BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Danuta (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Zimmer Joanna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Konkurencyjność i bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw na rynku mleka
Competitiveness and Economic Security on Dairy Market
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 3, s. 73-83, rys., tab., bibliogr. s. 83
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przewaga konkurencyjna, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Rynek mleka
Competitiveness, Competitive advantage, Economic safety, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy rynkowe, które zachodzą we współczesnej gospodarce, mają wpływ na sposób zarządzania przedsiębiorstwem oraz na potrzeby informacyjne zarówno kardy kierowniczej, jak i poszczególnych grup interesu. Zapewnienie organizacji bezpieczeństwa ekonomicznego wymaga od menedżerów opanowania sztuki kierowania firmą, pozwalającej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnie trudnych. Współczesne realia gospodarcze wymagają od menedżerów nie tylko dużej wiedzy specjalistycznej, lecz przede wszystkim wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Równowaga finansowa organizacji jest obecnie warunkiem koniecznym do sprawnego i skutecznego jej funkcjonowania w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Współczesne organizacje powinny dbać zarówno o atrakcyjność wytwarzanych produktów i usług, jak i o własną płynność i efektywność finansową. Celem artykułu jest określenie ogólnej sytuacji finansowej i konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw oraz ich bezpieczeństwa ekonomicznego na rynku mleka. (abstrakt oryginalny)

Market processes which take place in modern economy affect on enterprise management, as well as on information needs, both on the side of senior management and particular interest groups. In order to ensure organization of economic security, the managers are required to overmaster company management, which allows them to deal with crisis and extremely difficult situations. Modern economic reality demands that the managers should not only possess broad expert knowledge, but, first of all, the knowledge in the realm of economic and management science. Nowadays, a financial balance of organization is a necessary condition to its effective and efficient functioning in a changeable economic environment. The enterprises of dairy industry should not only focus on attractiveness of produced goods and services, but also on their economic security on home and foreign markets. The aim of the article was to determine general financial and competitive situation of the examined organizations and their economic security on dairy market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bargłowska, D. (2004). Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności firm. W: J. Szabłowski (red.), Strategie konkurencji przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia (s. 49-52). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
  2. Bieńkowski, W. (1995). Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Warszawa: PWN.
  3. Grupa Lizbońska (1996). Granice konkurencji. Tłum. M. Jarosiński. Warszawa: Poltext.
  4. Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? Bydgoszcz: AJG-OPO.
  5. Porter, M. (2010). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Tłum. A. Ehrlich. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
  6. Skawińska, E. (1999). Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. Synteza. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
  7. Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
  8. Sznajder, M. (1999). Ekonomia mleczarstwa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego.
  9. Urbanowska-Sojkin, E. (1998). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  10. Wypych, M. (red.) (1999). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Praca zbiorowa. Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Absolwent".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.3.73
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu