BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suszyńska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Boruta Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości
Comprehensive Housing Solutions for Seniors - a Response to Demographic Challenges of the Future
Źródło
Świat Nieruchomości, 2017, nr 2(100), s. 45-50, rys., bibliogr. 28 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Demografia, Ludzie starsi, Mieszkania
Demography, Elderly people, Dwellings
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R30
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja koncepcji optymalnego środowiska mieszkaniowego dla osób starszych. Temat ten wydaje się być szczególnie aktualny w obliczu problemu starości demograficznej, jak i tendencji demograficznych warunkujących obecny i przyszły kształt zasobów mieszkaniowych dla seniorów. Opracowanie stanowi studium przypadku - w pracy omówiono przykład kompleksu mieszkaniowego Weidevogelhof w Holandii, którego innowacyjne rozwiązania architektoniczne, infrastrukturalne i społeczne wpisują się w koncepcję środowiska przyjaznego seniorom. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to outline the problem of the optimal housing environment for the elderly. The issue appears to be critically essential in the context of demographic aging in Europe and other demographic trends determining the current and future shape of senior housing. The paper discusses the characteristics of and focuses on the model example, i.e. a housing complex Weidevogelhof in the Netherlands whose innovative architectural, infrastructural and social solutions fit into the concept of "senior-friendly environment". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1, 159.
 2. Abramsson, M. (2004). Bostadsval och boendepreferenser - En oversikt av tidigare studier, Fran eget smdhus till allmannyttan. Sztokholm: Institutet for Framtidsstudier.
 3. Abramsson, M., Berg, T. (2004). Hur bor och hur viii rekordgenerationen bo? Resultat fran en intervjustudie. Sztokholm: Kungliga Tekniska Hogskolan.
 4. Abramsson, M., Niedomysl, T. (2008). Aldre personers flyttningar och boendepreferenser. Institutet for Framtidsstudier. SOU 2008:113. Sztokholm: Bilaga -del В.
 5. Alley, D., Liebig, P., Pynoos, J., Banerjee, Т., Choi., I. H. (2007). Creating Elder-Friendly Communities: Preparations for an Aging Society, Journal of Gerontological Social Work, 49(1-2), 1 18.
 6. Balcerzak-Paradowska, B. (2008). Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych, [w:] A. Karpiński, A. Rajkiewicz (red.), Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działań. Warszawa: PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".
 7. Błędowski, P., Kubicki, P. (2014). Lokalna polityka społeczna wobec nowych wyzwań. Od interwencji do aktywizacji. Polityka Społeczna, 3, 34-36.
 8. Błędowski, P., Szatur-Jaworska, В., Szweda Lewandowska, Z., Kubicki, P. (2012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: IPiSS.
 9. Bonvalet, С, Ogg, |. (2008). The housing situation and residential strategies of older people in France. Ageing soc, 28, 753-777.
 10. Eurostat, (2014). Population pyramids, EU-28, 2014 and 2080. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php (01.07.2016).
 11. Gawron, H. (2012). Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania Ina przykładzie Poznania). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 12. Gibler, К. M., Clements III, 1. S. (2011). Testing a forecast model to predict movement of older Americans into retirement housing. International Journal of Housing Markets and Analysis, 4(1), 18-30.
 13. Greenfield, E. A., Oberlink, M., Scharlach, A. E" Neal, M. В., Stafford, P. B. (2015). Age-friendly community initiatives: Conceptual issues and key questions. Gerontologist, 55(2), 191-198.
 14. Hunt, M.E., Gunter Hunt, G. (2009). Naturally occurring retirement communities. lournal of Housing for the Elderly, 3 (34), 3-22.
 15. Jeste, D. V., Blazer, D. G., Buckwalter, К. C, Cassidy, K. L. K" Fishman, L., Gwyther, L. P., Levin, S.M., Phillipson, C, Rao, R. R., Schmeding, E., Vega, W. A., Avanzino, J. A., Glorioso, D. K., Feather, J. (2016). Age-friendly communities initiative: public health approach to promoting successful aging. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 24(12), 1158-1170.
 16. Judd, В., Bridge, C, Davy, L., Adams, Т., Liu, E. (2012). Downsizing in later Life: Myths and Realities Concerning the Movement of Older People in the Housing Market, Workshop 15.ENHR2012.
 17. Kałuża-Kopias, D. (2011). Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] ). T. Kowaleski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Kędelski, M., Paradysz, J. (2006). Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 19. Komisja Europejska, (2015). The 2015 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060). Bruksela.
 20. Kulander, M. (2013). Do the elderly move at the right time?, niepublikowana rozprawa doktorska. Sztokholm: Kungliga Tekniska Hogskolan.
 21. Regnier, V. (2013). USC Apartment for Life. San Francisco: Blurb.
 22. Rembiasz, M. (2015). Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP, Strategie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomiczne Problemy Usług, (848)116,139 148.
 23. Stimson, R. J., McCrea, R. (2004). A push-pull framework for modeling the relocation of retirees to a retirement village: the Australian experience. Environment and Planning A, lb, 1451-1470.
 24. Strączkowski, Ł. (2013). Postawy mieszkaniowe klientów-seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego. Studia Ekonomiczne, 155,200-212.
 25. Suszyńska, K. (2014). Doświadczenia społecznego budownictwa w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce. Niepublikowana rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania.
 26. Szukalski, P. (2009). Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 27. Trimbos Institute (2015). Pobrane z: https://www.truedoors.com/helping-seniors-to-feel-at-home/research-by-trimbos-institute/ (23.03.2017).
 28. Zaniewska, H. (red.) (2011). Mieszkania starszych ludzi w Polsce - sytuacja i perspektywy zmian. Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu