BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gala Kamil (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), Bobrowski Michał (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Tytuł
Lojalność klientów w ubezpieczeniach autocasco
Customer Loyalty in Motor Own Damage Insurance
Źródło
Śląski Przegląd Statystyczny, 2017, nr 15 (21), s. 81-98, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Silesian Statistical Review
Słowa kluczowe
Lojalność klientów, Ubezpieczenie AUTOCASCO, Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Modele liniowe
Customer loyalty, Auto accident and theft insurance (autocasco), Motor insurance, Linear models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu statystycznego modelowania lojalności klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych - ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) oraz ubezpieczeniu autocasco (AC). Obowiązkowe ubezpieczenie OC p.p.m. chroni przed finansowymi konsekwencja-mi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, natomiast dobro-wolne ubezpieczenie AC pokrywa koszty związane z naprawą pojazdu uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych lub jego kradzieżą. Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na decyzję klienta o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia AC w tym samym zakładzie ubezpieczeń lub o zmianie ubezpieczyciela. W tym celu zostały przeanalizowane dane pochodzące z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo została zbadana korelacja między lojalnością klienta a liczbą szkód z tytułu zawartej umowy AC.(abstrakt oryginalny)

This paper addresses the issue of statistical modeling of customer loyalty in automobile insurance, primarily voluntary motor own damage (MOD) insurance. The paper presents the results of the research study conducted on the basis of the data from the Polish Insurance Guarantee Fund. The main goal of the study was to identify key factors influencing the customer's decisions regarding MOD insurance - renewing the policy or switching to another insurer. This goal was achieved with the use of descriptive statistics, analysis of correlation and generalized linear models. The results obtained for MOD insurance were compared with those for MTPL to gain a broader picture of customer loyalty in Polish motor insurance market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennet R., Bove L., 2002, Identifying the key issues for measuring loyalty, Australasian Journal of Market Research, 9(2), s. 27-44.
 2. Bowen J.T., Shoemaker S., 1998, Loyalty: A strategic commitment, Cornell, Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 39(1), s. 12-25.
 3. Cameron A.C., Trivedi P., 2005, Microeconometrics: Methods and Applications, Cam-bridge University Press, New York.
 4. Denuit M., Maréchal X., Pitrebois S., Walhin J., 2007, Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems, Wiley, New York.
 5. Gala K., 2016, Lojalność klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych w świetle danych UFG, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-towicach nr 301, red. E. Dziwok, K. Sawicz, A. Sroczyńska-Baron, s. 43-62.
 6. Gala K., Kolak K., 2015, Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 37/2015, s. 73-97.
 7. Guillén M., Parner J., Densgoe Ch., Perez-Martin A.M., 2002, Customer Loyalty in the Insurance Industry: a Logistic Regression Approach, II Conference in Actuarial Sci-ence and Finance on Samos, Karlovasi-Samos, Greece.
 8. Rodzinka J., 2010, Analiza cech determinujących lojalność klientów, Wiadomości Ubez-pieczeniowe, nr 4, s. 29-47.
 9. Ostasiewicz W. (red.), 2004, Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Tjur T., 2009, Coefficients of determination in logistic regression models - A new proposal: The coefficient of discrimination, The American Statistician, nr 63, s. 366- -372.
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2013, poz. 392, t.j.
 12. Wicka A., Miedzik A., 2010, Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubez-pieczyciela, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4 (53), s. 264-277.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-6739
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sps.2017.15.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu