BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyrek Krzysztof (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.)
Tytuł
Próba oceny konkurencyjności produktów wytwarzanych w Polsce na rynkach Unii Europejskiej
Attempt of the Evaluation of the Competitiveness of Products Produced in Poland on Markets of the European Union
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 132-142, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Produkt, Obroty handlowe
Competitiveness, Product, Trade turnover
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem pracy będzie zbadanie konkurencyjności produktów wytwarzanych w Polsce na rynku unijnym. W tym celu autor stawia hipotezę, która brzmi: "Konkurencyjność produktów wytwarzanych w Polsce na rynkach Unii Europejskiej zwiększa się, dzięki produktom zaawansowanym technologicznie". Do weryfikacji hipotezy wykorzystano: metody opisowo-porównawcze, metody tabelaryczne, proste metody statystyczne i wskaźnikowe. Do obliczenia konkurencyjności posłużono się metodą przewag komparatywnych według B. Balassy. Obliczono wskaźniki: RCA - wskaźnik komparatywnej przewagi eksportu dla poszczególnych grup towarowych, IMP - indeks penetracji importowej oraz RTA - indeks relatywnej przewagi handlu w 2008 r. Do analiz statystycznych struktur eksportu i importu wykorzystano Międzynarodową Standardową Klasyfikację Handlu (SITC - United Nations Standard International Trade Classification), opierającą się na podziale według grup produktów. (fragment tekstu)

This paper analyses the changes in competitiveness of products produced in Poland on the market European Union during 2004-2008. The assessment relies on such factors as: RCA (Revealed Comparative Advantage), IMP (Import Penetration Index) and RTA (The Relative Trade Advantage Index). Research relies on information on composition of imports and exports by sections according to SITC Nomenclature. Relying on the information the author has identified which sectors seem to be competitive and which do not. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balassa B., Comparative advantage, trade policy and economic development, New York University Press 1989, s.30-80.
  2. Dyrek K., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach rozwijających się - doświadczenia Irlandii [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. Karaszewski W., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
  3. Eurostat, baza danych, strona http://epp.eurostat.ec.europa.eu
  4. GUS: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
  5. Kudłacz T., Woźniak D., Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN?, "Zarządzanie Publiczne" 2009, nr 1(7).
  6. Kaliszuk E., Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski [w:] Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, red. Bąk H., Wojtkowska-Łodej G., SGH, Warszawa 2007, s. 323-369.
  7. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2000.
  8. Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, red. Żukrowska K., SGH, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu