BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Anna (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Być kobietą, być kobietą : spojrzenie okiem psychologa na współczesne funkcjonowanie płci pięknej na wsi
Being a Woman, to be a Woman : a Look at Contemporary Psychologist Functioning of the Fair Sex in the Countryside
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 4, s. 41-56, tab., bibliogr. s. 54-56
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Kobieta, Przedsiębiorczość społeczna, Kompetencje, Psychologia
Rural areas, Woman, Social entrepreneurship, Competences, Psychology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca jest próbą przedstawienia współczesnej sytuacji kobiet na wsi, a także postrzegania roli kobiety na świecie, w różnych społecznościach od czasów najdawniejszych po współczesne. Podstawowym paradygmatem jest psychologia, sposób rozumienia przez kobietę i definiowania na nowo swoich ról życiowych: bycia żona, bycia matką, bycia gospodynią i bycia aktywną zawodowo, niejednokrotnie w tym samym czasie. Przeanalizowano projekt dedykowany aktywnym kobietom na wsi -"Aktywne kobiety wsi", dane za rok 2011 i 2012. Wyselekcjonowano w tym projekcie najbardziej aktywne lub przedsiębiorcze jednostki. Stworzono profil kobiety - zestaw kompetencji w rozumieniu podejścia coachingowego. Część badawcza zawiera przedstawienie danych z materiałów źródłowych oraz dane z badań jakościowych - wywiadu pogłębionego. Skorzystano z możliwości porównania curriculum vitae z przeszłości, sprzed czterech lub pięciu lat, z tym z czasów współczesnych. Wywiady przeprowadzono w kwietniu i maju 2016 r. Główne cechy badanych osób ułatwiające im odniesienie sukcesu w dziedzinie aktywności społecznej lub w pracy zawodowej to: wewnątrzsterowność, wykształcenie, umiejętność godzenia różnych ról społecznie przypisanych kobietom, zarządzanie czasem, komunikatywność, samorozwój, samorealizacja. (abstrakt oryginalny)

The work is an attempt to present contemporary situation of women in rural areas. The perception of women's role in the world, in different communities look into the history of modern times. From the perspective of history, the perception of women's role in the world, in different societies to modern times. The basic paradigm is the psychology, a way of understanding and defining anew its life roles: being a wife, being a mother, being a hostess and being active professionally, often at the same time. We analyzed a project dedicated to active women in rural areas - "Active women of the village", data for 2011 and 2012). They selected in above - mentioned project the most active / enterprising individuals. Created a female profile - a set of competencies within the meaning of the coaching approach. The research part contains the presentation of data from source materials and data from qualitative research - in-depth interview. Benefited from the ability to compare the Curriculum Vitae of the past, from four or five years to contemporary. Interviews were conducted in the months of April and May 2016 years. The main features of the respondents to help them succeed in social activity or work are: education, reconciliation perform different roles socially assigned to women, time management, communication skills, self-development, self-realization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anastasi, A. (1937, wznowienie 1958). Differential Psychology. New York: Macmillan
 2. Bartkowiak, G., Januszek, H., Pietraszewski, M. (1995). Przedsiębiorczość. Cz. 1. Poznań: eMPi2.
 3. Bem, S.L. (2000). Męskość - kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Brown, J.D. (1985), Race and gender in rock video. Social Science Newsletter, 70, 82-86
 5. Chybicka, A., Kaźmierczak, M. (red.) (2006). Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia dyscyplinarne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 6. Jedynak, B. (1990). Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 7. Eron, L.D., Huesmann, L.R., Brice, P., Fischer, P., Mermelstein, R. (1983). Age trends in the development of aggression, sex typing, and related television habits. Developmental Psychology, 19, 71-77.
 8. EuroStat (2006). Europe in Figures Eurostat Yearbook 2005. Statistical Office of European Communities, London
 9. EuroStat Yearbook (2006). The Yearbook of Europe, 2005. Eurostat, Bruksela
 10. Geis, F.L., Brown, V., Walstedt, I.J., Porter, N. (1984). TV commercials as achievement scripts for women. Sex Role, 10, 513-525
 11. Heilman, M.E. i in., Penalties for Success, Reactions to Women Who Succeed At Male Gender typed Task. Journal of Applied Psychology, 89, 3, 416-427.
 12. Hyde, J.S., Frost, L.A. Meta Analysis in the Psychology of Women. W: B. Wojciszke (red.) (2002). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice. Gdańsk: GWP.
 13. Jacher, W.(1998). W: W. Szewczuk. Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 14. Jaśniewicz, A. (2011). Aktywne kobiety wielkopolskich wsi. Konin: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Pobrane 29.05.2016 z: http://niewiarowski.pl/kw/dopobrania/publikacje/ akww_2011.pdf.
 15. Jaśniewicz, A. (2012). Aktywne kobiety podkarpackich wsi. Konin: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Pobrane 29.05.2016 z: http://niewiarowski.pl/kw/dopobrania/publikacje/aktywne_ kobiety_2012.pdf.
 16. Karasiewicz, K., Bata, A., Lewandowski, R. (2006). Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy. W: A. Chybicka, M. Kaźmierczak (red.). Kobieta w kulturze, kultura w kobiecie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 17. Knapik, W. (2007). Aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich na przykładzie gminy Trzebinia. Katowice, praca doktorska. Pobrane 29.05.2016 z: http://www.sbc.org.pl/Content/7105/ doktorat2710.pdf.
 18. Lerner, D. (1963). The Passing of the Traditional Society: Modernazing the Middle East, Glencoe: Free Press.
 19. Maccoby, E.E., Jacklin, C.N. (1974). The psychology of sex differences. Stanford, C.A: Stanford University Press.
 20. Maciuszek, J. (1995). Podstawy psychologii sukcesu. W: A. Bańka, R. Derbis (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych (s. 69-74). Poznań-Częstochowa: Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii i Działania Społecznego, Poznań-Lublin.
 21. Manstead, A.S.R., McCulloch, C., (1981). Sex-role stereotyping in British television advertis- ments. British Journal of Social Psychology, 20, 171-180.
 22. Mayes, S., Valentine, K. (1979). Sex-role stereotyping in Saturday morning cartoon shows. Journal of Broadcasting, 23, 41-51.
 23. Martnowicz, E. (2006). Natężenie cech składających się na syndrom orientacji prorozwojowej w zależności od płci osób badanych. W: A. Chybicka, M. Kaźmierczak (red.). Kobieta w kulturze, kultura w kobiecie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 24. Matusewicz, C. W: W. Szewczuk (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 25. Pratto, F. (2002). Sexual Politics: The gender gap in the Bedroom, the Cupboard and the Cabinet, tłum Wojtych E. W: B. Wojciszke (red.). (2002). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice. Gdańsk: GWP.
 26. http://rownosc.info/media/uploads/a_raodmap_for_equaity.pdf
 27. Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied. 80(1), 1-28, American Psychological Association.
 28. Sobiecki, R. (red.). (2003). Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik. Praca zbiorowa. Warszawa: Difin.
 29. Sullivan, G.L., O'Connor, P.J. (1988). Women's role portrayals in magazine advertising: 1958-1983. Sex Roles, 18, 181-188.
 30. Tajjfel, H. (1969). Cognitive aspects of prejudice. Journal of Social Issues, 18, 181-188.
 31. Tyler L. (1947). The psychology of human differences. New York: Appleton-Century-Crofts.
 32. Ward, R.E., Rustow, D.A. (1964). Political Modernization in Japan and Turkey, Princeton: Princeton University Press
 33. Wojciszke, B. (red.) (2002). Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice. Tłum. S. Pikiel, E. Wojtych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 34. Zimbardo, P.G., Ruch, F.L. (1994). Psychologia i życie. Tłum. J. Radzicki. Warszawa: PWN. Zysk, T Orientacja prorozwojowa. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.). Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań: Nakom
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.4.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu