BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konowalczuk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości
Cost Approach in Poland - the Assessment of the Real Estate Valuation Methodology
Źródło
Świat Nieruchomości, 2017, nr 2(100), s. 11-18, rys., bibliogr. 51 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Szacowanie wartości, Metodyka wyceny
Real estate valuation, Value estimation, Valuation methodologies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H54
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejście kosztowe powiązane z kategorią wartości odtworzeniowej nie posiada zdolności do wyjaśniania i interpretacji coraz bardziej złożonych relacji rynkowych. Koszt nie jest postrzegany, jako czynnik kształtujący wartość rynkową z wykorzystaniem zasady substytucji. Kosztom należy przywrócić dynamiczne znaczenie kluczowego czynnika informującego o stanie równowagi rynku i wskazującego jego ich siłę przekształcania projektów inwestycyjnych w wartość rynkową. Przedstawiono propozycję rezygnacji z odrębnej kategorii wartości odtworzeniowej oraz wykorzystania podejścia kosztowego do określania wartości rynkowej nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

Cost approach related to the category of replacement value does not have the ability to explain or interpret increasingly complex relationships on the market. Cost is not seen as a factor which affects market value using the substitution principle. Costs must regain their dynamic significance as a key factor providing information about the state of market equilibrium and pointing to its power to transform costs into market value. The paper proposes the abandonment of a separate category of replacement value in favour of using the cost approach in real estate valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beale, Т. (2015). Real Estate Theory versus Practices: A Case Study of Valuation Practices of Jamaican Valuers. The Appraisal Journal, 83(2), 113-125.
 2. Bistyp. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych, III kwartał 2016 (2016). Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Bowes, E. N. (2011). In defense of the Cost Approach. Chicago: Appraisal Institute.
 4. Boykin, J. H. (2001). Land Valuation: Adjustment Procedures and Assignments. Chicago: Appraisal Institute.
 5. Dydenko, J., Telega, T. (2016). Wycena nieruchomości. Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Europejskie Standardy Wyceny 2000, wydanie polskie (2001). Warszawa: PFSRM.
 7. Europejskie Standardy Wyceny 2009, wydanie szóste (2006). Warszawa: PFSRM.
 8. Europejskie Standardy Wyceny 2012 (2012). Warszawa: PFSRM.
 9. Foltyn-Zarychta, M. (2010). Efekty międzygeneracyjne - etyczne aspekty dyskontowania. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (1/1), 125-137.
 10. Habdas, M. (2012). Publiczna własność nieruchomości. Warszawa: LexisNexis.
 11. Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243-1248.
 12. Helin, A. (2004). Ustawa o rachunkowości, komentarz. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
 13. Hendriksen, E. A, Von Breda, M. F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
 14. Hoppe, H. H. (2011). Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii. Warszawa: Fijorr Publishing.
 15. jednolite standardy praktyki zawodowej szacowania nieruchomości USA (1994). (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, Appraisal Standards Board (ASB) of The Appraisal Foundation, USA 1994). Warszawa: PFSRM.
 16. Konowalczuk, J. (2014). Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa: Poltex.
 17. Konowalczuk, J. (2017). The problem of reflecting the market in the legal principles of real estate valuation in Poland. How to eliminate the "legal footprint"?. Real Estate Management and Valuation, publikacja w druku.
 18. Kucharska-Stasiak, E. (2011). Pomiar wartości na gruncie ekonomii - reperkusje dla wyceny nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19(10), 7-17.
 19. Kucharska Stasiak, E. (2012). Wycena bez wartości - przyczyny i skutki. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(2), 5-20.
 20. Kucharska-Stasiak, E. (2014). Reproduction of the real estate valuation methodology in practice. Attempt at identifying sources of divergences. Real Estate Management and Valuation, 22(2), 67-79.
 21. Kucharska-Stasiak, E., Zróbek, S. (2015). An Attempt to Exemplify the Economic Principles in Real Property Valuation. Real Estate Management and Valuation, 23(3), 5-13.
 22. Mączyńska, E. (2011). Gdy sługa staje się panem czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. wydanie polskie (2006). Warszawa: PFSRM.
 24. Mooya, M. M. (2016). Real Estate Valuation Theory. A critical appraisal. Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 25. Ostrom, E. (2013). Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 26. Zagóra-Jonszta, U. (red.). (2014). Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości (2014). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 27. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (2009). Warszawa: PFSRM.
 28. Prystupa, M. (2012). Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu kosztowym. Warszawa: Almamer Szkoła Wyższa.
 29. Ratajczak, M. (2014). Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), 2 59-270.
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 ze zm.).
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 1998 nr 98 poz. 612).
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2002 nr 230 poz. 1924).
 33. Sandel, M. J. (2013). Czego nie można kupić za pieniądze. Warszawa: Kurhaus.
 34. Sayce, S., Smith, J., Cooper, R., Venmore-Rowland, P. (2006). Property Appraisal: From Value to Worth. Oxford: Blackwell Publishing.
 35. Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli. Nr 118 wg cen IV kwartału 2016 r. (2016). Warszawa: Wacetob Sp. z o.o. Dział Nieruchomości.
 36. Sekocenbud. Zeszyt 69/20/611691) Biuletyn cen obiektów budowalnych. BCO. Części - obiekty kubaturowe, IV kwartał 2016 r. (2016). Warszawa: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z o.o.
 37. Serwis Informacji Cenowych Budownictwa. Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane. IV kwartał 2016 (2016). Poznań: "Orgbud-Serwis" - Sp. z o. o.
 38. Smith, W. L. (2013). Racjonalność w ekonomii. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 39. Standardy Wyceny R1CS 2012. Wydanie polskie (2012). Wielka Brytania: The Royal Institution of Chartered Surveyors, Surveyorscort Westwood Business Park.
 40. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych (1995). Warszawa: PFSRM.
 41. Stiglitz, J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 42. Kler, J. (2015). Dobra publiczne: wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: PTE.
 43. Dydenko,). (red.). (2012). Szacownie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 44. The Appraisal of Real Estate 14th Edition, (2013). Chicago: Appraisal Institute.
 45. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 ze zm.).
 46. Hopfer, A. (red.) (1997). Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 1. Warszawa: Twigger S.A.
 47. Wytyczne w sprawie wyceny środków trwałych (1994). (2 edycja, kwiecień 1988 wraz z uzupełnieniami z. 1989 r. i 1992 r.; Asset Valuation Standards for Europe, The European Group of Valuers of Fixed Assets). Warszawa: PFSRM.
 48. Zarychta, M. (2008). Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 49. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia I marca /995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości (M.P. 1995 nr 13 poz. 163).
 50. Zawilińska, B. (2014). Ekonomiczna wartość obszarów chronionych. Zarys problematyki i metodyka badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 12(936), 113 129.
 51. Źróbek, S. (2011). Sposób optymalnego użytkowania nieruchomości - ujęcie definicyjne i metodyczne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 19( 1), 19-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu