BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasina Jakub (Uniwersytet Łódzki), Wróblewski Wiktor (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Piesza dostępność udogodnień a struktura przestrzenna starzejącego się miasta
Pedestrian Availability of Facilities and the Spatial Structure of an Aging City
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 165-176, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Struktura przestrzenna, Miasto, Środowisko miejskie, Starzenie się społeczeństw, Analiza sieciowa
Spatial structure, City, Urban environment, Ageing of the population, Network analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwowany współcześnie proces starzenia się ludności rodzi uzasadnione pytanie o to, w jaki sposób należy kształtować środowiska miejskie, aby powiększająca się populacja seniorów mogła w nich komfortowo funkcjonować. Z perspektywy osób starszych na znaczeniu zyskuje zatem piesza dostępność udogodnień w pobliżu miejsca zamieszkania, umożliwiająca im samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb. Wydaje się jednak, że nie wszystkie rejony miasta stwarzają odpowiednie warunki ku aktywnemu starzeniu się. Stąd, samodzielność seniorów jest w znacznej mierze uwarunkowana cechami zamieszkiwanego przez nich środowiska miejskiego. Niniejszy artykuł omawia zależność między strukturą przestrzenną miasta a pieszą dostępnością pięciu typów udogodnień, które uznano za istotne w codziennym życiu seniorów. Omawiane badanie przeprowadzono na przykładzie Łodzi z wykorzystaniem metody transektu urbanistycznego oraz analizy sieciowej. (abstrakt oryginalny)

The aging process of the population, that is observed today, raises legitimate question how to form the urban environment where the growing population of seniors could function comfortably. From the perspective of older people there is raising importance of pedestrian availability of urban facilities that are close to home, allowing them to self-satisfaction of basic needs. However, it seems that not all areas of the city create the right conditions for active aging. Thus, the independence of seniors is mainly determined by the characteristics of urban environment inhabited by them. This article discusses the relationship between the spatial structure of the city and pedestrian availability of five types of facilities that were considered as important for the daily operations of seniors. This study was carried out on the example of Lodz city using the urban transect method and network analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clark T.N. (2011), Urban Amenities: Lakes, Opera, and Juice Bars - Do They Drive Development? [w:] Clark T.N. (red.), The City as an Entertainment Machine, Lexington Books, Plymouth.
 2. Diamond D.B., Tolley G.S. (1982), The Economic Roles of Urban Amenities [w:] Diamond D.B., Tolley G.S. (red.), The Economics of Urban Amenities, Academic Press, London.
 3. Duany A., Speck J., Lydon M. (2009), The Smart Growth Manual, McGraw-Hill Education, Columbus.
 4. Glaeser E.L. (2012), Triumph Of The City, wyd. 2, Penguin Books, London.
 5. GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. Hewko J., Smoyer-Tomic K.E., Hodgson M.J. (2002), Measuring neighbourhood spatial accessibility to urban amenities: does aggregation error matter?, "Environment and Planning A", nr 34.
 7. Menec V.H., Brown C.L., Newall N.E.G., Nowicki S. (2015), How Important Is Having Amenities Within Walking Distance to Middle-Aged and Older Adults, and Does the Perceived Importance Relate to Walking?, "Journal of Aging and Health" [w druku].
 8. Sokołowicz M.E., Zasina J. (2016), Ekonomia miasta [w:] Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. WHO (2014), Miasta przyjazne starzeniu. Przewodnik, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa.
 11. Wróblewski W. (2016), Wykorzystanie narzędzi Nowego Urbanizmu w procesie powrotu Łodzi do Centrum [w:] Markowski T. (red.), Powrót do centrum miasta - wyzwania dla krajowej polityki miejskiej, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" tom CLXVIII, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu