BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierska Sylwana (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zaufanie i relacje partnerskie jako elementy kapitału społecznego determinujące rozwój klastrów
Trust and Partnership Relations as the Elements of Social Capital that Determinate Cluster Development
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 271-281, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Relacje partnerskie, Kapitał społeczny, Klastry
Trust, Partner relationships, Social capital, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zaufania i relacji partnerskich jako elementów składowych kapitału społecznego, rzutujących w zdecydowanym stopniu na procesy funkcjonowania klastrów. W części teoretycznej autorka omawia znaczenie powyższych kategorii w procesach funkcjonowania klastrów. Część praktyczna to prezentacja wyników własnych badań empirycznych, ukierunkowanych na określenie barier i uwarunkowań rozwojowych w tym obszarze. Metodami pozyskania materiałów źródłowych były (obok metody desk research): pogłębione wywiady indywidualne przeprowadzone z grupą ekspertów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Region łódzki został w badaniu potraktowany jako studium przypadku, lecz wnioski i konkluzje mogą zostać odniesione również do innych regionów kraju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present trust and partnership relations as the components of social capital, which vastly affect the processes of cluster functioning. In the theoretical part of the article the author discusses the importance of those categories in the processes of cluster functioning. The presentation of the results of author's own empirical research concerning barriers and development determinants in this area makes up the practical part of this document. To obtain source materials, the author used (beside the desk research method) in-depth individual interviews conducted with both a group of experts and representatives of local government units. The region of Lodz was treated here as a case study, but the findings and conclusions can be applied to other regions of the country as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan J. (2006), Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa.
 2. Barnett M. L., Jermier J.M., Lafferty B.A. (2006), Corporate Reputation: The Definitional Landscape, "Corporate Reputation Review", nr 9.
 3. Baron M. (2006), Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Bartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa.
 5. Bojańczyk M. (2011), Wycena i zarządzanie wartością w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, SGH, Warszawa.
 6. Crudeli L. (2006), Social Capital and economic opportunities, "The Journal of Socio-Economics", vol. 35.
 7. Ford D., Håkansson H., Johanson J. (1986), How Do Companies Interact?, "Industrial Marketing and Purchasing", nr 1.
 8. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
 9. Kaźmierski J. (2010), Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region, "Scientific Journal - Service Management", vol. VI, Szczecin.
 10. Kaźmierski J. (2012), Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Mathews M. (2008), Information, institutions and trust in clusters, DRUID 25th Celebration Conference, Kopenhaga.
 12. Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 13. Szultka S. (red.) (2012), Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa.
 14. Webster F. (1992), The Changing Role of Marketing in the Corporation, "Journal of Marketing", nr 56.
 15. Witek J. (2012), Budowanie relacji biznes - nauka - samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 719 - "Ekonomiczne problemy usług", nr 94, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu