Statsoft Polska.
 12. Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
 13. Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich. Kraków: PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-55
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu