BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (University of Agriculture in Cracow, Poland), Niedziółka Arkadiusz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Social Cooperatives as a Form of Combating Social Exclusion in the Local Environment
Spółdzielnie socjalne jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w środowisku lokalnym
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 3, s. 45-55, bibliogr. s. 53-55
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Przedsiębiorczość społeczna, Spółdzielnie socjalne, Wykluczenie społeczne
Social economy, Social entrepreneurship, Social cooperatives, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na rolę, jaką przedsiębiorstwa społeczne, a szczególnie spółdzielnie socjalne, odgrywają zarówno w walce z wykluczeniem społecznym, jak i w redukowaniu jego skutków. Na wstępie omówiono zjawisko wykluczenia społecznego, w wielowymiarowym ujęciu uwzględniającym aspekty zarówno społeczno-ekonomiczne, jak również kulturowe i polityczne. Następnie autorzy scharakteryzowali przedsiębiorczość społeczną, m.in. wskazując na jej wagę jako jednego z priorytetów instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Najwięcej uwagi poświęcono specyficznym podmiotom ekonomii społecznej, jakimi są spółdzielnie socjalne, działające na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the role social enterprises, especially social cooperatives, play both in the fight against social exclusion as well as in reduction in its impact. At the beginning, the phenomenon of social exclusion is discussed in multi-dimensional terms, taking into account socio-economic and cultural and political aspects. Next, the authors characterized the social entrepreneurship, among other things, by pointing to its importance as one of the priorities of the Community-led Local Development implemented under the Rural Development Program for the years 2014-2020. The greatest attention was paid to specific social economy entities that are social cooperatives acting for the benefit of social and professional reintegration of communities threatened with social exclusion. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska, M. (2013). Alea iacta est - kości zostały rzucone, czyli wykluczenie cyfrowe a gospo darka oparta na wiedzy. In: M. Pokrzywa, S. Wilk (Eds.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza wymiary i kierunki działań (pp. 34-249). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Mitel.
 2. Barszczewski, T., Pankiv, O. (2014). Wymiary przedsiębiorczości społecznej. In: O. Pankiv W. Duranowski (Eds.), Przedsiębiorczość społeczna a praca socjalna (pp. 45-83). Warszawa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 3. Bąbka, J. (2014). W poszukiwaniu strategii edukacyjnej przeciwdziałania wykluczeniu społecz nemu osób z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 4 87-104. doi: http://dx.doi.org/10.14746/ikps.2014.4.04.
 4. Belcer, A. (2013). Zbędni, odtrąceni i niechciani - wykluczeni. In: M. Pokrzywa, S. Wilk (Eds.) Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań (pp. 9-24). Rzeszów: Uniwersyte Rzeszowski.
 5. Community-led Local Development (2014). Opinion of the European Economic and Socia Committee. Brussels.
 6. Co to jest ekonomia społeczna? (2013). Ekonomia Społeczna. Retrieved from: http://www.ekono miaspoleczna.pl/x/433225, date of access: 12.08.2015.
 7. Cudo, A. (2013). Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego. In: M. Pokrzywa, S. Will (Eds.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań (pp. 113 -134). Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski.
 8. Czapiński, J. (2014). Rodzaje i zakres wykluczenia społecznego w różnych grupach społecznych. In: I.E. Kotowska (Ed.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny (pp. 215-219). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 9. Giddens, A. (2005). Socjologia. Transl. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Godlewska-Bujok, B., Miżejewski, C. (2012). Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz. Warszawa: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 11. Golinowska, S., Broda-Wysocki, P. (2005). Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. In: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (Eds.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki (pp. 10-33). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 12. Herbst, K. (2013). Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 13. Kawa, M. (2013). Znaczenie spółdzielczości walce z wykluczeniem społecznym i finansowym. In: M. Pokrzywa, S. Wilk (Eds.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań (pp. 379-395). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2015). Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012- 2013. Warszawa [Information on the functioning of social cooperatives operating on the basis of the Act of 27 April 2006 on social cooperatives for the period 2012-2013]. Retrieved from: bip.kprm.gov.pl/download/75/13733//RM-24-4- 15dlaSejmuiSenatu.pdf date of access: 12.11.2016.
 15. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016). Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015. Warszawa [Information on the functioning of social cooperatives operating on the basis of the Act of 27 April 2006 on social cooperatives for the period 2014-2015]. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CC916551 3887DA67C1257FF80037FCA3/$File/777.pdf date of access: 12.11.2016.
 16. Nowak, A. (2012). Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji wykluczenia społecznego. Chowanna, 1, 17-32.
 17. Nowak, J. (2013). Wykluczenie społeczne problemem współczesnego świata. In: M. Pokrzywa, S. Wilk (Eds.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań (pp. 45-60). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 18. Pearce, J. (2003). Social enterprise in Anytown. London: Calouste Gulbenkian Foundation.
 19. Prus, P., Marszewska, A. (2009). Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(4), 267-271.
 20. Roelants, B. (2002). Rozszerzenie ekonomii społecznej: dokument przygotowawczy na I Europejską Konferencję Ekonomii Społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Praga: CECOP.
 21. Rymsza, A. (2014). Kapitał społeczny a praca socjalna. In: O. Pankiv, W. Duranowski (Eds.), Przedsiębiorczość społeczna a praca socjalna (pp. 83-101). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 22. Satoła, Ł. (2014). Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego). Samorząd Terytorialny, 5, 24-35.
 23. Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigsm. International Labour Review, 133(5-6), 531- 578.
 24. Skrzypiec, R. (2014). Miejsce, rola i znaczenie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządwych w realizacji Celu 9 RPO na lata 2014-2020. Warszawa: Biblioteka Pożytku Publicznego.
 25. Szczudlińska-Kanoś, A. (2013). Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 3, 40-52.
 26. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Act of 24 April 2003 on public benefit activities and voluntary service] (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r., poz. 1255, 1333, 1339).
 27. What is a social cooperative? CECOP Europe. Retrieved from: http://www.cecop.coop/World-Standards-of-Social-Cooperatives, date of access: 15.11.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.3.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu