BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska), Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Sezonowość bezrobocia w małych miastach w Polsce
Seasonality of Unemployment in Small Towns in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 239-249, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Sezonowość, Małe miasto, Wyniki badań
Unemployment, Seasonal character, Small town, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza sezonowości bezrobocia w małych miastach w Polsce. Starano się określić wielkość i tendencję zmian sezonowości bezrobocia oraz ich rozkład w trakcie roku. Przedmiotem analiz były także powiązania pomiędzy zmianami sezonowych liczby bezrobotnych, a zmianami całkowitej liczby bezrobotnych. W opracowaniu wykorzystano miesięczne dane o stopie bezrobocia oraz liczbie zarejestrowanych bezrobotnych za okres od stycznia 2002 do grudnia 2014 pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że sezonowość bezrobocia w małych miastach w Polsce jest relatywnie wysoka, cechuje się tendencją rosnącą. Rozkładem wahań sezonowego bezrobocia w trakcie roku we wszystkich miastach jest podobny. Zachowanie sezonowego i rzeczywistego bezrobocia ma charakter antycykliczny. Kierunek zmian sezonowego i rzeczywistego bezrobocia jest dodatni. Stopień dopasowania zmian sezonowych bezrobotnych na zamiany rzeczywistych jest niski. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper was to analyse the seasonality of unemployment in small towns in Poland. The attempt was made to determine the level and tendencies of unemployment seasonality and their distribution throughout the year. The subject of the analysis was also the relationship between the seasonal changes of the unemployed number, and the changes in the total number of the unemployed. The number of the unemployed data was used in the analysis from the monthly perspective for years 2002-2014. The main data source was Central Statistics Office. The results indicate that the seasonality of unemployment in small towns in Poland is relatively high and tends to grow up. The distribution of seasonal fluctuations in unemployment during the year is similar in all cities. The results also indicate the counter-cyclical nature of seasonal and real unemployment. The direction of changes in seasonal and real unemployment is positive. The matching level of variations of the seasonal unemployment to variations of real unemployment is relatively low. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson F., Burgess S., Lane J.I. (2004), Cities, Matching and the Productivity Gains of Agglomeration, Centre for Economic Performance, Discussion Paper, nr 648, London School of Economics and Political Science, London.
 2. Dobrowolska M. (red.) (2007), Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 3. Fischer B. (1995), Decomposition of Time Series: Comparing Different Methods in Theory and Practice, version 2.1, Luxemburg Eurostat April.
 4. Gaczek W. (2013), Obszary metropolitarne jako bieguny wzrostu [w:] Rola obszarów metropolitarnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, Kisiała W., Stępiński B. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 5. Grutkowska S., Paśnicka E. (2007), X-12 ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, Materiały i Studia, Zeszyt nr 220, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 6. Guillemette R., L'Italien F., Grey A. (2000), Seasonality of labour markets, Comparison of Canada, the U.S. and the provinces, Human Resources Development Canada, November.
 7. Hoselitz B.F. (1955), The role of the cities in the economic growth, "American Economic Review", vol.45, nr 2.
 8. Jacobs J. (1969), The economics of cities, Vintage Books, New York.
 9. Kotlorz D. (2014), Przepływ osób między zasobami na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2010, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeoconomica 268.
 10. Lucas R.E (1988), On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", vol.22.
 11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (b.r.), https://www.mir.gov.pl, (dostęp: 30.06.2015).
 12. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
 13. Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J. (2010), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 14. Miasta w liczbach 2012(2014), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inneopracowania/miasta-wojewodztwa/miasta-w-liczbach-012,3,7.html, (dostęp: 30.06.2015).
 15. Parysek J.J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 16. Quigley J.M. (1998), Urban diversity and economic growth, "The Journal of Economic Perspectives", vol.12, nr 2.
 17. Rembeza J., Klonowska-Matynia M., Radlińska K. (2015), Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom XCIV, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 18. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, Studia Regionalne i Lokalne, 1(35).
 19. Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu