BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Benduch Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Butryn Krzysztof (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów
Practical Aspects of Determining Usable Floor Area of Buildings and Premises for Various Purposes
Źródło
Świat Nieruchomości, 2017, nr 2(100), s. 51-56, tab., bibliogr. 24 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Nieruchomości mieszkaniowe, Podatek od nieruchomości, Regulacje prawne
Real estate housing, Property tax, Legal regulations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K110
streszcz., summ., Niniejszy artykuł jest wynikiem badań naukowych realizowanych w ramach Grantu Dziekańskiego numer 15.11.150.455/17 w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Abstrakt
Pole powierzchni użytkowej to jeden z najistotniejszych atrybutów przestrzennych budynków i lokali. Stanowi podstawę ich opodatkowania, jest najczęściej stosowanym przelicznikiem wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych. Niestety, obowiązujące uregulowania prawne dotyczące rejestrowania powierzchni użytkowej pozostają niespójne i nieprecyzyjne. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania głównych problemów związanych z określaniem pola powierzchni użytkowej budynków i ich części dla różnych celów. Porównane zostają definicje powierzchni użytkowej zawarte w stosownych aktach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących katastru oraz opodatkowania nieruchomości. Autorzy wskazują konsekwencje występujących różnic i niedoskonałości tych definicji. Omówione zostają zasady kwalifikowania poszczególnych pomieszczeń do pola powierzchni użytkowej. (abstrakt oryginalny)

Usable floor area is one of the most important spatial attributes of buildings and premises. It is the basis of their taxation, as well as the most frequently used conversion factor for calculating the value of built-up land and premises. Unfortunately, the current legal regulations on usable floor area records remain inconsistent and imprecise. This paper is an attempt to identify the main problems related to the determination of usable floor area of building structures and their parts for various purposes. The definitions of usable floor area contained in the relevant legislation will be compared, with particular regard to the provisions on the cadastre and real property taxation. The authors emphasise the consequences of the existing differences and imperfections of these definitions and discuss the criteria for classifying specific space as usable floor area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boriczak-Kucharczyk, E. (2013). Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych: Komentarz. Wolters Kluwer.
 2. Budzyński, T. (2012). Obliczanie powierzchni nowo budowanych lokali i budynków według jednolitych zasad. Przegląd Geodezyjny, 84(6), 31.
 3. Busko, M. (2015). Analiza przepisów prawa w zakresie wyznaczania powierzchni użytkowej budynku i lokalu mieszkalnego. Przegląd Geodezyjny, 87(12), 812.
 4. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, (2017). Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl (24.04.2017).
 5. Etel, L. (2013). Podatek od nieruchomości: Komentarz. Wolters Kluwer.
 6. Etel, L., Dowgier, R. (2013). Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany. Wydawnictwo Temida 2.
 7. Karabin, M. (2011). Problematyka powierzchni użytkowej lokalu jako obiektu w katastrze nieruchomości. Przegląd Geodezyjny, 83(11), 3-9.
 8. Korzeniewski, W. (2008). Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków. Stosowanie przepisów prawnych i norm. Warszawa: Oficyna Wydawnicza POLCEN.
 9. Modelska, K. (2013). Problem niejednoznaczności oznaczenia powierzchni użytkowej lokali w operacie ewidencji gruntów i budynków. Przegląd Geodezyjny, 85(10), 3-11.
 10. PN-70/B-02365 - Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru.
 11. PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 12. Pokorska, Ł., Kysiak, A. (2012). Interpretacja spornego zagadnienia obliczania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, 18(168), 199-204.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016 poz. 1034).
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. 2016 poz. 312 ze zm.).
 16. Szymczak, M. (red.) (1984). Słownik języka polskiego, t. 1 -3. Warszawa: PWN.
 17. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2015 poz. 520 ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1865 ze zm.).
 21. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2015 poz. 1865 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).
 23. Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (2013). jakie pomieszczenia zaliczają się do powierzchni użytkowej w rozumieniu programu "Mieszkanie dla młodych". Pobrane z: https://mib.gov.pl/media/4610/powierzchnia_uzytkowa_wyjasnienia_do_MdM.pdf (24.04.2017).
 24. Zbroś, D. (2016). Zasady obliczania powierzchni użytkowej budynków według dwóch obecnie obowiązujących norm polskich. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 3, 19-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu