BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom i struktura wydatków prospołecznych banków spółdzielczych w zależności od płci prezesa zarządu
The Level and Structure of Pro-Social Expenditure of Cooperative Banks Depending on Sex Chairman's of the Board
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 3, s. 27-43, tab., bibliogr. s. 41-43
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Wspieranie rozwoju lokalnego, Banki spółdzielcze, Kobieta
Social economy, Local development support, Cooperative banks, Woman
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dotychczas nie zbadano szczegółowo zagadnienia dotyczącego różnic między sposobem zarządzania przez kobiety i przez mężczyzn na stanowiskach prezesów zarządów banków spółdzielczych w Polsce w zakresie wielkości wydatków na cele prospołeczne. W związku z tym celem badań było udzielnie odpowiedzi na pytanie, czy banki spółdzielcze zarządzane przez kobiety w większym zakresie wspierają działania prospołeczne niż banki zarządzane przez mężczyzn. Chodziło też o udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie, tzn. czy istnieją różnice w strukturze celowej wydatków prospołecznych w zależności od płci prezesa zarządu banku spółdzielczego. W toku badań ustalono m.in., że tezy zawarte w pytaniach potwierdziły się, tzn. kobiety na stanowiskach prezesów zarządów banków spółdzielczych przekazywały przeciętnie wyższe środki na cele społeczne niż mężczyźni i średnio większą część środków przeznaczały na cele oświatowe oraz inicjatywy z zakresu kultury, mężczyźni zaś w większym stopniu wspierali działania organizacji pozarządowych oraz przedsięwzięcia o charakterze sportowym. (abstrakt oryginalny)

So far it's no detailed consideration connected with issues concerning the differences between the management of women and men in positions of chair of the boards of cooperative banks in terms of expenditures and objectives pro-social financed by these banks in Poland. Therefore the aim of the research was to grant this answer to the question whether cooperative banks managed by women to a greater extent support pro-social activities than banks managed by men. It was also to answer the second question, ie. whether there are differences in the structure of the targets of pro-social expenditure according to gender CEO cooperative banks. In this study it was agreed that these questions are confirmed, ie. women in positions of chair of the boards communicate to average a higher level of financial resources for social purposes than men. In addition, women transmit average most of the expenditure for education and culture initiatives. The men to a greater extent supported the activities of NGOs and project of a sporting nature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. (2002). Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. W: R. Niestrój (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 2. Adams, R.B., Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, 94 (2), 291-309. doi: 10.1016/j. jfineco.2008.10.007.
 3. Ahern, K.R., Dittmar, A.K. (2012). The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandated female board representation. The Quarterly Journal of Economics, 127, 137 -197, doi: 10.1093/qje/qjr049.
 4. Borkowska, S. (2005). CSR wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 9-27.
 5. Borzaga, C., Defourny, J. (red.) (2001). The emergence of social enterprise. London-New York: Routledge.
 6. B0hren, 0., R.0. Strom, (2010). Governance and politics: Regulating independence and diversity in the board room. Journal of Business Finance & Accounting, 37, 1281-1308. doi: 10.1111/j.1468-5957.2010.02222.x
 7. Carroll, A.B. (2000). A commentary and an overview of key questions on corporate social performance measurement. Business and Society, 39, 466-478. doi: 10.1177/000765030003900406.
 8. Carroll, A.B. (2004). Managing ethically with global stakeholders: A present and future challenge. Academy of Management Executive, 18(2), 114-120. doi: 10.5465/AME.2004.13836269.
 9. Chemmanur, T.J., Fulghieri, P. (1994). Investment bank reputation, information production, and financial intermediation, Journal of Finance, 49(4), 57-79. doi: 10.2307/2329135.
 10. Cox, T.H., Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness. Academy of Management Executive, 5(3), 45-56. doi: 10.5465/AME.1991.4274465.
 11. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (2010). Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
 12. Earley, P.Ch., Mosakowski, E. (2000). Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational team functioning. Academy of Management Journal, 43(1), 26-49.
 13. Frączek, M., Hausner, J., Mazur, S. (2012). Wokół ekonomii społecznej. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego.
 14. German Corporate Governance Code in the version of May 26th, 2010. Pobrane z: http://www. corporate-governance-code.de/eng/download/kodex_2010/German-Corporate-Governance-Code-2010.pdf.
 15. Golec, M. (2010). Społeczne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych. W: M. Stefański (red.), Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego (s. 65-84). Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna.
 16. Goodstein, J., Gautam, K., Boeker, W. (1994). The effects of board size and diversity on strategic change. Strategic Management Journal, 15, 241-250. doi: 10.1002/smj.4250150305.
 17. Hausner, J., Laurisz, N. (2008). Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. W: J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka (s. 7-31). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 18. Herbst, K. (2013). Perspektywy ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 1, 9-19.
 19. Holst, E., Schimeta, J. (2011). 29 von 906: Weiterhin kaum Frauen in Top-Gremien großer Unternehmen. Wochenbericht des DIWBerlin, 78(3), 2-10.
 20. Knight, D., Pearce, C.L., Smith, K.G., Olian, J.D., Sims, H.P., Smith, K.A., Flood, P. (1999). Top management team diversity, group process, and strategic consensus. Strategic Management Journal, 20, 445-465. doi: 10.1002/(SICI)1097-0266(199905)20:5<445.
 21. Komisja Europejska (2011). Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Bruksela. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2011:0681:FIN:PL:PDF
 22. Korenik, D. (2009). Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 23. Kowalska, I., Dziekoński, J. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wzrostu konkurencyjności spółki Raisio. W: J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości (s. 47-57). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 24. Kowalska, I., Fraszczyk, T. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży chemicznej - ekonomiczne implikacje. W: J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości (s. 67-76). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 25. Lau, D.C., Murnighan, J.K. (1998). Demographic diversity and faultlines: The compositional dynamics of organizational groups. Academy of Management Review, 23(2), 325-340. doi: 10.5465/AMR.1998.533229.
 26. Lukkarinen, M. (2005). Community development, local economic development and the social economy. Community Development Journal, 40(4), 419-224. doi: 10.1093/cdj/bsi086.
 27. Maignan, I., Ferrell, O.C. (2000). Measuring corporate citizenship in two countries: The case of the United States and France. Journal of Business Ethics, 23(3), 283-297. doi: 10.1023/A:1006262325211.
 28. McDonald, L.M., Rundle-Thiele, S. (2008). Corporate social responsibility and bank customer satisfaction: A research agenda. International Journal of Bank Marketing, 26(3), 170-182. doi: 10.11108/02652320810864643.
 29. Medland, D. (2004). Small steps for womankind. Corporate Board Member Europe, Winter.
 30. Ministerstwo Gospodarki. [Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu]. Pobrane z: www. mg.gov.pl.
 31. Murawska, D. (2013). Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 3, 91- 102.
 32. PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności (2012). Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 33. Pracodawcy RP (2012). Podręcznik Koalicji Pracodawców RP na rzecz biznesu odpowiedzialnego. Pobrane z: www.koalicjacr.pl.
 34. Robinson, G., Dechant, K. (1997). Building a business case for diversity. Academy of Management Executive, 11(3), 21-31. doi: 10.5465/AME.1997.9709231661.
 35. Ryan, M.K., Haslam, S.A. (2007). The glass cliff: Exploring the dynamics surrounding the appointment of women to precarious leadership positions. Academy of Management Review, 32(2), 549-572. doi: 10.5465/AMR.2007.24351856.
 36. Smith, N., Smith, V., Verner, M. (2006). Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish firms. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(7), 569-593.
 37. Szpringer, W. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 38. Staręga- Piasek, J. (red.) (2007). Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 39. Stawicka, E. (2012). Ekonomiczna efektywność społecznej odpowiedzialności w biznesie. W: J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości (s. 59-66). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 40. Strzelecki, A. (2008). Aspekty etyczne działalności banków spółdzielczych. W: M. Stefański (red.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 41. Szczudlińska-Kanoś, A. (2013). Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 3, 40- 52.
 42. Waddock, S.A., Graves, S.B. (1997). The corporate social performance - financial performance link. Strategic Management Journal, 18, 303-319. doi: 10.1002/(SICI)1097-0266 (199704)18:4<303::AID-SMJ869>3.0.C0;2-G
 43. Williams, K., O'Reilly, C.A. (1998). Demography and diversity in organizations: A review of 40 years of research. W: B.M. Staw, R.M. Sutton (red.), Research in organizational behavior: An annual series of analytical essays and critical reviews (s. 77-140). Greenwich: JAI Press.
 44. Wygnański, J.J. (2009). O ekonomii społecznej - podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje. Szczecin: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.
 45. Zespół ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej, Grupa ds. strategicznych (2012). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.3.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu