BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szabłowski Józef (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku)
Tytuł
Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora
Innovation in Higher Education as the Basis for the Modernization of the Sector
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 2 (40), s. 17-32, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Innowacje, Szkolnictwo wyższe, Wiedza, Jakość kształcenia, Ranking szkół wyższych
Innovations, Higher education, Knowledge, Quality education, Ranking of higher education institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacje w szkolnictwie wyższym oznaczają wszelkie zmiany, które mogą być ocenione pozytywnie z punktu widzenia konkretnego kryterium: wyrównywania szans edukacyjnych, oddziaływania szkolnictwa na innowacje w gospodarce, poprawy przygotowania absolwentów do aktywności zawodowej czy ich uczestnictwa w życiu publicznym. Do innowacji zgodnie z dalszymi rozważaniami można zaliczyć utworzenie uczelni niepublicznych i uczelni zawodowych, zmiany w programach studiów, usprawnienie realizacji procesu dydaktycznego, wprowadzanie nowych metod badań naukowych i wiele innych. Szkolnictwo wyższe w Polsce wymaga rekonstrukcji. Procesy prywatyzacji przyjęły w tym sektorze niewielką skalę. Liczba miejsc dla studiujących na uczelniach państwowych wzrosła w okresie transformacji trzyipółkrotnie. Studenci uczelni niepublicznych, w których studia są odpłatne, praktycznie nie otrzymują pomocy ze strony państwa. Ranga polskich uniwersytetów w rankingach jest niska, a innowacyjność gospodarki polskiej należy do najniższych w Unii Europejskiej. Innowacyjność tej gospodarki zależy od wielu czynników, ale nie bez znaczenia jest dla niej przepływ wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej oraz sposób przygotowania absolwentów szkół wyższych. Opracowanie przygotowano na podstawie wybranej literatury, analizy materiałów statystycznych, własnych badań i doświadczeń, zdobytych m.in. w czasie pełnienia przez autora w latach 2000-2005 funkcji Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. (abstrakt oryginalny)

In higher education, innovations are all changes that can be positively evaluated from the point of view of one particular criterion: equalizing educational opportunities, the education system's impact on innovations in the economy, improvement of graduates' professional skills or their involvement in public life. As we will show in the article, the following can be considered as innovations: creation of non-public higher education establishments and vocational schools, changes in study programmes, improving teaching methods, implementing new methods of scientific research and so on. Higher education in Poland requires reconstruction. A considerable part of the sector remains non-privatized. The number of places available for students at state-owned universities today is 3.5 times bigger than before the transformation. Students of non-public universities, who pay tuition fees, are practically deprived of all state aid. Polish universities occupy low places in international rankings, and the innovativeness of the Polish economy is among the lowest in Europe and in the European Union. This innovativeness depends on many factors, but transfer of research results from the academe to the economy as well as preparing graduates for their professional careers are among the most important ones. The article is based on selected literature, analysis of statistical data, own research, and experience gathered e.g. while the author was the chairman of the Conference of Presidents of Non-public Universities in the years 2000-2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń, L. (2001). Programy kształcenia w zakresie innowacyjności w wyższych szkołach menadżerskich. W: J. Szabłowski (red.), Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce (s. 181-186). Warszawa - Białystok: KRUN.
 2. Blumsztajn, A. (2003). Modele wyrównywania szans edukacyjnych: Stany Zjednoczone i Francja. Polityka Społeczna, nr 5/6, s. 12-19.
 3. Dahlman, C., Andersson, T. (red.) (2000). Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition. Paris: OECD - World Bank Institute.
 4. Drucker, P. F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Tłum. A. Ehrlich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne.
 5. Dutta, S., Lanvin, B., Wunsch-Vincent, S. (red.) (2015). The Global Innovation Index. Effective Innovation Policies for Development. Fontainebleau, Ithaca, Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO.
 6. Gołębiowski, T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.). (2005). Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 7. Guliński, J., Zasiadły, K. (red.) (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Warszawa: PARP.
 8. GUS (1991). Rocznik statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 9. GUS (1992). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 10. GUS (1994). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 11. GUS (1996). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. GUS (2008). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 13. GUS (2015). Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 14. Kukliński, A. (red.) (2001a). Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: KBN.
 15. Kukliński, A. (2001b). Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Zarys programu badań. W: J. Szabłowski (red.), Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce. Warszawa - Białystok: KRUN.
 16. Kukliński, A. (red.) (2003). Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: KBN.
 17. Misztal, B. (2000). Przedmowa. W: B. Misztal (red.). Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Kraków: Universitas.
 18. MNiSW (2009). Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 19. Nowaczyk, G., Kolasiński, M. (red.) (2004). Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB.
 20. OECD (1992). Technology and Economy. The Key Relationship. Paris: OECD.
 21. OECD (2000). Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Tłum. S. Bijak i in. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej.
 22. Samsonowicz, H. (2001). Popyt na wiedzę. W: J. Szabłowski (red.). Księga 10-lecia. Uczelnie niepaństwowe w Polsce 1991-2001. Warszawa: Perspektywy Press.
 23. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Tłum. J. Grzywicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 24. Woźnicki, J. (red.). (1997). Współodpłatność za studia dzienne. Warszawa: ISP.
 25. Wójcicka, M. (2002). Innowacje w szkolnictwie wyższym - warunki powodzenia. W: M. Wójcicka (red.), Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym (s. 15-25). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW.
 26. Zdrada, J. (2001). Szkolnictwo wyższe u progu nowego roku akademickiego 2001/2002. W: J. Szabłowski (red.), Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce. Warszawa - Białystok: KRUN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu