BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goczoł Lucjan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Strategia koopetycji w sektorze publicznym - wyzwania, dylematy, perspektywy
Coopetition Strategy in Public Sector - Challenges, Dilemmas, Perspectives
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 251-260, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Koopetycja, Sektor publiczny, Miasto
Coopetition, Public sector, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawianie identyfikowanej luki badawczej w zakresie badań nad koopetycją w sektorze publicznym, z użyciem metody kwerendy bibliograficznej. Polskie aglomeracje podejmują wyzwania w zakresie wspólnego zarządzania takimi sferami jak np. transport publiczny, często stojąc przed dylematem: realizować strategię kooperacji czy konkurencji? Tymczasem może to być strategia koopetycji, czyli jednoczesnego kooperowania i konkurowania. Badania koopetycji w kontekście aglomeracji miejskiej stanowią zupełne novum w ekonomice miejskiej i regionalnej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present the research gaps in the research on the coopetition in public sector, according the results of initial at desk research. The Polish agglomeration are taking into account the big challenges, like for example the public transport, often trying to answer the dilemma - what kind of strategy should we implement: cooperation or competition? Meanwhile, it may be the coopetition strategy. It means that one can knowingly cooperates and competes at the same time. The research in that context seems to be like novum in urban and regional economics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson M., Kock S. (2014), Coopetition - Quo vadis? Past accomplishments and future challenges, Industrial Marketing Management 43.
 2. Bouncken R. B., Gast J., Kraus S., Bogers M. (2015), Coopetition: a systematic review, synthesis, and future research directions, Review of Managerial Science, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 3. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1995), The right game: use game theory to shape strategy, Harvard Business Review, July-August.
 4. Cygler J. (2014), Granice inspiracji w kooperencji [w:] Romanowska M., Cygler J. (red.), Granice zarządzania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 5. Czakon W. (2013), Kierunki badań nad strategią koopetycji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, zeszyt 13, część I.
 6. Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W. (2008), Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, Przegląd Organizacji, Nr 6.
 7. Drobniak A. (2012), The urban resilience concept - economic perspective [w:] Drobniak A., Brandenburg H. (red.) Urban economic resilience - new concept for post-industrial city transition, Journal of Economics and Management, Vol. 10.
 8. Eliot T.S. (1991), Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 9. Gwosdz K. (2014), Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 10. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A. (2012), Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji, Przegląd Geograficzny 84.
 11. Klasik A. (2002), Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I. (2011), Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 13. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) (2011), uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., Warszawa.
 14. Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015), uchwała Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r., Warszawa.
 15. Kwai-Sang Ch., Chan B. L., Ping-Kit L. (2008), Identifying and prioritizing critical success factors for coopetition strategy, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, Iss. 4.
 16. Lozano-Platonoff A., Rudawska A., Pachciarek H. (2014), Koopetycja jako źródło tworzenia sieci międzyorganizacyjnych [w:] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Mucha-Kuś K. (2012), Strategie koopetycji - jak nimi zarządzać? [w:] Harasim J. (red.), Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 93, Katowice.
 18. Niziołek M. (2008), Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 19. Parysek J.J. (2008), Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 21. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020 (2010), Komisja Europejska, Bruksela.
 22. Tundys B. (2011), Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, Logistyka 2/2011.
 23. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu