BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lament Marzanna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce
Reporting Non-financial Information by Insurance Companies in Poland
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 91, nr 147, s. 63-86, tab., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość niefinansowa, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Financial reporting, Non-financial reporting, Insurance companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie przyczyn ujawnień niefinansowych oraz prezentacja wniosków z oceny stopnia i zasad raportowania z tego obszaru w aspekcie obowiązującej w tym zakresie praktyki w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego. W artykule poddano analizie piśmiennictwo naukowe oraz obowiązujące regulacje prawne, a także zastosowano metodę wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego, analizę zawartości (treści) raportów niefinansowych oraz własne obserwacje. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, dotyczącej przyczyn raportowania niefinansowego. W drugiej części opisano specyfikę funkcjonowania zakładów ubezpieczeń jako podmiotów zaufania publicznego i jej wpływ na system zarządzania zakładem ubezpieczeń oraz raportowanie niefinansowe. W trzeciej części zbadano stopień raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń, a także cechy jakościowe raportów niefinansowych. Badaniem zostały objęte raporty niefinansowe sporządzone w latach 2001-2015 przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w Polsce według stanu na 31.12.2015 r. Ocenie poddano raporty zgłoszone do GRI jako raporty z Polski oraz raporty jednostek dominujących. Stwierdzono, że zasadniczą przyczyną raportowania niefinansowego są względy wizerunkowe. 48,2% zakładów ubezpieczeń raportowało, pomimo że w badanym okresie nie występował taki obowiązek. W zasobach literatury naukowej nie znaleziono wyników badań przeprowadzonych na podobnej próbie badawczej. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to show causes of non-financial reporting and to present conclusions from an evaluation of the extent and principles of this area of reporting with regard to the prevailing practice of companies in the Polish insurance market. The paper reviews literature of the subject and applicable regulations and uses the methods of deduction and induction, analysis of the contents of non-financial reports and the author's own observations. The initial part is a review of relevant literature concerning causes of nonfinancial reporting. The second section describes the unique nature of insurance companies as public trust organisations and its effects on management systems of insurers and qualitative characteristics of nonfinancial reports. Non-financial reports have been examined that were drafted in 2001-2015 by insurance companies operating in Poland as of 31 December 2015. Reports submitted to the GRI as reports from Poland and reports of parent entities have been studied. Image considerations have been found to be the fundamental cause of non-financial reporting. 48.2% of insurance companies produced reports although it was not mandatory at the time. No results of research using a similar sample have been found in academic literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams A.C. (2008), A commentary on: corporate social responsibility reporting and reputation risk management, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 21 (3), s. 365-370. DOI: 10.1108/09513570810863950.
 2. Birth G., Illia L., Laurati F., Zamparini A. (2008), Communicating CSR: practices among Switzerland's top 300 companies, "Corporate Communication: An International Journal", 13 (2), s. 182-196. DOI:10.1108/13563280810869604.
 3. Bowen F. (2014), After greenwashing. Symbolic Corporate Environmentalism and Society, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Brown T.J., Dacin P.A. (1997), The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses, "Journal of Marketing", 61(1), s. 68-84.
 5. Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, s. 71-86.
 6. Chomvilailuk R., Butcher K. (2010), Enhancing brand preference through corporate social responsibility initiatives in the Thai banking sector, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", 22 (3), s. 397-418. DOI:10.1108/13555851011062296.
 7. Deegan C., Rankin M. (1996), Do Australian companies report environmental news objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the Environmental Protection Authority, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 9 (2), s. 50-67.
 8. Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, s. 23-45.
 9. Dziawgo L. (2014), Greening financial market, "Copernican Journal of Finance & Accounting", 3, s. 9-23.
 10. Freedman M., Stagliano A.J. (1991), Differences in social-cost disclosures: A market test of investor reactions, "Accounting, Auditing and Accountability Journal", 4, s. 68-83.
 11. Gabrusewicz W. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, CH Beck, Warszawa.
 12. Gao Y. (2009), Corporate social responsibility and consumer response: the missing linkage, "Baltic Journal of Management", 4 (3), s. 269-287. DOI: 10.1108/17465260910990984.
 13. Garstecki D. (2012), Charakterystyka i systematyka normatywnych teorii rachunkowości, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 124-135.
 14. Gierusz B., Martyniuk T. (2009), Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 125-135.
 15. Gray R.H. (2000), Current developments and trends in social and environmental auditing, reporting and attestation: a review and comment, "International Journal of Auditing", 4 (3), s. 247-268.
 16. Hammond K., Miles S. (2004), Assesing quality assessment of corporate social reporting: UK perspectives, "Accounting Forum", 28, s. 61-79.
 17. Hąbek P. (2014), Evaluation of sustainability reporting practices in Poland, "Quality&Quantity", 48 (3), s. 1739-1752. DOI: 1739-1752.101007/s11135-013-9871-z.
 18. Hąbek P., Wolniak P. (2016), Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states, "Quality&Quantity", 50, s. 399-420. DOI: 10.1007/s11135-014-0155-z.
 19. Hildebrand D., Sen S., Bhattacharrya C.B. (2011), Corporate social responsibility: a corporate marketing perspective, "European Journal of Marketing", 45 (9/10), s. 1353-1364. DOI:10.1108/03090561111151790.
 20. Hoffmann C., Fieseler C. (2012), Non-financial factors and capital market image building, "Corporate Communications: An International Journal", 17 (2), s. 138-155.
 21. Idowu S.O., Towler B.A. (2004), A comparative study of the contents of corporate social responsibility reports of UK companies, "Management of Environmental Quality: An International Journal", 15 (4), s. 420-437. DOI:10.1108/14777830410540153.
 22. Idowu S.O., Papasolomou I. (2007), Are the corporate social responsibility master base on good intentions or false pretences? An empirical study of the motivations behind the issuing of CSR reports by UK companies, "Corporate Governance", 7 (2), s. 136-147. DOI:10.1108/14720700710739787.
 23. Jastrzębowski A. (2014), Teoria legitymizacji a funkcje rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2 4(265), s. 50-60.
 24. Jastrzębska E. (2013), Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce - wyniki badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 288, s. 37-48.
 25. Karmańska A. (2014), The imperative of sustainable growth and reporting information three eras in corporate reporting development, "Copernican Journal of Finance & Accounting", 3, s. 73-82.
 26. Krištofik P., Lament M., Musa H. (2016), The reporting of non-financial information and the rationale for its standardization, "E&M Ekonomie a Management", XIX (2), s. 157-175. DOI: 10.15240/tul/001/2016-2-011.
 27. Lament M. (2016), Quality of non-financial information reported by financial institutions. The example of Poland, The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 8-10, 2016, s. 1031-1040.
 28. Lament M. (2013), Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
 29. Lang M., Lins K.V., Maffett M. (2012), Transparency, liquidity and valuation: international evidence on when transparenty matters most, "Journal of Accounting Research", 50 (3), s. 729-774. DOI:10.1111/j.1475-679X.2012.00442.x.
 30. Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 84(140), SKwP, s. 115-137. DOI: 10.5604/16414381.1173808.
 31. Marais M. (2012), CEO rhetorical strategies for corporate social responsibilities (CSR), "Society and Business Review", 7 (3), s. 223-243. DOI:10.1108/17465681211271314.
 32. Margolis J.D., Elfenbein H.A., Walsh J.P. (2007), Does it Pay to Be Good... And Does it Matter? A Meta-Analysis of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance, Ann Arbor.
 33. Nita B. (2016), Teoria interesariuszy a informacja sprawozdawcza na przykładzie pryzmatu dokonań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87(143), SKwP, s. 117-128. DOI: 10.5604/16414381.1207439.
 34. Ogden S., Clarke J. (2005), Customer disclosures, impression management and the construction of legitimacy: corporate reports in the UK privatized water industry, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 18 (3), s. 313-345.
 35. Patten M.D. (1990), The market reaction to social responsibility disclosures: The case of the Sullivan principles signings, "Accounting, Organizations and Society", 15, s. 575-587.
 36. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 37. Sikacz H. (2016), Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 435, s. 241-252. DOI: 10.15611/pn.2016.436.24.
 38. Stanwick P., Stanwick S. (2006), Corporate environmental disclosures: a longitudinal study of Japanese firms, "Journal of American Academy of Business", 9 (1), s. 1-7.
 39. Sutantoputra A.W. (2009), Social disclosure rating system for assessing firms CSR reports, "Corporate communication: An International Journal", vol. 14, no. 1, s. 34-48. DOI:10.1108/13563280910931063.
 40. Sweeney L., Coughlan J. (2008), Do different industries report Corporate Social Responsibility differently? An investigation through the lens of stakeholders theory, "Journal of Marketing Communications", 14 (2), s. 113-124. DOI:10.1080/13527260701856657.
 41. Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa.
 42. Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", XCI (2), s. 397-410.
 43. Ulmann A.E. (1985), Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social performance, social disclosure and economic performance of US firms, "Academy of Management Review", 10 (3), s. 540-557.
 44. Vanhamme J., Grobben B. (2009), Too Good to be True. The Effectiveness of CSR History in Countering Negative Publicity, "Journal of Business Ethics", 85 (2) Supplement, s. 273-283.
 45. White G.B. (2009), Sustainability Reporting. Doing well by doing good, Kendal/Hunt Publishing Company, Iowa.
 46. Wołczek P. (2013), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 288, s. 235-248.
 47. Zyznarska-Dworczak B. (2015), Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), SKwP, s. 181-189. DOI: 10.5604/16414381.1155824.
 48. Zyznarska-Dworczak B. (2016), Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 436, s. 307-315. DOI: 10.15611/pn.2016.436.31.
 49. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U z 2017 r. poz. 61).
 50. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844).
 51. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. poz. 892).
 52. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119 z późn. zm.).
 53. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
 54. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 55. Centre for Strategy and Evaluation Services (2013), Disclosure of non-financial information by companies. Final report, http://ec.europa.eu/internal_market/acconting/docs/non-financial-reporting/com_2013_ 207-study_en.pdf. (dostęp: 04.06.2015).
 56. Dimson E., Karakas O., Li X. (2012), Active ownership, "Social Science Research Network, http://www.people.hbs.edu/kramanna/HBS_JAE_Conference/Dimson_Karakas_Li.pdf. (dostep 05.06.2015).
 57. GRI, Second G4 Public Comment. https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-Exposure-Draft.pdf. (dostęp 05.06.2015).
 58. GRI. Sustainability Disclosure Database. http://database.globalreporting.org. (dostęp 31.05. 2016).
 59. ISO (2010), ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. www.iso.org/iso/catalogue_de-tail?csnumber=42546.(dostęp 05.10.2016).
 60. Plumlee M., Brown D., Hayes R.M. , Marshall R.S. (2010), Voluntary environmental disclosure quality and firm value: further evidence, Working Paper, University of Utah and Portland State University, http://www2.business.umt.edu/seminar/draft_Montana.pdf. (dostęp 15.06. 2015).
 61. Rourke O. (2004), Opportunities and obstacles for corporate social responsibility in developing countries. University of California, http://nature.berkeley.edu/orourke/pdf/CSR-Reporting.pdf. (dostęp 05.05.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu