BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie publiczne - rozważania o granicach
Public Management - Deliberations Concerning Boundaries
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 2 (40), s. 7-16, tab., bibliogr. 20 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Organizacje publiczne, Sektor publiczny, Zarządzanie
Public organisations, Public sector, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest włączenie się w dyskusję nad granicami zarządzania publicznego. W podjętych rozważaniach - bazując na analizie literatury przedmiotu - odniesiono się do następujących zagadnień: (1) ujęcia zarządzania i pojęć bliskoznacznych, takich jak administrowanie, rządzenie i dowodzenie; (2) granic zewnętrznych zarządzania (w stosunku do działań o charakterze niekierowniczym; (3) istoty organizacji publicznych, heterogeniczności kategorii "organizacji publicznych" i zjawiska intensyfikacji współpracy pomiędzy organizacjami publicznymi a organizacjami biznesowymi i społecznymi; (4) problemów adaptowania metod biznesowych w organizacjach publicznych. W warstwie postulatywnej opracowania przedstawiono propozycję zarysowania zakresu znaczeniowego i bardziej wyrazistych granic pojęcia "zarządzanie" względem wyodrębnionego zbioru pojęć bliskoznacznych odnoszących się do działań kierowniczych i występujących w praktyce funkcjonowania sektora publicznego. Zastrzeżono przy tym, że dokonany wybór wyróżników pojęć, a także wskazanie ich typowych stanów, powinny być traktowane jako propozycja wstępna, otwarta na uargumentowane zmiany i uzupełnienia. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to join a discussion on the limits of public management. Based on an analysis of the literature, the authors discuss the following issues: (1) the way management and synonymous notions, such as administration, governing and command, are described; (2) the outer limits of management (in relation to actions of non-managerial character); (3) the nature of public organizations, the heterogeneity of the category of 'public organizations', and intensification of the cooperation between public organizations and business and social organizations; (4) the problems of adapting business methods to public organizations. The authors posit the need to precisely define the meaning and the limits of the concept of 'management' in relation to a set of synonymous notions referring to managerial actions occurring in the functioning of the public sector. They also stipulate that their choice of notion characteristics and indications of their typical states, should be treated as an initial proposal, open for discussion and modification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyne, G.A., Walker, R.M. (2010). Strategic management and public service performance: The way ahead. Public Administration Review, December, Special Issue, 185-192.
 2. Dmochowski, M., Jurczuk, A. (2003). Świadczenie usług publicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - funkcjonujące rozwiązania i kierunki przemian. Samorząd Terytorialny, 3, 70-75.
 3. Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) (2009), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 4. Guz, H. (2012). Administrowanie czy zarządzanie środkami unijnymi? Zarządzanie Publiczne, 2 (20), 42-57.
 5. Hazlett, S.A., McAdam, R., Walker, T. (2013). The role of operations management in public sector policy and practice alignment: a local government analysis. Production Planning & Control, 24, 988-1001.
 6. Iwankiewicz-Rak, B. (1997). Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 7. Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie Publiczne, 1, 7-20.
 8. Karwan, K., Markland, R. (2006). Integrating service design principles and information technology to improve delivery and productivity in public sector operations: the case of South Carolina DMV. Journal of Operations Management, 24 (4), 347-362.
 9. Kleer, J. (2005). Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny. W: J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie (s. 12-22). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 10. Kożuch, B. (2002). Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia. Współczesne Zarządzanie, 2, 21-37.
 11. Lichtarski, J. (2000). Funkcja personalna a zarządzanie personelem. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka (s. 237-243).
 12. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Markowski, T., Banachowicz, B. (2003). Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Współczesne Zarządzanie, 4, 27-40.
 14. Nierenberg, B., Batko, R., Sułkowski, Ł. (red.) (2015). Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Radnor, Z., Bateman, N. (2016). Debate: The development of a new discipline - public service operations management. Public Money & Management, 36 (4), 246-248.
 16. Rogoziński, K. (2008). Sfera publiczna fundamentem sektora usług publicznych. Współczesne Zarządzanie, 1, 5-18.
 17. Stanton, W.J., Sommers, M.S. (1987). Fundamentals of Marketing. London: McGraw Hill.
 18. Sudoł, S. (2011). Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu. W: W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia (s. 111-121). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 19. Sześciło, D. (2015). Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych. Zarządzanie Publiczne, 1 (31), 13-21.
 20. Zieleniewski, J. (1982). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu