BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczyński Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu z wykorzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej
Assessment of the Viability of Polish Listed Companies during the Crisis with the Application of Multivariate Discriminant Analysis Models
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 91, nr 147, s. 21-62, tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja finansowa, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Bankructwo, Analiza dyskryminacyjna, Modele dyskryminacyjne, Analiza finansowa
Financial situation, Economic crisis, Financial crisis, Enterprises bankruptcy forecasting, Bankruptcy, Discriminant analysis, Discriminatory models, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ., Badanie zostało sfinansowane z grantu badawczego dla młodych naukowców w roku 2016.
Abstrakt
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych, który rozpoczął się w 2007 roku miał ogromny wpływ na sytuację na światowych giełdach. Na zachowanie inwestorów często wpływ a wiele czynników, które determinują ich decyzje inwestycyjne. Nie zawsze postępują oni w sposób racjonalny , często mają skłonność do przesadnych reakcji i kierują się emocjami, dlatego też trudno jest wyjaśnić ich zachowania i decyzje w czasie kryzysu, zwłaszcza te dotyczące nagłej sprzedaży akcji. Ogromny spadek cen akcji na światowych giełdach był widoczny zwłaszcza we wczesnych stadiach kryzysu, ale prawdopodobnie nie był uzasadniony adekwatnym pogorszeniem rzeczywistej sytuacji finansowej spółek giełdowych. Światowy kryzys finansowy wywołał falę paniki i doprowadził do wyprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Wahania cen akcji nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację spółki, dlatego warto zbadać, czy kondycja spółek notowanych n a GPW w rzeczywistości się pogorszyła i czy liczba firm zagrożonych bankructwem wzrosła w czasie trwania kryzysu. Głównym celem artykułu jest ocena wpływu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na rynkach finansowych i bankowych na sytuację finansową i wyniki polskich spółek giełdowych. Do oceny rzeczywistych zmian w sytuacji finansowej polskich spółek giełdowych w okresie poprzedzającym kryzys (2006 r.) i w czasie kryzysu (lata 2007-2011) wykorzystano osiem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej. Pozwalają one przewidywać upadłość przedsiębiorstwa i oceniać sytuację finansową firmy w sposób całościowy , z różnych punktów widzenia jednocześnie. Liczba firm zagrożonych bankructwem powinna - przynajmniej teoretycznie - wzrosnąć w czasie kryzysu. Badaniem objęto 175 polskich spółek notowanych na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Ich dane finansowe pochodziły w całości z bazy danych Notoria Serwis, dostępnej poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. (abstrakt oryginalny)

The Global Financial Crisis, which began in 2007, had a huge influence on the situation on world stock markets. The behavior of investors is often affected by various factors which can impact their investment decisions. As they do not always act rationally, have a tendency to overreact and cannot remove all emotional components from their decision-making process, it may be difficult to explain their behavior and investment decisions during the crisis, especially those concerning the sale of shares. The huge drop in share prices on world stock markets was visible in the early stages of the crisis, but it probably was not justified by actual deterioration of the financial situation of listed companies. The Global Financial Crisis triggered a wave of panic selling of shares on the Warsaw Stock Exchange (WSE). As the fluctuations in share prices do not always reflect the real economic situation of the companies, it is worth to examine whether the financial standing of companies listed on WSE actually deteriorated and whether the number of companies facing bankruptcy grew during the 2007 Crisis. The main purpose of this article is to evaluate the influence of the recent financial crisis on the financial situation and performance of Polish listed companies. Eight multiple discriminant analysis models were utilized to evaluate the real changes in the financial situation of Polish listed companies during the crisis (years 2006-2011). The aforementioned models enable prediction of corporate bankruptcy and measurement of financial health of companies. Theoretically, the number of companies facing bankruptcy should increase in time of crisis. As many as 175 joint-stock companies listed on the regulated market of the WSE were covered by the study. Their financial data were extracted from the Notoria Serwis database, which is available on the University of Lodz Library's website. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdel-Khalik R. (1998), The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Accounting, Blackwell Business, Malden-Oxford.
 2. Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", 31, ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=930 (dostęp 28.12.2012).
 3. Altman E. (2002), Corporate Distress Prediction Models in a Turbulent Economic and Basel II Environment, s. 15, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Corp-Distress.pdf (dostęp 19.01.2014).
 4. Altman E., Hotchkiss E. (2006), Trudności finansowe a upadłość firm, CeDeWu, Warszawa.
 5. Białecki K. (1996), Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa.
 6. Bogdanienko J. (2002), Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa/ Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 7. Caouette J., Altman E., Narayanan P. (1998), Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge, John Wiley and Sons, New York.
 8. Correia C., Flynn D., Uliana E., Wormald M. (2008), Financial Management, Juta & Company, Cape Town, http://books.google.com/books?id=AArkhK4nOUYC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false (dostęp 10.12.2009).
 9. Czech A. (1999), Józefa Lisaka ekonomia jednostkowa: przyczynek do dziejów nauki o przedsiębiorstwie w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice.
 10. Czajka B, Hamrol M., Piechocki M. (2004), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, 20 (76).
 11. Gajdka J., Stos D. (2003a), Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 12. Gajdka J., Stos D. (2003b), Prognozowanie bankructwa a fazy rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno.
 13. Gajdka J., Stos D. (2003c), Predicting corporate bankruptcy - the Polish experiences, [w:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations During Economic Integration and Globalization, University of Economics, Kraków.
 14. Gajdka J., Stos D. (1996), Prognozowanie bankructwa spółek giełdowych - doświadczenia polskie [w:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.^ Grzegorzewska E. (2008), Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 64.
 15. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 153, seria II.
 16. Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z. (1994), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
 17. Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
 18. Kołosowska B. (1996), Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody dyskryminacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, nr 34.
 19. Lugovskaya L. (2010), Predicting default of Russian SMEs on the basis of financial and non-financial variables, "Journal of Financial Services Marketing", 14, http://212.191.71.5/han/EBSCOhostResearchDatabasesTEST0/web.ebscohost.com/bsi/pdf?sid=39c9c571-b35f-4274-9c99-10da1e699650 sessionmgr113&vid=2&hid=106 (dostęp 01.04.2011).
 20. Karbhari Y., Zulkarnain. M. (2006), Prediction of Corporate Financial Distress: Evidence from Malaysian Listed Firms during the Asian Financial Crisis, "Research in Accounting in Emerging Economies", 7, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=596607 (dostęp 01.11.2009).
 21. Ehrhardt M., Brigham E. (2011), Corporate Finance: A Focused Approach, South-Western Cengage Learning, Mason.
 22. Mankiw G. (2012), Principles of Economics, South-Western Cengage Learning, Mason.
 23. Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody), "Życie Gospodarcze", 38.
 24. Opałka A. (2012), Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na sytuację makroekonomiczną Polski - analiza wybranych wskaźników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Wybrane problemy finansów, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 54 (729), http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/54-2012/FRFU-54-99.pdf (dostęp 26.12.2012).
 25. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego - raport (2009), Narodowy Bank Polski, wrzesień, https://www.nbp.pl/publikacje/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009.pdf (dostęp 26.12.2012).
 26. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 27. Stasiewski T. (1996), Przydatność wskaźników finansowych do przewidywania upadku spółek prywatnych w Wielkiej Brytanii, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, , nr 36.
 28. Stasiewski T. (1995), Upadek przedsiębiorstw, przyczyny, symptomy i metody przewidywania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, nr 33.
 29. Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 30. Wague M. (2009), Międzynarodowe kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 78.
 31. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 32. Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych : teoria i badania empiryczne, "Zeszyty Naukowe WSEI w Warszawie", 9.
 33. Zulkarnain M., Mohamad A., Annuar M. (2006), Forecasting Financial Problems in Emerging Capital Markets, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences", 5, http://www.eurojournals.com/ejefas5.pdf (dostęp 01.11.2009).
 34. Zulkarnain M., Shamsher M., Mohamad Ali A. (2001), Why Companies Fail? An Analysis of Corporate Failures, "Akauntan Nasional: The Journal of the Malaysian Institute of Accountants", 14 (8), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=612235 (dostęp 01.11.2009).
 35. Byki i Niedźwiedzie (2010), Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2009 roku - Inter Groclin Auto, www.parkiet.com, 22.02.2010, http://www.parkiet.com/artykul/899316.html?print=tak (dostęp 06.11. 2011).
 36. Kazimierczak A. (2010), Wistil wymaga szybkiej i głębokiej restrukturyzacji, www.parkiet.com, 14.10.2010, http://www.parkiet.com/artykul/977017.html?print=tak&p=0 (dostęp 06.11.2011).
 37. Notoria Serwis - źródło, z którego pochodziły dane finansowe analizowanych 175 przedsiębiorstw.
 38. Raport bieżący 7 (2011), Plan restrukturyzacji spółki, ri.bytom.com, 27.01.2011, http://ri.bytom.com.pl/pl/index/bytom-61 (dostęp 08.11.2011).
 39. Szurek A. (2011), Bioton, czyli niespełnione nadzieje inwestorów, www.parkiet.com 26.02.2011), http://www.parkiet.com/artykul/1023984.html?p=1 (dostęp 26. 11. 2011).
 40. Tabela A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, NBP 02.01.2004), http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a001z040102 (dostęp 26.12.2012).
 41. Tabela A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, NBP, 03.01.2005, http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a001z050103 (dostęp 26.12.2012).
 42. Tabela A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, NBP, 29.12.2006r., http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a252z061229 (dostęp 26.12.2012).
 43. Tragedia zwolnień pracowników (2010), e-Grajewo.pl, 03.02.2010, http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Tragedia_zwolnien_pracownikow,11191.html (dostęp 06.11.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu