BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku - wybrane zagadnienia
Trade of Agricultural Real Estate in the Light of Recent Changes Implemented by the Act of 14 April 2016 - Selected Issues
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 123-136, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Obrót nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Prawo nieruchomości
Ground real estate, Real estate trade, Estate agency, Real estate law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wybranych zagadnień w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. Podstawowym jego celem jest udzielenie względnie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o znaczenie cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami rolnymi. Mając na uwadze hybrydalny charakter poszczególnych rozwiązań chodzić będzie zwłaszcza o swoiste uporządkowania analizowanej regulacji prawnej obrotu nieruchomościami rolnymi, odnalezienie myśli przewodniej i sformułowanie prawidłowości rządzących prawnorolnymi formami obrotu skojarzonymi z ingerencją administracyjnoprawną (przybierającą postać decyzji administracyjnej), ze szczególnym uwzględnieniem szerszego kontekstu, w jakim są one osadzone. Odnosząc te spostrzeżenia do problemu roli czy udziału decyzji administracyjnej w cywilnoprawnym obrocie nieruchomościami rolnymi, zasadnie można na jego tle formułować różnorakie pytania o: sens kreowania w polskim systemie prawnym szczególnej prawnorolnej regulacji obrotu nieruchomościami rolnymi, umiejscowienie takiej regulacji i skuteczność jej oddziaływania na kształtowanie ustroju rolnego - czy nawet szerzej ustroju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w nowych warunkach, w których "siłą napędową" rozwoju polskiego prawa rolnego stało się także prawo europejskie. (abstrakt oryginalny)

The article analyses some specific problems of the civil turnover of agricultural real estate in the Polish legal system. The basic aim of my research is to give a relatively clear answer to the question asked about the significance of the civil turnover of agricultural real estate. Taking into consideration a hybrid character of the specific solutions, the aim will be to organize somehow the analyzed legal regulation of the turnover of agricultural real estate, to identify a key notion and to formulate regularities governing the legal form of the turnover combined with administrative interference (in the form of an administrative decision) against their wider context. By referring such observations to the problem of the role of an administrative decision in the civil turnover of agricultural real estate, different questions can be raised, concerning: sense of creating a special regulation of the turnover of agricultural real estate in the Polish legal system, the placement of such a regulation and its effectiveness in the formation of the agricultural system - or even the social and economic system - especially in new conditions where the "driving force" of the development of the Polish agricultural law is also the European law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bafia, Jerzy. 1975. "Podstawowe założenia procesu legislacyjnego". Państwo i Prawo 7: 14.
 2. Blajer, Paweł. 2007. "Pojęcie rolnika indywidualnego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego". Studia Iuridica Agraria VI: 180-200.
 3. Blajer, Paweł. 2008. "Wymóg kwalifikacji rolniczych w obrocie nieruchomościami rolnymi (studium prawno-porównawcze)". Przegląd Prawa Rolnego 2: 51-74.
 4. Czechowski, Paweł, Piotr Wieczorkiewicz. 2005. "Problemy ingerencji prawnej w swobodę obrotu nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i jej wpływ na interpretacje ustawodawstwa krajowego". Studia Iuridica Agraria V: 25-48.
 5. Duniewska, Zofia. 2015. "Administracja publiczna w sprawnym państwie rządzonym dobrym prawem - wyzwanie i rzeczywistość". W Administracja publiczna - aktualne wyzwania. Red. Lidia Zacharko, Andrzej Matan, Dawid Gregorczyk. Katowice: AM Poligrafia.
 6. Garlicki, Leszek. 2005. "Uwaga nr 9 do art. 20 Konstytucji RP". W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Red. Leszek Garlicki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 7. Jeżyńska, Beata, Radosław Pastuszko. 2014. Opinia prawna na temat propozycji zmian regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. (Opinie i Ekspertyzy OE-217). Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji: 16-17.
 8. Korzycka-Iwanow, Małgorzata. 2016. Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki 124). (Opinie i Ekspertyzy OE-248). Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji: 10.
 9. Kurowska, Teresa. 2002. "Współczesne aspekty własności rolniczej". Studia Iuridica Agraria III: 43.
 10. Kurowska, Teresa. 2009. "Ochrona gospodarstwa rodzinnego - uwagi de lege lata i de lege ferenda". Studia Iuridica Agraria VIII: 21.
 11. Lichorowicz, Aleksander. 2000. "Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP (w świetle art. 23 Konstytucji)". Studia Iuridica Agraria I: 34-40.
 12. Lichorowicz, Aleksander. 2004. "Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego". Kwartalnik Prawa Prywatnego 2: 387-434.
 13. Marciniuk, Konrad. 2015. "Reglamentacja obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 roku". W Prawo rolne. Red. Paweł Czechowski. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Matys, Justyna. 2014. "Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - uwagi do projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego". Studia Iuridica Agraria XII: 121.
 15. Prutis, Stanisław. 2005. "Kształtowanie ustroju rolnego - potrzeba nowej regulacji ustawowej". Studia Iuridica Agraria V: 168-184.
 16. Prutis, Stanisław. 2009. "Kształtowanie ustroju rolnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej - adekwatność stosowanych instrumentów prawnych". W Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi. Red. Elżbieta Kremer, Zyg munt Truszkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Stańko, Marek. 2005. "Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego". Studia Iuridica Agraria IV: 112-124.
 18. Stefańska, Krystyna. 2009. "Pojęcia «nieruchomość rolna» i «gospodarstwo rolne» w ujęciu kodeksu cywilnego i ich znaczenie dla legislacji prawnorolnej". Studia Iuridica Agraria VII: 101.
 19. Stelmachowski, Andrzej. 1998. Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 20. Stelmachowski, Andrzej. 1999. "Przedmiot i źródła prawa rolnego". W Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Red. Paweł Czechowski, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Stanisław Prutis, Andrzej Stelmachowski. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 21. Truszkiewicz, Zygmunt. 2002. "Propozycje zmian w obrocie nieruchomościami rolnymi". Studia Iuridica Agraria III: 254.
 22. Truszkiewicz, Zygmunt. 2003a. "Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I)". Rejent 9: 48-68.
 23. Truszkiewicz, Zygmunt. 2003b. "Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I)". Rejent 11: 113-139.
 24. Wyrozumska, Anna. 2016. Opinia z dnia 26 lutego 2016 roku o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. RL-0302-5/16: 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21380
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu