BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Wojciech (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
Participatory Management in Public Institutions - the Case of Communal Cultural Organizations
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 2 (40), s. 65-79, tab., bibliogr. 53 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Zarządzanie partycypacyjne, Zarządzanie publiczne, Instytucje kultury, Zarządzanie kulturą
Participative management, Public governance, Cultural institutions, Cultural management
Uwagi
streszcz., summ., Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań realizowanych w 2013 roku pt. "Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich" przez Małopolski Instytut Kultury w ramach grantów przyznawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie "Obserwatorium kultury".
Abstrakt
W artykule została omówiona rola lokalnych instytucji kultury w procesie rozwoju społecznego i gospodarczego. Zagadnienie wpływu kultury na rozwój jest obecnie coraz szerzej dyskutowane, czego odzwierciedleniem są liczne publikacje naukowe oraz dokumenty strategiczne podnoszące ten temat. Do ważnych aktorów w procesie modernizacyjnym należą lokalne instytucje kultury, które dzięki wykorzystaniu narzędzi partycypacyjnych i otwartości mogą przyczynić się do pomnażania kluczowych kapitałów, niezbędnych do zmiany społecznej i do uwolnienia społecznej kreatywności i innowacyjności. W artykule zaprezentowano wnioski z badań dotyczących sposobów wykorzystywania przez rzeczone instytucje założeń zarządzania partycypacyjnego. Badania, z wykorzystaniem metody wielokrotnego studium przypadku, zostały zrealizowane w 2013 r. w dziewięciu lokalnych ośrodkach kultury. (abstrakt oryginalny)

The article provides an overview of the relationship between culture and development and shows the role of cultural organizations in this process. The way to social and economic development, among other things, leads through efficient cultural organizations that use participatory tools and openness to help to multiply social and cultural capitals. The article presents research findings on how local cultural organizations utilize participatory management tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck-Krala, E. (2008). Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 2. Bell, D. (2014). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 3. Bendix, R. (1975). Max Weber: portret uczonego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Białynicki-Birula, P., Ćwiklicki, M., Głowacki, J., Klich, J. (2016). Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu. W: S. Mazur (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym. Od modelu do paradygmatu? (s. 28-60). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Boni, M. (red.). (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 6. Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 7. Długosz, D., Wygnański, J.J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 8. Drucker, P. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Drucker, P. (2002). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 10. Dudek, K. (2015). Kultura w ćwierćwieczu transformacji. Kultura i Rozwój, nr 0, 66-75.
 11. Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 13. Głowacki, J., Hausner, J., Jakóbik, K., Markiel, K., Mituś, A., Żabiński, M. (2009). Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 14. Górniak, J. (2003). Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna (s. 145-166), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Griffin, R. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. Hausner, J. (red.). (2009). Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pobrane z: http://www.kongreskultury.pl/library/File/Hausner/Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze_wpelna.pdf.
 18. Hausner, J., Karwińska, A., Purchla, J. (2013). Wstęp. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój (s. 13-17). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 19. Hławicz-Pajdowska, E. (2004). Menedżer służb publicznych - nowy zawód, nowe wyzwania. W: A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej (s. 127-134). Białystok: Stowarzyszenie Edukacja Administracji Publicznej.
 20. Hui, D., Chun-Hung, N.G., Mok, P., Ngai, F., Wankan, Ch., Yuen, Ch. (2005). A Study on Creativity Index. Hong Kong: The Hong Kong Special Administrative Region Government, Home Affairs Bureau.
 21. International Association for Public Participation (2007). Spectrum of Public Participation. Pobrane z: http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2 Spectrum_vertical.pdf.
 22. Jacher, W. (2008). Funkcje kultury w sektorze rynku. W: S. Partycki (red.), Kultura a rynek. T. 2 (s. 66-71). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 23. KEA (2006). Study on the Economy of Culture in Europe. Pobrane z: http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf.
 24. Kietlińska, K. (1995). Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 25. Kisilowska, H. (1998). Partycypacja pracownicza w polskim przedsiębiorstwie w aspekcie integracji europejskiej: zagadnienia prawne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 26. Klasik, A. (2010). Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych. W: A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki (s. 47-63). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 27. Knaś, P. (2013). Animatorzy kultury: terapia grupowa, aktywizacja, lokalizacja, kapitalizacja. Res Publica Nowa, 21, 47-52.
 28. Kowalik, W., Malczyk, K., Maźnica, Ł., Strycharz, J. (2013). Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
 29. Kowalik, W., Matlak, M., Nowak, A., Noworól, K., Noworól, Z. (2011). Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
 30. Kożuch, B. (2005). Specyficzne cechy organizacji publicznej. W: B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 31. Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Prace Instytutu Prawa i Administracji w PWSZ w Sulechowie, 2, 193-202.
 32. Landes, D.S. (1997). Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 33. Lewandowski, P., Mućk, J., Skrok, Ł. (2010). Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 34. Mazur, S. (2003). Historia administracji publicznej. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna (s. 41-62). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Mentel, T. (2001). Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 36. Moczulska, M. (2011). Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 37. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 38. Ostrom, E. (2000). Crowding out Citizenship. Scandinavian Political Studies, 23 (1), 3-16.
 39. Petrakis, P.E., Kostis, P.C., Valsamis, D.G. (2015). Innovation and competitiveness. Culture as a long-term strategic instrument during the European Great Recession. Journal of Business Research, 68 (7), 1436-1438.
 40. Piwowarczyk, J. (2006). Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 41. Plawgo B. (2009). Modele zarządzania publicznego. W: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji (s. 180-186). Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 42. Portes, A. (1998). Social capital. Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24 (1), 1-24.
 43. Putnam, R.D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków, Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Fundacja im. Stefana Batorego.
 44. Rada Ministrów (2013). Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020. Pobrano z: http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf.
 45. Rzeszotarska, G. (2008). Kreacja kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W: S. Partycki (red.), Kultura a rynek. T. 2 (s. 404-408). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 46. Smoleń, M. (2003). Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 47. Stocki, R., Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2008). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menadżerskich świata. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 48. Strycharz, J. (2013). Organizacje sektora kultury a rozwój. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój (s. 175-192). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 49. Szlendak, T. (2013). Zwiastun raportu z badań jakościowych w projekcie "Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury?. Pobrane z: http://antybowling.bibel.pl/pliki/Antybowling_Zwiastun_raportu_z_badan_ jakosciowych.pdf.
 50. Szultka, S. (red.). (2014). Kreatywny łańcuch - powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 51. Wratny, J. (2002). Partycypacja pracownicza: studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 52. Yin, R.K. (2003). Case Studies Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.
 53. Zadara-Lichota, P. (red.) (2013). Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu