BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fill Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy
Some Remarks about the Nature of the Preemption Right for the Municipality
Źródło
Świat Nieruchomości, 2017, nr 2(100), s. 19-22, bibliogr. 22 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Gmina, Obrót nieruchomościami, Regulacje prawne, Akt notarialny
District, Real estate trade, Legal regulations, Notarial act
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K120
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosowanie prawa pierwokupu przez gminę może powodować wiele wątpliwości praktycznych oraz teoretycznych. Należą do nich m. in. kwestia możliwość ustanowienia umownego prawa pierwokupu, zagadnienie pominięcie formy aktu notarialnego przy jego ustanawianiu oraz przesłanki stosowania pierwokupu w przypadku zbycia lub podziału obciążonego prawa. Wiele wątpliwości wiąże się także z niektórymi zagadnieniami proceduralnymi. W tym obszarze komentarza wymaga problematyka m.in. możliwości dokonywania zmian w treści umowy warunkowej. Za szerszy problem teoretyczny można natomiast uznać funkcje prawa pierwokupu jako instrumentu ograniczającego swobodę obrotu nieruchomościami. Celem niniejszego artykułu jest zwięzła charakterystyka wskazanych zagadnień oraz próba rozwiązania problemów z nimi związanych. (abstrakt oryginalny)

Applying the preemption right by the municipality can cause many practical and theoretical doubts. These include, among others, the problem of the possibility of establishing a preemptive contractual right, the issue of omitting the form of a notarial deed when it is established, and the conditions for the application of preemption in the event of divestiture or division of burdened law. Many doubts are also related to some procedural issues. In this area some issues, such as a possibility of making changes in the content of the conditional agreement, require commentary. On the other hand, the function of the right of preemption as an instrument restricting the freedom of trade can be regarded as a broader theoretical problem. The purpose of this article is to summarise the characteristics of the issues and to identify solutions to problems related to them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek, G. (red.) (2007). Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Tom 2. Warszawa: Lexis Nexis.
 2. Bieniek, G., Rudnicki, S. (2011). Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: LexisNexis.
 3. Bończak-Kucharczyk, E. (2013). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Kidyba, A. (red.) (2010). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczególna. TOM III. Warszawa : Wolters Kluwer.
 5. Kijowski, D. (2005). Umowa w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń: TNOIK.
 6. Mularski, K., Olejniczak, A. (2013). Ochrona uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przed pozornymi oświadczeniami woli. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 2942.
 7. Pazdan, M. (1997). Bezwarunkowa sprzedaż nieruchomości wbrew umownemu prawu pierwokupu, [w:] A. Oleszko (red.), Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej. Kraków: Zakamycze.
 8. Postanowienie SN z dnia 1 grudnia 1971 r. (III CRN 320/71).
 9. Postanowienie SN z dnia II lipca 2012 r. (II CSK 621/11).
 10. Postanowienie SN z dnia 17 lipca 2008 r. (II CSK 114/08).
 11. Radwański, Z., Olejniczak, A. (2005). Zobowiązania - część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 12. Safian, M. (2009). [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088, Tom II. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 13. Uchwała SN z dnia 22 października /970 r. (III CZP 64/70, OSNC 1971).
 14. Uchwala SN z dnia 5 października 2005 r. (III CZP 63/03).
 15. Uchwala SN z dnia 10 marca 2005 r. (CZP 10/92, OSP 1993).
 16. Ustawa z dnia 21 sierpnia /997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U2015poz. 1774 ze zm.).
 17. Ustawa z dnia 25 kwietnia /964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U 2013 poz. 707 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 8 marca /990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515 ze zm.).
 20. Wyrok SN z dnia 19 lutego 2002 г. (IV CKN 784/00, OSP 2003).
 21. Wyrok SN z dnia 7 maja 2009 г. (IV CSK 552/08).
 22. Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2005 г. (V CK 177/02).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu