BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Kamila (Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
Łąka i jej flora w gospodarstwach rolnych jako motyw literacki
Meadow and its Flora in Agricultural Holdings as a Literary Theme
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 3, s. 85-97, bibliogr. s. 95
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Środowisko przyrodnicze
Arable farm, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze polskiej różnych okresów obserwuje się zainteresowanie przyrodą, w tym także botaniką, oraz jej częścią obejmującą ekosystemy łąkowe. Za cel opracowania przyjęto przeanalizowanie motywu przyrody ożywionej w postaci łąki i związanych z nią gatunków roślin, w kontekście powiązań z gospodarstwami rolnymi. Motyw ten był różnie przedstawiany w literaturze w poszczególnych okresach literackich. W renesansie spojrzenie na naturę wiązało się przede wszystkim z jej aspektem użytkowym, ale rośliny postrzegane były także jako elementy natury o magicznych właściwościach. Perspektywa ujmowania przyrody podlegała różnym przemianom w kolejnych epokach, co każdorazowo kształtowało nowy sposób przedstawiania natury, a w pewnym sensie zapoczątkowało także ideę ochrony przyrody. Drobne i rodzinne gospodarstwa rolne mają w naszym kraju długą tradycję, sięgającą czasu uwłaszczenia chłopów w XIX wieku. Z punktu widzenia ekologii istotną cechą tego typu gospodarstw jest możliwość podtrzymania zmienności i różnorodności gatunków roślin i zwierząt, bytujących w półnaturalnych ekosystemach, jakimi są użytki zielone, w tym łąki. (abstrakt oryginalny)

In Polish literature of different periods, there have been seen a lasting interest in nature, including botany and its part that covers meadow ecosystems. That is why, the aim of this study was to present the theme of meadow and meadow's plants in connection with the issue of agricultural holdings. This theme was presented in various ways in the literature of particular literary periods. In Renaissance the look on nature was connected either with its utilitarian aspect or with some magical attributes. This perspective was subject to various changes in the different epochs of literary, which shaped a new tradition of presenting nature, but also in a sense resulted in the idea of nature conservation. Small and family agricultural holdings have a long tradition in our country, that is going back to the nineteenth century. From the ecological point of view, an important feature of this type of households is the ability to maintain the variability and diversity of plant and animal species living in the seminatural ecosystems, which are grassland, including meadows. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujnicki, T. (2001). Pozytywizm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 2. Czerniecka-Haberko, A. (2015). Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Zygmunt August w twórczości historycznej Adama Mickiewicza. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne, 14, 13-26. doi: 10.16926/zh.2015.14.01.
 3. Dradrach, A., Szymura, M. (2011). Ochrona walorów przyrodniczych obiektu "Zagórzyckie łąki". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 564, 55-63.
 4. Faliński, J.B. (1994). Człowiek i roślina. Wiadomości Botaniczne, 38 (3/4), 5-20.
 5. Haila, Y. (2012). Genealogy of nature conservation: A political perspective. Nature Conservation, 1, 27-52. doi: 10.3897/natureconservation.1.2107.
 6. Hryniewiecki, B. (1949). Zarys dziejów botaniki. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 7. Kania, J. (2014). Młodzi rolnicy w gospodarstwach rodzinnych Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 35-50.
 8. Kapusta, F. (2013). Drogi i bezdroża gospodarstw rodzinnych w Polsce. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 41-62.
 9. Kielak, A.M. (2007). Eliza Orzeszkowa - znawczyni sztuki zielarskiej. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 16(1-2), 55-64.
 10. Kolbuszewski, J. (2000). Dzieje motywów roślinnych w literaturze polskiej. Prolegomena: od średniowiecza do romantyzmu. W: B. Zemanek (red.), Przyroda - nauka - kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku. Nature - science - culture: Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century (s. 129-147). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk.
 11. Kozłowski, S. (2008). Pochwała łąkowego stworzenia. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.
 12. Kuźnicka, B. (2006). Zielniki i albumy florystyczne Elizy Orzeszkowej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 51(2), 69- 78.
 13. Leśmian, B. (2012). Łąka. W: B. Leśmian, Z tamtej strony ciszy. Oprac. J. Gutorow. Wrocław: Biuro Literackie.
 14. Mickiewicz, A. (1993). Stepy akermańskie. W: J. Polanicki (wybór), Poezja polska w szkole średniej. Antologia (s. 122-123). Warszawa: Kama.
 15. Mickiewicz, A. (2015). Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Il. J. Wilkoń. Poznań: Media Rodzina.
 16. Miłosz, Cz. (2000). Dolina Issy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 17. Mirek, Z. (2000). Duchowy wymiar relacji człowiek - przyroda. W: B. Zemanek (red.), Przyroda nauka - kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku. Nature science - culture: Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century (s. 107-127). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk.
 18. Musiał, K. (2012). Rośliny lecznicze i użytkowe w kulturze wczoraj i dziś. Aura, 11, 24-26.
 19. Musiał, K. (2015). Przyroda w kulturze Polski - łąka i flora łąkowa. Wieś i Doradztwo, 4, 16-22.
 20. Musiał, K., Kasperczyk, M. (2013). Changes in floristic composition of the mountain pasture sward after the abandonment of sheep grazing. W: A. Helgadóttir, A. Hopkins (red.), The role of grasslands in a green future: Threats and perspectives in less favoured areas: Proceedings of the 17th Symposium of the European Grassland Federation, Akureyri, Iceland, 23-26 June 2013 (s. 418-420), Hvanneyri: Agricultural University of Iceland.
 21. Orzeszkowa, E. (1974). Niziny. Dziurdziowie. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 22. Orzeszkowa, E. (2010). Nad Niemnem. Poznań: Wydawnictwo "Ibis".
 23. Perepeczko, B. (2012). Drobne gospodarstwa rolne na wiejskich obszarach Natura 2000. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 115-128.
 24. Rostafiński, J. (1895). Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o roślinach. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, 18, 1-192.
 25. Rostafiński, J. (1900). Średniowieczna historya naturalna. Systematyczne zestawienie roślin, zwierząt, minerałów oraz wszystkich innego rodzaju leków prostych, używanych w Polsce od XII do XVI w. Cz. 1-2. Kraków: nakładem Uniwersytetu.
 26. Rostafiński, J. (1926). Początki botaniki oparte na opisie roślin. Z XVI oryginalnemi tablicami i 104 rycinami w tekście. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 27. Skoczek, A. (red.) (2005). Dwudziestolecie międzywojenne. Bochnia: Wydawnictwo SMS.
 28. Skoczek, T. (red.) (2006a). Romantyzm. Bochnia: Wydawnictwo SMS.
 29. Skoczek, T. (red.) (2006b). Pozytywizm, realizm, naturalizm. Bochnia: Wydawnictwo SMS.
 30. Słowacki, J. (1960). Balladyna. W: J. Słowacki, Utwory wybrane. (s. 24-25). Posł. S. Treugutt. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 31. Staff, L. (1963). Pochwała pasterstwa. W: L. Staff. Wybór poezji. Wybór. M. Jastrun. Oprac. M. Bojarska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 32. Sroka, W. (2015). Historyczne uwarunkowania dominacji drobnych gospodarstw rolnych w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 61-73. doi: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.4.61
 33. Szymborska, W. (1997). Milczenie roślin. W: W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku. 102 wiersze. Poznań.
 34. Trąba, C. (2014). Zróżnicowanie zbiorowisk trawiastych w Polsce. Łąkarstwo w Polsce, 17, 127-143.
 35. Trzaskoś, M. (1995). Niektóre aspekty występowania ziół pastewnych w różnych siedliskach łąkowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura, 50, 295-299.
 36. Tuwim, J. (1955). Kwiaty polskie. Warszawa: Czytelnik.
 37. Tuwim, J. (1993). Trawa. W: J. Polanicki (wybór), Poezja polska w szkole średniej. Antologia (s. 122-123). Warszawa: Kama.
 38. Wojewodzic, T., Sroka, W., Satoła, Ł. (2015). Farming exit barriers encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics. Ekonomicky casopis - Journal of Economics.
 39. Zarzycki, J. (2008). Roślinność łąkowa pasma Radziejowej (Beskid Sądecki) i czynniki wpływające na jej zróżnicowanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego.
 40. Zarzycki, K. (2009). Drzewa, krzewy i kwiaty w poezji Juliusza Słowackiego. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk.
 41. Zemanek, A. (1996). Studia nad Zielnikiem (1613) Syreniusza (Uwagi wstępne). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41(3-4), 157-158.
 42. Zemanek, B. (2000). Roślina i człowiek w historii nauki - 391 lat botaniki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W: B. Zemanek (red.), Przyroda - nauka - kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku. Nature - science - culture: Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century (s. 21-32). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.3.85
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu