BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Segeth-Boniecka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modyfikacja zakresu analizy kosztów wydobycia węgla kamiennego z uwzględnieniem cyklu życia wyrobiska wybierkowego
Modification of the Scope of Hard Coal Extraction Costs Analysis with Regard to a Longwall Life Cycle
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 91, nr 147, s. 113-127, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Wydobycie węgla, Analiza kosztów, Cykl życia, Koszty produkcji
Hard bituminous coal mining, Coal mining, Cost analysis, Life cycles, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad zasadnością i możliwościami wykorzystania cyklu życia (funkcjonowania) wyrobiska wybierkowego w analizie kosztów wydobycia węgla kamiennego, a także wskazanie na korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania z punktu widzenia zarządzania działalnością kopalni węgla kamiennego. Podjęta tematyka porusza aktualny i ważny problem rozwiązań w zakresie analizy kosztów w kopalniach węgla kamiennego w Polsce, który wciąż jest w niedostatecznym zakresie zbadany. Analiza kosztów w cyklu życia wyrobiska wybierkowego wsparłaby proces planowania kosztów, umożliwiając szacowanie opłacalności eksploatacji, na bieżąco wspomogła monitoring i kontrolę ponoszonych kosztów oraz ewentualne podjęcie działań korygujących. Ponadto stałaby się istotnym narzędziem w procesie oceny realizacji założeń, ustalenia odchyleń i ich przyczyn. Realizując powyższy cel odwołano się do dorobku teoretycznego badanej problematyki, a ponadto analizy oparto na danych zebranych podczas badań przeprowadzonych w latach 2013-2014 w jednej z trzech największych spółek węglowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the results of research on validity and possibilities of using longwall life cycle in the analysis of hard coal extraction costs. Moreover, it aims to indicate the benefits accruing from its application in management of hard coal mines. The article addresses a topical and important issue of solutions in the cost analysis sphere in Polish hard coal mines, which has not been thoroughly researched yet. The cost analysis of the longwall life cycle would support the cost planning process by facilitating the estimation of extraction profitability. It would also aid the monitoring and the control of incurred costs on an ongoing basis and enable adoption of possible corrective measures. Finally, it would become a significant tool in the process of assessment if the goals are attained, as well as identifying variations and their causes. To achieve the aforementioned aims, a review of relevant literature was conducted. All the analyses were based on data collected during research conducted in years 2013-2014 in one of three largest coal companies in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ferguson A. (2006), Mining succession crisis, "Business Review Weekly", August , s. 17-23.
 2. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 3. Jonek-Kowalska I. (2013) Analiza i ocena kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego - wnioski dla rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej". Organizacja i Zarządzanie, 66.
 4. Kowal D. (2007), Podstawowe czynniki oddziałujące na wartość spółki węglowej, [w:] Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górni-czym i spółką węglową, red. M. Sierpińska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków.
 5. Lisowski A. (2001), Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż, Wydawnictwo GIG - Wyd. Nauk. PWN, Katowice - Warszawa.
 6. Magda R. (2008), Najważniejsze informacje, pojęcia i definicje z zakresu zarządzania produkcją górniczą, [w:] R. Magda i in., Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego, AGH. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 7. Przybyła H., Chmiela A. (2007), Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 8. Instrukcja do tablic informacji technicznej kopalń węgla kamiennego statystyka ITK, (lipiec 2010), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Katowice.
 9. Turek M. (2013), System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego, Difin, Warszawa.
 10. Segeth-Boniecka K. (2016), Zasada współmierności w identyfikacji kosztów wydobycia węgla kamiennego, [w:] Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, t. II, Aspekty zarządcze w rachunkowości, red. D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny, Katowice.
 11. Realizacja programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce, dokumenty publikowane na stronie Ministerstwa Energii: Informacja o realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w XII oraz w 2007 r., Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2008 r. wraz z oceną realizacji Strategii funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz informacja o sytuacji w okresie styczeń-czerwiec 2009 r., Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2010 r. wraz z oceną realizacji Strategii funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz informacją o sytuacji w i kwartale 2011 r., Informacja o realizacji w 2011 r. Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz informacja o sytuacji w i kwartale 2012 r., Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2012 r. wraz z oceną realizacji Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz informacja o sytuacji w I kwartale 2013 r., Informacja o realizacji w 2013 r. Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz informacja o sytuacji w okresie styczeń-marzec 2014 r., Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2014 r. wraz z oceną realizacji Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. Dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów, http://www.me.gov.pl /Gornic-two/Realizacja+Programu+dzialalnosci+gornictwa+wegla+kamiennego+w+Polsce (dostęp 01.02. 2017). Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r., http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Realizacja+Programu+dzialalnosci+gornictwa+wegla+kamiennego+w+Polsce (dostęp 01.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu