BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trembecka Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości na proces ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi
The Influence of Undetermined Legal Status of Real Properties on the Process of Determining Compensation for Properties Expropriated for Roads
Źródło
Świat Nieruchomości, 2017, nr 2(100), s. 23-29, tab., bibliogr. 17 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Odszkodowania, Status prawny
Real estate, Compensation, Legal status
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R52
streszcz., summ.
Abstrakt
Uregulowania zawarte w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w istotny sposób przyspieszyły proces wywłaszczania nieruchomości pod drogi. Usprawnienia te nie dotyczą jednak odszkodowań, które ustalane są w odrębnych postępowaniach, w odległym czasie i w praktyce napotykają na problemy geodezyjno-prawne. Na mocy tej ustawy podmioty publicznoprawne uzyskują prawo własności nieruchomości lub ich części także w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. wówczas, gdy nie jest wiadomo komu jest to prawo odbierane. Celem opracowania jest analiza wpływu nieuregulowanych stanów prawnych wywłaszczanych nieruchomości na proces ustalania odszkodowania. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że nieuregulowany stan prawny nieruchomości powoduje konieczność zawieszania postępowań odszkodowawczych w celu ustalenia zasięgu i podmiotów wywłaszczanych praw. Na podstawie przeprowadzonych badań postępowań odszkodowawczych na terenie Krakowa w okresie 2014-2016 r. podjęto próbę zidentyfikowania problemów występujących w praktyce w szczególności spowodowanych niewyjaśnionym stanem prawnym nieruchomości wywłaszczanych pod drogi. Wskazano na zasadność wprowadzenia precyzyjnych uregulowań prawnych, dotyczących trybu postępowania w takich sytuacjach, co pozwoliłoby wyeliminować niejednolitą praktykę a także rozbieżną linię orzecznictwa sadowoadministracyjnego. Dodatkowym problemem jest brak uregulowań, co do zasad ustalania odszkodowania w przypadku obciążenia nieruchomości wieloma ograniczonymi prawami rzeczowymi. (abstrakt oryginalny)

The regulations contained in the Act on Special Rules for the Preparation and Implementation of Investments in Public Roads have significantly accelerated the process of real estate expropriation for roads. These improvements, however, do not apply to compensations, which are determined in separate proceedings much later, facing surveying and legal problems. Under this Act, public entities gain ownership rights to real properties or their parts, also with regard to real properties with undetermined legal status, i.e. when it is not clear who is deprived of this right. This study aims to analyse the influence of undetermined legal status of expropriated real properties on the process of determining compensation. The research thesis of this article is the statement that undetermined legal status makes it necessary to suspend compensation proceedings in order to determine the extent and entities of the expropriated rights. Basing on the performed studies regarding the compensation proceedings conducted in Krakow in the period of 2014-2016, an attempt was made to identify the problems existing in practice, especially those related to the undetermined legal status of real properties expropriated for roads. The author emphasises the need of introducing precise legal regulations concerning the procedure in such situations, which would allow to eliminate non-uniform practice as well as discordant judgments of administrative courts. The additional problem is the lack of regulations on the rules for determining compensation if a given real property is subject to numerous limited property rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gdesz, M., Trembecka, A. (2011). Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi. Katowice: Wydawnictwo Gall.
 2. Nalepka, A. (2008). Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Świat Nieruchomości, 63(1), 8-12.
 3. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych (2012). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 ze zm.).
 5. Trembecka, A. (2013). Analiza dokumentacji geodezyjnej i prawnej w procesie wywłaszczania pod drogi. Przypadek Krakowa. Geodesy and Cartography, 1, 66-84.
 6. Trembecka, A. (2015a). Analiza trybów wywłaszczania nieruchomości pod drogi oraz odszkodowań z tego tytułu na przykładzie miasta Krakowa, [w:] T. Budzyński (red.), Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 7. Trembecka, A. (2015b). Gospodarka nieruchomościami. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 8. Trojanek, M. (2010). The process of acquiring rights to properties with regard to realisation of public investment projects (selected problems), [w:] S. Źróbek (red.), Some aspects of compulsory purchase of land for public purposes. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości.
 9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013. poz. 687 ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998 nr 133 poz. 872 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U 2016 poz. 2147 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 1380).
 13. Walacik, M. (2014). Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne. Olsztyn: Wydawnictwo NDB.
 14. Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2009 г. (I OSK 29/08).
 15. Wyrok TK z dnia 25 listopada 2003 r. (K 37/02, OTK-A 2003/9/96).
 16. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. (SA/WA 157/07).
 17. Źróbek, S., Walacik, M. (2008). Analiza porównawcza wybranych zagadnień wywłaszczania nieruchomości w Polsce i za granicą. Przegląd Geodezyjny, 12,4-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu