BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Rola państwa w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej w Polsce
The Role of the State in Financing R&D Activities in Poland
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 211-222, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Placówki badawczo-rozwojowe, Polityka badawczo-rozwojowa, Źródła finansowania
R&D facility research, R&D policy, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego referatu jest analiza sfery badawczo-rozwojowej w Polsce. Autorka podjęła próbę analizy roli rządu w procesie finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Państwo odgrywa w tej dziedzinie bardzo dużą rolę, gdyż wobec niedoskonałości funkcji samoregulacyjnej rynku nie jest w stanie zapewnić odpowiednio wysokiego poziomu finansowania innowacyjności gospodarki. Źródłami wykorzystywanymi w pracy są: literatura o tematyce sfery badawczo-rozwojowej, artykuły prasowe, dane Głównego Urzędu Statystycznego, ustawy, a także dokumenty udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (fragment tekstu)

In an open global economy, competitiveness lies in the capacity of businesses to create high value-added goods and services. A move towards innovation- based sustainable growth is therefore at the heart of the our country response to globalization. Research and innovation can also offer solutions to overcome the great challenges that face our continent and the whole world, challenges such as energy security, climate change, environmental degradation, exclusion of vulnerable groups, ageing population and disabilities, global health threats, and demographic developments. The article describe the research and development activity in Poland. The aim of this article is to discuss how important is the role of government in finance R&D. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Nauka i technika w rozwoju gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 2. Bieliński J. (red.), Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 3. Boguta M., Bylicki A., Polityka naukowa, badawcza i rozwojowa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Gliwice 1998.
 4. Stefaniuk P., Polski potencjał naukowo-badawczy, "Boss Gospodarka" nr 4/2004.
 5. Kubielas S., Makroekonomiczne uwarunkowania polityki naukowo- technologicznej, KBN, Warszawa 2001.
 6. Kozłowski J., Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, "Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" - Suplement 4/2009.
 7. Kozłowski J. (red.), Raport z badań: Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce. Propozycja na lata 2005-2013, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2005.
 8. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Warszawa 2007.
 9. Nauka i technika w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 10. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 11. Rejn B., Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) - nakłady, efekty, "Studia i Prace ZBSE GUS i PAN", Zeszyt 286, Warszawa 2003.
 12. Rozmus A., Cyran K., Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach - diagnoza i próba oceny, "e-Finanse" - Finansowy Kwartalnik Internetowy, nr 4/2009.
 13. Samojlik B. (red.), Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 14. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 36, poz. 170, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r., Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.).
 16. Weresa M. A., Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 17. Wiankowski S., Okrasa Z., Boguta M., Borowicz L., Borzęcki J., Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005.
 18. Wiankowski S., Borzęcki J., Prywatyzacja i reorganizacja jednostek badawczo-rozwojowych, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2002.
 19. http://www.unijne.org/info/, odczyt: 09.05.2010
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu