BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Evaluation of Household Finance Management Effectiveness in the Biggest Polish Cities
Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach Polski
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 93-106, tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ocena efektywności, Zarządzanie finansami
Households, Effectiveness evaluation, Financial management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D14, D31, L84
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem głównym artykułu jest ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych polskich miastach. Dodatkowo, cel główny został uzupełniony o cele pomocnicze: adaptację ujęć efektywności w odniesieniu do funkcjonowania gospodarstwa domowego oraz propozycję modelu oceny efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych. Ponadto, podjęto próbę weryfikacji następującej hipotezy badawczej: Polskie gospodarstwa domowe charakteryzują się niskim poziomem efektywności zarządzania finansami, co jest skutkiem niskiego poziomu wiedzy i umiejętności z dziedziny finansów oraz braku kontroli nad posiadanymi narzędziami finansowymi. W ramach badań zostaną wykorzystane następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metoda badań dokumentów, metoda sondażu diagnostycznego (kwestionariuszowa), metoda badań porównawczych (komparatystycznych) oraz metody statystyczne. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to evaluate household finance management effectiveness in the biggest Polish cities. As part of the conceptualization study, the following specific objectives are set: adaptation of effectiveness approaches in relation to households functioning and a proposition of household finance management effectiveness evaluation model. In addition, an attempt has been made to verify the following hypothesis (H): Polish households are characterized by low financial management effectiveness, which is a result of low level of financial literacy, as well as lack of financial control. Within the research framework, the following research methods have been used: a critical analysis of the literature on the subject, a document research method, diagnostic questionnaire method, comparative research method and statistical methods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson, A. Messy F. (2012), Measuring Financial Literacy. Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing.
 2. Bielski M. (1992), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. BIK (2014), Wiedza o produktach kredytowych i wiarygodności finansowej w percepcji Polaków, MillwardBrown, Warszawa.
 4. Bogacka-Kisiel E. (ed.) (2012), Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Bywalec Cz. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Campbell J. Y. (2006), Household finance, "The Journal of Finance", American Finance Association, vol. 61, nr 4.
 7. Frączek B. (2013), Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, Studia Ekonomiczne nr 173, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 8. Gajewski S. (1994), Zachowanie konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Garman E. T., Forgue R. (2008), Personal finance, Houghton Mifflin Company, USA.
 10. Gąsiorowska A. (2013), Skala postaw wobec pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego, "Psychologia ekonomiczna", z. 3.
 11. Gąsiorowska A. (2014), Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie?, PWN, Warszawa.
 12. Holstein-Beck M. (1997), Być albo nie być menedżerem, Infor Book, Warszawa.
 13. ING (2012), ING International Survey on Financial Competence, http://www.ezonomics.com/ing_international_survey/financial_competence_2012 [dostęp: 25.01.2016].
 14. Iwanicz-Drozdowska M. (ed.) (2011), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 16. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 17. Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna karta wyników. Praktyka, Wydawnictwo CIM, Warszawa.
 18. Kapoor J. R., Dlabay L. R., Hughes R. J. (2004), Personal finance, McGraw-Hill, New York.
 19. Klapper, Lusardi, Oudheusden (2015), Financial Literacy Around the World: insights from the Standard & Poor's ratings services global financial literacy survey, https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey
 20. Korenik D., Korenik S. (2004), Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Kronenberg (2015), Postawy Polaków wobec finansów, Fundacja Kronenberga przy City Handlowy, Warszawa.
 22. Kuchciak I. (2013), Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu, Zarządzanie i Finanse, R. 11, nr 4, cz. 4.
 23. Kuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M. (2014), Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Lawless D. J. (1979), Organizational behavior, New York.
 25. Maison D. (2013), Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Melicher R. W., Norton E. A. (2005), Finance - introduction to institutions, investment, and management, John Wiley & Sons, Danvers.
 27. Młynarski S. (1990), Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa.
 28. Musiał M. (2014), Determinanty efektywności gospodarowania finansami osobistymi, [in:] B. Świecka (ed.), Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Szczecin.
 29. Musiał M. (2016), Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi, "Finanse i Prawo Finansowe", t. 3, nr 1, Łódź.
 30. NBP (2015), Stan wiedzy i świadomości finansowej Polaków, konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa.
 31. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M. (1994), Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 32. Pfohl H. (1998), Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 33. Rummler G. A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 34. Rybicki W. (2005), O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności, [in:] Dudycz T. (ed.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1060, AE, Wrocław.
 35. Rytelewska G. (2008), Gospodarstwa domowe [in:] System finansowy w Polsce, t. 2, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Schuchardt J., Bagwell D. C., Bailey W. C., DeVaney S. A., Grable J. E., Leech I. E., Lown J. M., Sharpe D. L., Xiao J. J. (2007), Personal finance: an interdisciplinary profession, "Financial Counselling and Planning", vol. 18, nr 1, Kingston.
 37. Steers R.M. (1975), Problems in measurement of organizational effectiveness, "Administrative Science Quarterly", nr 4.
 38. Swart N. (2007), Personal financial management, Creda Communication.
 39. Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.
 40. Świecka B. (2014), Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów, [in:] Współczesne problemy finansów osobistych, B. Świecka (ed.), CeDeWu, Warszawa.
 41. Świecka B. (2016), Wiedza i edukacja finansowa gospodarstw domowych jako determinanty rozwoju obrotu bezgotówkowego, [w:] Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy, red. P. Bolibok, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 42. Waliszewski K. (2010), Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 43. Waliszewski K. (2011), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 44. Wąsowicz-Kiryło G. (2008), Psychologia finansowa - o pieniądzach w życiu człowieka, Difin, Warszawa.
 45. Yamauchi K., Templer D. (1982), The development of a Money attitudes scale, "Journal of Personality Assessment", 46.
 46. Zalega T. (2007), Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 47. Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.
 48. Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 49. Zdanowska M. (2011), Koncepcja efektywności zarządzania finansami osobistymi, [in:] Korenik D. (ed.), "Finanse i Rachunkowość" Seminarium Doktorantów Edycja VIII, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy nr 32, Wrocław.
 50. Zdanowska M. (2012), Financial capability - zdolność zarządzania finansami osobistymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 680, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 21, Szczecin 2012.
 51. Żelazna K. (ed.) (2002), Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu