BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój współczesnego miasta w kontekście zarządzania partycypacyjnego
Development of Modern City in the Context Participatory of Management
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 187-201, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie partycypacyjne, Rozwój miasta, Budżet obywatelski, Krajowa Polityka Miejska
Participative management, City development, Participatory budgeting, National Urban Policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem rozwoju miast we współczesnym świecie ma coraz większe znaczenie zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również planistycznym i organizacyjnym. Patrzenie w przyszłość i tworzenie wizji miast wymaga współpracy i współuczestnictwa mieszkańców w wyznaczaniu kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Miasta mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju na poziomie Unii Europejskiej. Stanowią obszar działań społecznych, gospodarczych, funkcjonowania usług, działalności przedsiębiorstw, kreatywności i innowacyjności. Dodatkowo można zaobserwować, że mieszkańcy włączają się aktywnie w proces kształtowania rozwoju miast. Przedstawiają projekty, zgłaszają inicjatywy, biorą udział w podziale środków publicznych (poprzez budżet partycypacyjny). Wszystko to sprawia, że współpraca i rozwój współczesnego świata odbywa się w oparciu o zarządzanie partycypacyjne i wspólne wyznaczanie najważniejszych zadań i działań. (abstrakt oryginalny)

The problem of urban development in the modern world is increasingly important, both in theoretical terms, as well as planning and organization. Looking to the future and create a vision of cities requires the cooperation and participation of residents in determining the future direction of local government units. Cities are crucial for sustainable development at European Union level. Cities are the area of social, economic, operation services for business, creativity and innovation. In addition, it can be observed that the people they participate actively in the process of shaping urban development. Present the projects, they report the initiative, take part in the distribution of public funds (through participatory budgeting). All this causes cooperation and development of the modern world is based on participatory management and joint establishment of the most important tasks and activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Długosz D., Wygnański J. J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 2. Gawroński H. (2015), Efektywność partycypacyjnych instrumentów zarządzania miastem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII - zeszyt 1.
 3. Glaeser E., (2011), Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, Penguin Press, New York.
 4. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny, (dostęp: 2.12.2015).
 6. http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2016/realizacja_2016/Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24-25 maja 2007 r.
 7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 8. Kożuch B., Kożuch A. (2011), Usługi publiczne. Organizacja i Zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 9. Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa, październik 2015.
 10. Managing with Market - Type Mechanisms (1993), PUMA OECD, Paris.
 11. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, (2011), Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków
 12. Paszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.
 13. Podręcznik zarządzania partycypacyjnego (2013), Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.
 14. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress(2009), http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm; Measurement of the Quality of Life: TF3 Contribution to the summary report of the Sponsorship Group http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality_life/publications.
 15. Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 16. Sala J., Tańska H. (2012), Modelowanie procesów miastotwórczych na rzecz inteligentnego miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 721, Studia Informatica nr 29, Szczecin.
 17. Słownik Języka Polskiego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, http://sjp.pwn.pl/szukaj/miasto.html, (dostęp: 1.12.2015).
 18. Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Wprowadzenie do badań nad problemami rozwoju współczesnego miasta (2015), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII - zeszyt 1.
 20. Zarządzenie nr 644/VII/2015 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu